Milovan Dželebdžić: DRUGA JUGOSLOVENSKA ARMIJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uvod 7
VOJNO-POLITICKA SITUACIJA UOČI FORMIRANJA JUŽNE OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA 11
Prvi deo
PLANOVI VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE I NEMAČKE KOMANDE JUGOISTOKA KRAJEM 1944. I POČETKOM 1945. GODINE
Planovi Vrhovnog štaba 17
Planovi Komande Jugoistoka 20
Drugi deo
OPŠTE KARAKTERISTIKE SEVEROISTOČNE BOSNE I RASPORED NEPRIJATELJEVIH SNAGA KRAJEM 1944. GODINE
Karakteristika vojišne prostorije severoistočne Bosne23
Neprijateljeve snage u severoistočnoj Bosni25
- a) nemačke snage25
- b) ustaško-domobranske i oružničke snage27
- c) četničke snage28
- d) belogardejske snage31
Treći deo
FORMIRANJE JUŽNE OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA I BORBE U ISTOČNOJ BOSNI DECEMBRA 1944. GODINE
Raspored jedinica NOVJ u istočnoj Bosni32
Prve borbe u dolini Drine (4-15. decembar)36
Forsiranje Drine snagama Južne operativne grupe divizija NOVJ40
Borbe na levoj obali Drine (17-31. decembar)45
Razbijanje četničke Severne grupe korpusa56
Upotreba jedinica, rodova i službi65
Formiranje dopunskih brigada69
Partijsko-politički i kulturno-prosvetni rad70
Zaključci i iskustva o dejstvima u istočnoj Bosni decembra 1944. godine74
Iskustva stečana u borbama78
DEJSTVA SUSEDA JUŽNE OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA U DECEMBRU 1944. GODINE81
Četvrti deo
FORMIRANJE 2. ARMIJE - DEJSTVA U ISTOČNOJ BOSNI DO 20. FEBRUARA 1945. GODINE
Formiranje armija91
Operativna situacija u istočnoj Bosni krajem 1944. i početkom 1945. godine94
- a) Situacija kod neprijatelja94
- b) Situacija u jedinicama NOVJ97
Plan i priprema 2. armije za operacije na pravcu Sokolac - Vlasenica99
Borbe oko Vlasenice početkom januara 1945100
Izmene plana Štaba 2. armije za dejstva u istočnoj Bosni102
Nove borbe oko Vlasenice106
Čišćenje pozadine od zaostalih četničkih grupa111
Dejstva 23. divizije prema Ozrenu, Gračanici i Gradačcu114
Dejstva 17. i 28. divizije ka Bijeljini, Brčkom i Čeliću117
Prodor nemačke 22. pešadijske divizije od Sokolca do Vlasenice121
Direktive maršala Tita128
Prodor nemačke 22. pešadijske divizije od Vlasenice ka Zvorniku130
Direktive vrhovnog komandanta i plan Štaba 2. armije za dejstva na zvorničkom sektoru139
Obostrano pregrupisavanje snaga na zvorničko-drinjačkom sektoru143
Borbe protiv jedinica Istaknutog dela četničke Vrhovne komande147
Dejstva 23. udarne divizije prema Brčkom i Gradačcu (druga polovina januara i početak februara 1945)155
Dejstva 17. i 28. udarne divizije prema Brčkom i Bijeljini (druga polovina januara i početak februara 1945)160
Proboj nemačke 22. pešadijske divizije u rejon Bijeljine168
Dejstva 23. i 45. divizije kod Gradačca, Gračanice i na Ozrenu (od 8. do 20. februara)202
Borbe 28. divizije na severnom delu fronta 2. armije (od 7. do 20. februara)206
UPOTREBA JEDINICA RODOVA I SLUŽBI U BORBAMA 2. ARMIJE (I. JANUAR - 20. FEBRUAR)207
Artiljerija207
Inžinjerija209
Veza210
Obaveštajna služba211
Pozadinski organi i službe213
Vazduhoplovstvo217
Partijsko-politički i kulturno-prosvetni rad u jedinicama 2. armije217
Formacijske promene, obuka i popuna 2. armije224
DEJSTVA NA SUSEDNIM FRONTOVIMA JANUARA I FEBRUARA 1945. GODINE229
Peti deo
BORBE 2. ARMIJE U ISTOČNOJ BOSNI OD 21. FEBRUARA DO 1. APRILA 1945. GODINE
Dejstva na bijeljinskom sektoru243
Plan Štaba 2. armije za dejstva u istočnoj Bosni245
Nastavak borbe kod Bijeljine i Brčkog248
Dejstva jedinica 14. korpusa severno od Spreče251
Borbe delova 45. divizije južno od Spreče256
Dejstva jedinica 3. korpusa na komunikaciji Rogatica - Sokolac257
Operacija »Majska oluja«259
DEJSTVA NA SUSEDNIM FRONTOVIMA MARTA 1945. GODINE271
Borbe 3. armije272
Dejstva 1. armije273
Borbe 2, 3. i 5. korpusa u jugoistočnoj Bosni (sarajevska operacija)274
Šesti deo
OFANZIVA 2. ARMIJE APRILA 1945. GODINE
Dobojska operacija296
Nemački planovi u istočnoj Bosni296
Plan 2. armije za dobojsku operaciju297
Grupisanje i pripreme jedinica 2. armije za ofanzivu300
Prodor u dolinu Bosne302
Zauzimanje dobojskog mostobrana312
Oslobođenje Doboja i Dervente. Nastupanje ka Savi313
Borbe u trouglu Save i Bosne317
DEJSTVA JEDINICA 3. I 1. ARMIJE IZMEĐU DRAVE I SAVE I U SEVEROISTOČNOJ BOSNI (1-22. APRIL 1945. GODINE)323
Dejstva Bosanske operativne grupe divizija na pravcu Bijeljina - Brčko - Bosanski Šamac323
Početak ofanzive 3. armije325
Proboj neprijateljeve odbrane na Sremskom frontu326
Sedmi deo
DEJSTVA 2. ARMIJE OD REKE BOSNE DO KRAJA RATA
BORBE NA UNI I OSLOBOĐENJE KARLOVCA342
Borbe na Uni342
Oslobođenje Karlovca347
- a) Borbe 10. divizije349
- b) Borbe 4. divizije350
- c) Borbe 3. divizije351
- d) Borbe 34. divizije352
DEJSTVA 2. ARMIJE U OSLOBOĐENJU ZAGREBA353
Oslobođenje Zagreba354
Zarobljavanje nemačke grupacije severozapadno od Zagreba359
PREGLED OPERACIJA 3, 1. I 4. ARMIJE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE363
Nastupanje 3. armije i zarobljavanje neprijateljeve grupacije na prostoru Dravograd - Slovenjgradec - Šoštanj - Pliberk364
Nastupanje 1. armije366
Operacije 4. armije368
- a) Ličko-primorska operacija368
- b) Riječko-tršćanska operacija369
UMESTO ZAKLJUČKA371
PRILOZI389
BIBLIOGRAFIJA433
BIBLIOTEKA