OSLOBODILAČKI RAT NARODA JUGOSLAVIJE - knjiga 2
BIBLIOTEKA
Sadržajstrana
Peti deo
OD DRUGOG ZASEDANJA AVNOJ-a DO OSLOBOĐENJA BEOGRADA
I. ZIMSKE OPERACIJE 1943/44. U CENTRALNOM DELU JUGOSLAVIJE11
Limsko-drinska operacija14
Planovi i raspored obeju strana14
Prodor nemačkih snaga u Sandžak i iznenađenje 2. korpusa16
Okruženje 27. i 5. divizije19
Proboj 27. i 5. divizije iz okruženja20
Krivajska operacija22
Obostrani planovi22
Borbe 5. i 27. divizije23
Manevar 17. divizije25
Berbe u severoistočnoj Bosni28
Borbe na Majevici, u Trebavi i u Posavini28
Napad na Tuzlu29
Operacije u Dalmaciji i u jugozapadnoj Bosni32
Prodor nemačkih snaga u oblast Bosanskog Grahova, Livna i Duvna33
Protivdejstva 8. korpusa i delova 1. proleterskog korpusa36
Nemački desant na srednjodalmatinska ostrva38
Operacije u srednjem delu Hrvatske41
Planovi i raspored obeju strana41
Borbe u Kordunu, Baniji i Cazinskoj krajini42
Borbe u Turopolju i Pokuplju45
Banjolučka operacija t46
Pripreme i planovi obeju strana46
Tok i ishod operacije48
Prodor nemačkih snaga na slobodnu teritoriju srednje i zapadne Bosne i severne Dalmacije51
Planovi i raspored obeju strana51
Tok borbenih dejstava54
Prodor nemačkih snaga u Liku, Gorski kotar i Hrvatsko primorje63
II. POKUŠAJ NEPRIJATELJA DA UNIŠTI VRHOVNO RUKOVODSTVO NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA70
Vojno-politički položaj nove Jugoslavije70
Borbe u srednjoj i zapadnoj Bosni i u Dalmaciji pre drvarske operacije82
Dejstva 1. proleterskog i 5. korpusa82
Borbe u Dalmaciji 89
Drvarska operacija96
Pripreme i plan nemačkih snaga97
Zadaci jedinica NOVJ u zapadnoj Bosni i susednim oblastima99
Napad na Drvar101
Prodor nemačkih snaga ka Bosanskom Petrovcu i Drvaru104
Nastupanje neprijatelja pravcem Srb Drvar105
Prodor nemačkih jedinica preko Bosanskog Grahova ka Drvaru105
Dejstvo 1. proleterske i 39. divizije106
Dejstva 8. korpusa NOVJ (25. maj - 1. septembar)109
III. BORBE U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAKEDONIJI U PRVOJ POLOVINI 1944. GODINE121
Slovenija121
Dejstva 7. korpusa122
Dejstva 9. korpusa126
Dejstva jedinica 4. operativne zone i prodor 14. divizije u Štajersku129
Hrvatska134
Dejstva u Kordunu, Baniji, Žumberku i Turopolju134
Borbe u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici143
Borbe u Istri148
Dejstva u Slavoniji151
Dejstva u Hrvatskom zagorju, na Kalniku i u Moslavini158
Makedonija163
Borbe u južnoj i severoistočnoj Makedoniji163
Februarski pohod 1. makedonsko-kosovske brigade i Grupe bataljona167
Borbe do početka maja171
Neprijateljska prolećna ofanziva175
IV. PRIPREME ZA PRODOR U SRBIJU I PRETHODNA DEJSTVA187
Borbe u Srbiji (od decembra 1943. do februara 1944)190
Zapadna Srbija i Šumadija190
Južna i istočna Srbija190
Kosovo i Metohija193
Vojvodina193
Dejstva u istočnoj Bosni195
Odbrana slobodne teritorije195
Pokušaji prelaza 16. i 17. divizije preko Drine u Srbiju200
Dejstva 3. korpusa prema Majevici, Posavini i Semberiji203
Dejstva u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini206
Prodor 2. i 5. divizije u Srbiju227
Prodor ka Ibru227
