Sreta Savić: 51. VOJVOĐANSKA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
OSLOBOĐENJE VOJVODINE5
FORMIRANJE 51. NOU DIVIZIJE9
Jedinice 51. divizije do ulaska u njen sastav13
7. vojvođanska NOU brigada13
8. vojvođanska NOU brigada16
12. vojvođanska NOU brigada19
14. vojvođanska (slovačka) NOU brigada21
BATINSKA OPERACIJA23
Početak forsiranja i uspostavljanje užih mostobrana31
Proširenje mostobrana42
Oslobođenje Baranje44
ODBRANA NA DRAVI53
VIROVITIČKI MOSTOBRAN60
Dolazak 51. i 36. divizije iz Baranje na Virovitički mostobran65
Borbe na mostobranu nakon prelaska 51. i 36. divizije69
Pripreme neprijatelja za likvidiranje mostobrana -81
Raspored jedinica 3. armije na mostobranu 5. februara 1945. godine neposredno pred napad neprijatelja85
Operacija „Vervolf" (Wehrwolf) i povlačenje jedinica 3. ar­mije sa Virovitičkog mostobrana89
51. divizija na novom zadatku103
BOLMANSKI MOSTOBRAN NEPRIJATELJA108
Procena snaga neprijatelja i raspored jedinica 12. korpusa111
Početak neprijateljskog forsiranja i nastanka mostobrana114
Proširenje neprijateljskog mostobrana130
Likvidacija mostobrana132
51. DIVIZIJA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA JUGOSLOVENSKE ARMIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE145
Pripreme za forsiranje Drave146
Raspored neprijateljskih snaga u plan odbrane na sremskom frontu i desnoj obali Drave pred početak ofanzive JA156
Raspored jedinica 1. i 3. armije i zadatak 51. divizije158
Forsiranje Drave i Dunava i uspostavljanje mostobrana163
Oslobođenje Osijeka169
Razbijanje neprijateljske odbrane na liniji s. Viljevo s. Bokšić175
Proboj neprijateljske odbrane na novom Dravskom kanalu i potoku Voćin178
Oslobođenje Virovitice182
Proboj neprijateljske odbrane na liniji s. Pitomaca s. Sedlarica191
Oslobođenje Koprivnice196
Oslobođenje Varaždina199
Oslobođenje Ptuja203
Kapitulacija nemačkih divizija •204
Opkoljavanje neprijateljske grupacije na prostoriji Guštanj Jezersko Blajburg208
Poslednji dan rata211
SPISAK POGINULIH219
7. brigada219
8. brigada242
12. brigada262
14. brigada284
Artiljerijska brigada287
Prištapske jedinice289
BIBLIOTEKA