OSLOBODILAČKI RAT NARODA JUGOSLAVIJE - knjiga 1
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
PREDGOVOR5
Prvi deo - SLOM STARE JUGOSLAVIJE
Dvadeset sedmi mart13
Aprilski rat18
Odluka za napad na Jugoslaviju18
Kapitulacija jugoslovenske vojske27
Okupacija i komadanje Jugoslavije30
Podela Jugoslavije30
Stanje u zemlji posle okupacije34
Drugi deo - POČETAK I RAZVOJ ORUŽANOG USTANKA DO FORMIRANJA PRVE PROLETERSKE BRIGADE
I. PRIPREME ZA ORUŽANI USTANAK39
Odluka o početku oružanog ustanka41
II. POČETAK ORUŽANOG USTANKA46
Raspored i jačina okupatorskih snaga uoči ustanka48
Srbija52
Zapadna Srbija i Sumadija53
Istočna Srbija59
Južna Srbija59
Vojvodina60
Akcije u gradovima62
Reakcija Nemaca na ustanak63
Pojava četnika65
Crna Gora69
Opšti narodni ustanak69
Mere okupatora za ugušenje ustanka72
Oživljavanje borbe75
Bosna i Hercegovina76
Bosanska Krajina76
Istočna Bosna83
Hercegovina88
Hrvatska91
Lika i Kninska Krajina92
Kordun i Banija96
Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje98
Dalmacija99
Začeci ustanka u krajevima severno od Kupe i Save100
Slovenija102
Gorenjska103
Štajerska104
Dolenjska i Notranjska105
Prekomurje106
III. SA VETOVANJE U STOLICAMA107
IV. PRVA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA (septembardecembar 1941)109
Borbe u severozapadnoj Srbiji109
Borbe u Šumadiji i dolini Zapadne Morave112
Povlačenje partizanskih odreda jugozapadno od linije Kraljevo, Kragujevac, Rudnik, Valjevo117
Napad Nemaca na Užice-118
V. DALJI RAZVOJ USTANKA122
Srbijaj22
Istočna Srbija122
Južna Srbija123
Vojvodina125
Kosovo i Metohija -126
Crna Gora127
Napad na Pljevlja130
Borbe u Sandžaku132
Uspon četničkog pokreta132
Bosna i Hercegovina133
Bosanska Krajina-134
Istočna Bosna138
Hercegovina146
Hrvatska148
Lika148
Kordun i Banija150
Hrvatsko Primorje i Gorski Kotar152
Dalmacija153
Severno od Save i Kupe155
Slovenija157
Borbe Krimsikog bataljona157
Formiranje i dejstva 1 štajerskog bataljona158
Oživljavanje borbi u Gorenjskoj159
Delatnost organizacija Narodnooslobodilačkog pokreta u Ljubljani160
Makedonija162
Formiranje Prve proleterske brigade163
Treći deo - OD FORMIRANJA PRVE PROLETERSKE BRIGADE DO PRVOG ZASEDANJA AVNOJ-a
I. DRUGA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA (15 januar 7 februar 1942)169
Vojno-politička situacija krajem 1941 i početkom 1942169
Obostrani planovi i grupisanje snaga172
Tok i rezultati operacija175
II. VOJNO-POLITICKA AKTIVNOST CKKPJ I VRHOVNOG ŠTABA U FOČI (od 25 januara do 10 maja 1942)180
III. BORBE U CRNOJ GORI, SANDŽAKU, ISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI DO POČETKA TREĆE NEPRIJATELJ­SKE OFANZIVE184
Borbe u Crnoj Gori184
Borbe u Sandžaku191
Borbe 1 i 2 proleterske brigade u istočnoj Bosni marta 1942194
Borbe u Hercegovini195
IV. TREĆA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA (april-juni 1942)199
Pripreme i plan neprijatelja199
Operacije u istočnoj Bosni200
Operacije u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini205
V. BORBE U SRBIJI, MAKEDONIJI, ZAPADNOJ BOSNI, HRVATSKOJ I SLOVENIJI U PRVOJ POLOVINI 1942212
Srbija212
Razbijanje partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji i Sumadiji213
Borbe u istočnoj Srbiji215
Borbe u južnoj Srbiji216
Borbe u Vojvodini219
Makedonija221
Zapadna i srednja Bosna224
Borbe u Bosanskoj Krajini224
Borbe u srednjoj i u delu zapadne Bosne228
Neprijateljska ofanziva na Kozaru231
Hrvatska235
Borbe u Lici, Kordunu, Baniji i Gorskom Kotaru237
Borbe u Dalmaciji248
Borbe u severnim krajevima Hrvatske251
Slovenija255
VI. POHOD GRUPE PROLETERSKIH I UDARNIH BRIGADA U BOSANSKU KRAJINU I BIHAĆKA OPERACIJA262
Vojno-politička situacija u Jugoslaviji uoči pohoda262
Napad na železničku prugu SarajevoMostar264
Oslobođenje Prozora, Gornjeg Vakufa i napad na Bugojno266
