Mišo Leković: MARTOVSKI PREGOVORI 1943.
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
PREDGOVOR5
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA POČETKOM 1943. I OKOLNOSTI KOJE SU USLOVILE PREGOVORE VRHOVNOG ŠTABA NOVJ SA NEMAČKIM KOMANDAMA U NDH
Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije je već krajem 1942. stvorila značajno ratište u porobljenoj Evropi9
Odluka rukovodstva NOP-a o strategijskom nastupanju Operativne grupe divizija NOVJ u istočne krajeve zemlje13
Planovi Draže Mihailovića o „velikoj operaciji" o uništenju „partizanske države" u zapadnim krajevima Jugoslaviji18
Procene ratujućih strana u Jugoslaviji o mogućnosti iskrcavanja savezničkih trupa na Balkan24
PRELIMINARNI RAZGOVORI U GORNJEM VAKUFU
Zarobljavanje nemačkog majora Štrekera - povod za pregovore o razmeni zarobljenika43
Forsiranjem Neretve uspešno je prebrođena najkritičnija faza bitke za ranjenike58
Određivanje delegacije Vrhovnog štaba i dogovori o pitanjima koja će ona postaviti na pregovorima66
Pristanak Nemaca da prime delegaciju Vrhovnog štaba71
Dolazak delegacije Vrhovnog štaba u Gornji Vakuf76
Preliminarni razgovori sa komandantom 717. nemačke divizije82
U očekivanju nemačke saglasnosti o vođenju pregovora91
Povratak Koče Popovića iz Gornjeg Vakufa u Vrhovni štab96
Izbijanjem na Neretvu Nemci su okončali operaciju „Vajs"99
Đilasov povratak u Vrhovni štab po nove instrukcije107
VELEBITOVI RAZGOVORI SA NEMAČKIH I ITALIJANSKIM PREDSTAVNICIMA U ZAGREBU
Velebitov odlazak u Zagreb i razgovori sa generalom Horstenauom111
Velebitovi razgovori u Italijanskoj vojnoj misiji116
ODLUKA VRHOVNOG ŠTABA O NASTAVLJANJU PREGOVORA I UPUĆIVANJE ĐILASA I VELEBITA U ZAGREB
Oslobađanje nemačkih zarobljenika i njihove izjave o svom zatočeništvu121
„Glavni pregovori" u Zagrebu131
Berlin zabranjuje pregovore s partizanima140
Konferencija vodećih nemačkih ličnosti u NDH u cilju razmatranja svrsishodnosti pregovora s partizanima149
Povratak Đilasa i Velebita u Vrhovni štab150
NOVA VELEBITOVA MISIJA
Odluk Vrhovnog štaba NOVJ o ponovnom upućivanju Velebita u Zagreb155
Naređenje Vrhovnog štaba istočnobosanskim jedinicama da izbegavaju sukobe s Nemcima i da se prebace u Sandžak, u sastav Operativne grupe161
Nemci odbijaju zahtev Italijana da se angažuju u njihovoj okupacionoj zoni168
Podozrenje Moskve i prekori upućeni Titu171
Titovo neslaganje sa kritikom Kominterne i njegov odgovor Moskvi177
Velebitov ponovni boravak u Sarajevu i razgovori u Štabu 718. divizije182
Velebitova poseta Glavnom štabu Bosne i Hercegovine186
Velebitov treći boravak u Zagrebu i njegova misija u Slavoniji193
Velebitov povratak u Vrhovni štab198
SMISAO I ZNAČAJ MARTOVSKIH PREGOVORA203
PRILOZI
PREGOVORI VRHOVNOG ŠTABA NOVJ I NEMAČKIH KOMANDI U NDH MARTA 1943. U INOSTRANOJ I JUGOSLOVENSKOJ ISTORIOGRAFIJI I PUBLICISTICI
Tretiranje pregovora u inostranoj istoriografiji i publicistici217
Tretiranje martovskih pregovora u radovima jugoslovenskih pisaca232
VAŽNIJA DOKUMENTA O MARTOVSKIM PREGOVORIMA
REGISTAR LIČNIH IMENA301
IZVORI I LITERATURA307
BIBLIOTEKA