Đuro Milinović, Drago Karasijević: JEDANAESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR 5
UVOD11
PRVI DIO
KOZARSKI NOP ODRED - JEZGRO NOVE 11. KOZARSKE NOU BRIGADE13
— Formiranje i borbena aktivnost Kozarskog NOP odreda13
DRUGI DIO
FORMIRANJE 11. KOZARSKE NOU BRIGADE33
— Situacija koja je prethodila formiranju33
— Raspored njemačkih i ustaško-domobranskih snaga oko područja Kozare u ljeto 194336
— Napad brigade na protivtenkovski bataljon 373. njemačke divizije42
— Akcije do kraja avgusta 194357
— Formiranje Kozarskog NOP odreda i smotra 11. brigade63
— Društveno političke organizacije i narodna vlast68
— Vojno-stručno i moralno-političko stanje u brigadi74
— Reorganizacija i raspored neprijateljskih snaga u jesen 1943 76
— Povratak 373. njemačke divizije u dolinu Vrbasa, Gomjenice i Sane polovinom oktobra 194380
TREĆI DIO
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U OKTOBRU I NOVEMBRU 194389
— Dejstva brigade zadnjih dana septembra i početkom oktobra90
OSLOBOĐENJE BOSANSKE DUBICE93
— Dejstva brigade i Kozarskog odreda u drugoj polovini oktobra 1943. na komunikacijama108
— Razbijanje njemačkog bataljona na Verića Polju113
BRIGADA PRVI PUT U PODGRMECU126
— Napad na Otoku, Rudice i Blatnu129
— Protivudar neprijatelja prema Ljubiji131
— Dejstva Kozaračkog odreda u novembru 1943.134
ČETVRTI DIO
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U DECEMBRU 1943. I POČETKOM JANUARA 1944141
— Brigada ponovo na Kozari141
— Promjene u rasporedu materijalnih snaga na području oko Kozare krajem 1943145
— Borbena dejstva brigade u decembru 1943149
početak Seste ofanzive165
— Situacija pred napad na Bosansku Gradišku165
NAPAD NA BOSANSKU GRADIŠKU167
PONOVNI NAPAD NEPRIJATELJA NA PODRUČJE KOZARE186
PETI DIO
BORBE JANUAR — JUNI 1944191
— Opšta situacija191
— Kadrovske promjene u 11. brigadi192
— Popuna brigade novim borcima209
— Vojno-stručno, političko i kulturno-prosvjetno uzdizanje u brigadi211
— Materijalno i zdravstveno obezbeđenje216
— Razmještaj neprijateljskih jedinica od januara do maja 1944218
— Borbena dejstva brigade od januara do juna 1944.228
— Borba na Rakelićima251
— Formiranje odsjeka za zaštitu naroda (OZN-e) u brigadi268
ŠESTI DIO
OFANZIVNA DEJSTVA I AKCIJE BRIGADE OD JUNA DO SEPTEMBRA 1944269
— Opšta situacija krajem maja269
— Dejstva brigade u maju 1944270
— Borbe u toku juna i jula 1944272
— Povratak brigade na Kozaru i oslobođenje Kozarca278
— Raspored neprijatelja na području oko Kozare na dan 5. jula 1944281
— Nastavak borbi u julu i avgustu 1944283
— Drugi napad na Bosansku Dubicu i obezbeđenje žetve285
— Kadrovske promjene u toku avgusta 1944289
— Borbe do kraja avgusta291
— Oslobođenje Prijedora i donjeg toka Sane od 6. do 8. septembra 1944298
— Raspored snaga 4. divizije za oslobođenje Prijedora i rudnika Lj ubije301
— Pripreme i napad 11. brigade na Prijedor303
— Tok napada308
BORBE BRIGADE ZA BOSANSKU GRADIŠKU317
SEDMI DIO
POKRET U DOLINU RIJEKA LAŠVE I BOSNE321
— Brigada na maršu327
SVEČANA PREDAJA PRVIH ODLIKOVANJA I »PARTIZANSKIH SPOMENICA 1941«323
OSLOBOĐENJE TRAVNIKA I DOLINE LASVE332
— Neprijateljske snage u Travniku, dolini rijeke Lašve i u Zenici polovinom oktobra 1944334
— Pripreme i tok napada na neprijateljska uporišta u dolini rijeke Lašve335
— Popuna brigade novim borcima340
— Postupak prema zarobljenicima342
— Svečanost u Han Kompaniji povodom dana Velike oktobarske revolucije344
— Borbe od 12. novembra do 8. decembra346
— Neuspjeo napad na Busovaču 21. i 22. novembra349
— Tok napada350
— Nastavak borbi od 23. novembra do 8. decembra352
NAPADI NEPRIJATELJA OD 9. DO 15. DECEMBRA PREMA TRAVNIKU356
— Formiranje artiljerijskog diviziona brigade361
— Neke kadrovske promjene decembra 1944. i januara 1945.361
OSMI DIO
NJEMAČKA OFANZIVA »LAVINA« (DIE LAWINE) — KONAČNO OSLOBOĐENJE TRAVNIKA363
— Borbe od 29. decembra 1944. do 3. januara 1945.365
— Tok napada366
— Protivnapad 4. divizije371
— Borbe od 19. do 22. januara 1945. i povlačenje iz Travnika377
— Protivudar 4. divizije — konačno oslobođenje Travnika381
borbena dejstva grupe bataljona395
DEVETI DIO
OSLOBOĐENJE SARAJEVA I ZENICE401
— Razvoj situacije na području Zenice u toku marta 1945.401
— Raspored neprijateljskih snaga krajem marta 1945.403
— Borbe za oslobođenje Busovače i Zenice405
DESETI DIO
BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE411
— Pokret iz doline rijeke Bosne u dolinu Korane i Mrežnice kod Karlovca411
— Formacijski sastav i brojno stanje brigade u drugoj polovini aprila 1945413
— Pokret brigade iz Zenice do Karlovca413
— Završne borbe od 30. aprila do 15. maja 1945.414
SPISKOVI
NARODNI HEROJI 11. BRIGADE421
SPISAK ŽENA BORACA KOJE SU SE NALAZILE U 11. KNOU BRIGADI425
KRATKI BIOGRAFSKI PODACI POGINULIH I UMRLIH ČLANOVA ŠTABA BRIGADE I ŠTABOVA BATALJONA429
SPISAK POGINULIH BORACA 11. KOZARAČKE NOU BRIGADE439
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE465
POGOVOR465
BIBLIOTEKA