Žarko Vidović: TREĆA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UVOD5
FORMIRANJE 3. PROLETERSKE BRIGADE13
Borbe na tromeđi Sandžaka, Bosne i Crne Gore19
BRIGADA U POHODU GRUPE PROLETERSKIH BRIGADA U BOSANSKU KRAJINU24
Nastupanje od Zelengore do komunikacije Sarajevo - Mostar24
Operacija na komunikaciji Sarajevo - Mostar32
Oslobađanje Prozora39
Oslobađanje Šujice48
Oslobađanje Livna64
Drugi bataljon u borbama za Kupres70
BRIGADA U BOSANSKOJ KRAJINI81
Borbe na pravcu Mrkonjić Grad - Banja Luka81
Prodor neprijatelja ka Mrkonjić-Gradu91
Neprijateljska ofanziva od Jajca i Donjeg Vakufa u pravcu Mrkonjić-Grada i Mliništa99
Formiranje 1. proleterske udarne divizije108
Osvrt na dejstva brigade na području Mrkonjić-Grada112
BRIGADA U CENTRALNOJ BOSNI118
Borbe na pravcu Jajce Donji Vakuf od 1. do 6. decembra118
Dejstva 3. proleterske brigade na području Kotor Varoši128
Pregrupisavanje 1. divizije sredinom januara 1943.138
Osvrt na razvoj brigade do bitke na Neretvi144
BRIGADA U BICI NA NERETVI148
Borbe na pravcu Sarajevo Konjic od 20. do 23. februara 1943.151
Neuspeo protivudar 1. proleterske divizije na pravcu Konjic Sarajevo155
Odsudne borbe na pravcu Ivan-sedlo Konjic 158 Zaključak o borbama na pravcu Sarajevo Konjic165
Protivudar kod Gornjeg Vakufa167
Brigada u zaštitnici Glavne operativne grupe na pravcu Gornji Vakuf Ostrožac176
Borbe na pravcu Prozor Ostrožac179
Prelazak preko Neretve182
U obezbeđivanju od Konjica184
BRIGADA U BICI NA DRINI187
Nastupanje ka gornjem toku Drine i pripreme za njeno forsiranje187
Forsiranje Drine i početne operacije na njenoj desnoj obali196
Boj kod Celebića aprila 1943.202
Prodor u Sandžak i stvaranje slobodne teritorije215
BRIGADA U BICI NA SUTJESCI221
Borbe na Sutjesci234
BRIGADA U OSLOBAĐANJU SANDŽAKA U JESEN 1943. I ZIMU 1943/1944.251
Borbe brigade do oktobra 1943.253
Borbe brigade u oktobru i novembru 1943.261
Borbe brigade do Mojkovačke operacije 1944.279
Dejstva brigade u periodu januar mart 1944.290
Formiranje 37. udarne divizije292
BRIGADA U MOJKOVAČKOJ OPERACIJI I BORBE U MAJU I JUNU 1944.296
Borbe brigade u maju i junu 1944.311
BORBE BRIGADE U SANDŽAKU, SRBIJI I BOSNI U LETO I JESEN 1944.320
Brigada u borbama za oslobađanje Priboja, Prijepolja, Pljevalja, Goražda, Višegrada i Sjenice (septembar - oktobar 1944)329
BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBAĐANJE SANDŽAKA I NJENO UČEŠĆE U OSLOBAĐANJU BOSNE334
Brigada pri oslobađanju Bosne345
Uloga brigade u uništenju glavnine četničkih snaga 1945.357
OSVRT NA PARTIJSKO-POLITICKI RAD I BORBENI PUT BRIGADE361
Društveno-politička aktivnost brigade u centralnoj Bosni365
Prilozi:
SPISAK BORACA I STAREŠINA NA DAN FORMIRANJA BRIGADE375
IZVORI I LITERATURA446
BIBLIOTEKA