Ljubo Vučković: DALMATINSKI PROLETERI
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
Formiranje brigade5
Naređenje druga Tita7
U štabu Četvrte operativne zone8
Prihvatni punktovi9
Prvi dogovori u brigadi12
Svečano primanje zastave13
Prvi borbeni zadatak17
Položaj oko Grahova22
Neprijatelj zauzeo Livno25
Napad na Talijane na Čilašu26
Na komunikaciji Livno-Bosansko Grahovo29
Vojna obuka pod borbom32
Dejstva na komunikaciji Knin-Sinj34
Formiranje Druge divizije36
Dejstva na komunikaciji Vrlika-Drniš38
Napad na Livno40
»Livno mora pasti«43
Napad na Duvno50
Napad na Kupres52
Povratak brigade na teren Livno-Duvno61
Na Neretvi66
Na Drini82
Blokada Foče97
Pokret u Crnu Goru105
Na Sutjesci111
Probijanje iz obruča119
Od Jahorine do Ozrena126
Na Ozrenu129
Od Ozrena do Pljevalja133
Prodor preko Lima u Srbiju141
Ponovo u Crnoj Gori147
U Hercegovini155
Dejstva u Popovom polju i Konavlju159
Oslobođenje Bileće i Trebinja161
Borbe za oslobođenje Boke Kotorske165
U mostarskoj operaciji167
Preko Klisa u Karlobag172
Rab-Cres-Istra174
Borci Druge dalmatinske proleterske brigade u ratnim zabilješkama i anegdotama183
Oni su pali183
Oslobođenje Cavtata186
Hrabrost naših boraca188
Borci za slobodu189
Tobdžija na našem slavnom protivkolcu191
Babino mišljenje196
Zna on gdje će ga naći196
Asocijacija197
BIBLIOTEKA