Izbijanje na Povlen i Maljen232
Borbe u Srbiji (od marta do juna 1944)235
Zapadna Srbija i Šumadija236
Južna i istočna Srbija237
Kosovo i Metohija242
Vojvodina242
V. PRODOR GLAVNINE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE U SRBIJU247
Plan Vrhovnog štaba i grupisanje snaga250
Namere i raspored neprijatelja252
Prvi pokušaj Nemaca da spreče prodor glavnine Narodnooslobodilačke vojske u Srbiju253
Topličko-jablanička operacija253
Andrijevička operacija257
Prodor Operativne grupe divizija u Srbiju259
Borbe u istočnoj Bosni262
Sniježničko-trusinska operacija264
Drugi pokušaj Nemaca da spreče prodor glavnine Narodnooslobodilačke vojske u Srbiju265
Durmitorska operacija266
Prodor 1. proleterskog i 12. korpusa u Srbiju272
VI. OPERACIJE U SRBIJI274
Operacije 1. proleterskog i 12. korpusa278
Prodor Operativne grupe divizija na Rudnik284
Povlačenje bugarskog 1. okupacionog korpusa iz Srbije287
Operacije 13. i 14. korpusa288
Operacije 1. armijske grupe292
Prodor trupa III ukrajinskog fronta u Srbiju295
Niška operacija303
VII. BEOGRADSKA OPERACIJA310
Prodor prema Čukarici313
Borbe oko Mladenovca i Topole314
Borbe na Avali315
Neposredne borbe za oslobođenje Beograda317
Prodor jedinica NOVJ i Crvene armije u Beograd318
Pokušaj prodora nemačke 3. brdske divizije u Beograd319
Borbe u užem delu grada i na Čukarici321
Protivnapad 21. divizije i borbe u rejonu Avale322
Razbijanje 1. brdske divizije i završne borbe u Beogradu323
Oslobođenje Zemuna i izbijanje na liniju Neštin Sremska Mitrovica324
Oslobođenje Vojvodine326
VIII. RAD AVNOJ-a I NACIONALNOG KOMITETA OD DRVARSKE OPERACIJE DO OSLOBOĐENJA BEOGRADA329
Sporazum Tito - Šubašić330
Otpor reakcije sporazumu Tito - Šubašić334
Borba jugoslovenskih iseljenika za međunarodnu afirmaciju NOP-a336
Rad Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije na međunarodnoj afirmaciji narodnooslobodilačkog pokreta338
IX. OPERACIJE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE MAKEDONIJE, ZAPADNE SRBIJE, KOSOVA, METOHIJE, CRNE GORE, SANDŽAKA, ISTOČNE HERCEGOVINE I DALMACIJE343
Oslobođenje Makedonije343
Dejstva NOVJ do kapitulacije Bugarske344
Nemački plan za povlačenje grupe armija "E"350
Borbe sa nemačkim prednjim delovima351
Plan za oslobođenje Makedonije356
Oslobođenje istočne Makedonije357
Oslobođenje zapadne Makedonije364
Oslobođenje Velesa i Skoplja367
Uništenje balista369
Oslobođenje zapadne Srbije, Kosova i Metohije372
Borbe u rejonu Kragujevca i Kraljeva373
Oslobođenje Kosova i Metohije374
Završne borbe u dolini Ibra, Zapadne Morave i Lima377
Prelaz Južne operativne grupe divizija u istočnu Bosnu380
Oslobođenje Crne Gore, Sandžaka i istočne Hercegovine381
Oslobođenje Berana, Andrijevice i Nikšića382
Oslobođenje severoistočne Hercegovine384
Oslobođenje južnog Primorja sa zaleđem385
Borbe u Sandžaku i istočnom delu Crne Gore392
Prodor 29. divizije ka Mostaru393
Završne borbe u Crnoj Gori i Sandžaku394
Oslobođenje Dalmacije401
Desant na srednjodalmatinska ostrva401
Dejstva 8. korpusa u obalskom pojasu406
Oslobođenje Dubrovnika409
Kninska operacija412
Plan Štaba 8. korpusa 412
Tok operacije413
X. DEJSTVA U BOSNI, HRVATSKOJ I SLOVENIJI U DRUGOJ POLOVINI 1944. GODINE422
Borbe u Bosni422
Borbe u dolini Sane424
Banjolučka operacija427
Oslobođenje Travnika433
Oslobođenje Tuzle442
Borbe na komunikaciji Višegrad Sarajevo444
Borbe u zahvatu komunikacije Sokolac Bijeljina447
Napad četnika na Tuzlu448
Dejstva jedinica NOV i POJ u Hrvatskoj450
Požeška i Daruvarska kotlina451
Moslavina, Kalnik i Hrvatsko zagorje455
Podravina457
Istočna Slavonija460
Borbe za virovitički mostobran463
Kordun, Banija i Zumberak467
Lika, Gorski kotar i Istra475
Borbe u Sloveniji482
Dolenjska i Notranjska483
Slovenačko primorje, Beneška Slovenija i Gorenjska484
Štajerska485
Pokušaj neprijatelja da razbije jedinice NOVJ u Sloveniji489
Šesti deo
OD OSLOBOĐENJA BEOGRADA DO KRAJA RATA
I. ZIMSKE OPERACIJE 1944/1945.497
Reorganizacija NOV i POJ499
Obostrani raspored snaga501
Dejstva 1, 2. i 3. armije .503
Borbe u Sremu o503
Borbe na Dravi504
Borbe u dolini Drine o508
Borbe na sektoru Bijeljina Brčko Doboj Tuzla513
Mostarska operacija 515
Borbe za Široki Brijeg518
Oslobođenje Mostara 519
Dejstva u neprijateljskoj pozadini521
Dejstva 4. i 11. korpusa 522
Dejstva 7. korpusa522
Dejstva 9. korpusa524
Dejstva jedinica 4. operativne zone526
II. RAD AVNOJ-a I NACIONALNOG KOMITETA OD OSLOBOĐENJA BEOGRADA DO OBRAZOVANJA PRIVREMENE VLADE531
Sporazum Tito Šubašić od 2. novembra 1944. 531
Rad Nacionalnog komiteta na sređivanju prilika u zemlji 533
Obrazovanje Privremene narodne vlade535
III. ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE537
Plan završne ofanzive Jugoslovenske armije540
Ličko-primorska operacija542
Neprijateljske snage542
Plan i raspored snaga 4. armije544
Oslobođenje istočne Like i Bihaća 546
Oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja551
Sarajevska operacija 560
Obostrane namere i planovi560
Borbe na prilazima Sarajevu564
Oslobođenje Sarajeva i gonjenje neprijatelja566
Operacije 1, 2. i 3. armije do izbijanja na liniju Donji Miholjac - Đakovo - reka Bosna - Doboj570
Obostrani raspored snaga570
Plan za proboj sremskog fronta 572
Uvodne borbe Južne i Bosutske operativne grupe divizija573
Oslobođenje istočne Bosne575
Proboj fronta u Sremu576
Forsiranje Drave578
Operacije. 1, 2. i 3. armije do izbijanja na liniju Drava - Bilo-gora - Ilova donji tok Une580
Operacije 1. armije582
Operacije 3. armije585
Operacije 2. armije588-
Tršćanska operacija590
Podilaženje glavnom odbrambenom položaju593
Borbe na glavnom odbrambenom položaju i boj za Klanu597
Oslobođenje Trsta, Istre i Slovenaćkog primorja603
Okruženje i predaja 97. armijskog korpusa613
Oslobođenje Dolenjske, Gorenjske i slovenačke Koruške620
Dejstva jedinica četvrte operativne zone622
Borbe na liniji Drava Bilo-gora - Ilova - donji tok Une i gonjenje neprijatelja623
Oslobođenje Zagreba i gonjenje neprijatelja do konačnog uništenja630
IV. RAD VLADE DFJ NA OBNOVI ZEMLJE639
Hronološki pregled važnijih događaja643
SKRAĆENICE I OBJAŠNJENJA685
REGISTAR
Geografska mesta687
Vojne jedinice747
Ostali pojmovi773
Pregled skica785
BIBLIOTEKA