Oslobođenje Livna i borbe za Kupres269
Oslobođenje Mrkonjića Grada i Jajca273
Ofanzivna dejstva neprijatelja u zapadnoj Bosni276
Bihaćka operacija279
VII. BORBE U HRVATSKOJ, SLOVENIJI, ISTOČNOJ BOSNI, SRBIJI, CRNOJ GORI I MAKEDONIJI U DRUGOJ POLOVINI 1942286
Borbe u Hrvatskoj286
Lika, Kordun i Banija286
Dalmacija290
Gorski Kotar, Hrvatsko Primorje i Istra293
Pokuplje, Zumberak, Hrvatsko Zagorje, Moslavina296
Slavonija299
Borbe u Sloveniji301
Italijanska ofanziva u »Ljubljanskoj pokrajini«301
Gorenjska, Štajerska i Slovenačko Primorje306
Borbe u istočnoj Bosni309
Borbe u Srbiji310
Zapadna Srbija i Šumadija311
Istočna Srbija312
Južna Srbija313
Vojvodina316
Kosovo i Metohija319
Borbe u Makedoniji320
Situacija u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini323
VIII. STVARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE325
IX. PRVO ZASEDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE331
Četvrti deo - OD PRVOG DO DRUGOG ZASEDANJA AVNOJ-a
I. ČETVRTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA339
Vojno-politička situacija krajem 1942 i početkom 1943339
Odluka neprijatelja o ofanzivi340
Značajnija borbena dejstva u Jugoslaviji uoči neprijateljske ofanzive341
Plan Vrhovnog štaba341
Tok borbenih dejstava342
Obostrani planovi za četvrtu ofanzivu356
Operaciski plan neprijatelja356
Operaciski plan Vrhovnog štaba360
Operacije u Kordunu, Baniji, Bosanskoj Krajini i Lici (od 20 janu­ara do 20 februara)363
Bitka na Neretvi (od 8 februara do 31 marta)374
Protivofanziva Glavne operativne grupe374
Plan Vrhovnog štaba374
Bojevi na okuci Neretve378
Protivudar kod Gornjeg Vakufa383
Forsiranje Neretve388
Prodor u Hercegovinu395
Bitka na Drini (april 1943)407
Operaciski plan neprijatelja407
Plan Vrhovnog štaba408
Forsiranje Drine409
Prodor Glavne operativne grupe u Crnu Goru414
II. PETA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA419
Uvodne borbe420
Nemački operaciski plan423
Obostrani raspored snaga pre početka ofanzive424
Operacije u dolini Tare i Lima426
Operacije u dolini Drine i Ceotine429
Pokušaj proboja preko Drine432
Proboj Glavne operativne grupe iz okruženja (od 27 maja do 15 juna)439
Bojevi za mostobran Vučevo439
Dejstva na pivskom pravcu442
Povlačenje iz Sandžaka na levu obalu Tare443
Izbijanje na Sutjesku444
Izbijanje na Zelengoru447
Proboj sa Zelengore na Jahorinu454
Protivofanziva u istočnu Bosnu460
Plan Vrhovnog štaba461
Tok operacija463
III. DEJSTVA U MAKEDONIJI, SRBIJI, HRVATSKOJ I SLOVENIJI (od januara do početka septembra 1943)474
Razvoj ustanka u Makedoniji474
Zapadna Makedonija476
Tikveš i područje Đevđelije i Velesa478
Područje Kumanova479
Borbe u Srbiji480
Zapadna Srbija i Šumadija482
Istočna Srbija484
Južna Srbija485
Kosovo i Metohija489
Vojvodina490
Borbe u Hrvatskoj492
Kalnik i Moslavina493
Prodor slavonskih jedinica u Hrvatsko Zagorje494
Žumberak, Pokuplje i Turopolje500
Lika, Kordun i Banija502
Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje507
Istra509
Dalmacija510
Borbe u Sloveniji516
Dejstva slovenačkih i hrvatskih jedinica u Zumberku517
Dolenjska518
Gorenjska, Koruška i Štajerska521
Slovenačko Primorje i Beneška Slovenija522
IV. VOJNO-POLITICKE MERE VRHOVNOG ŠTABA UOCl I ZA VREME KAPITULACIJE ITALIJE525
V. OPERACIJE ZA OBALSKI POJAS I ZALEĐE JADRANA534
Borbe u Sloveniji534
Dejstva u zapadnim i južnim oblastima Hrvatske537
Razvoj događaja u Istri, Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru539
Borbe za luke na dalmatinskoj obali541
Borbe u Kordunu, Lici i Baniji547
Borbe u Zumberku, Pokuplju i Turopolju548
Prodor 2 udarnog korpusa u Hercegovinu, Crnu Goru i Sandžak549
Borbe u Hercegovini i zapadnom delu Crne Gore552
Prodor u dolinu Tare i Lima555
Nemačka ofanziva u severozapađnom delu Jugoslavije (od 22 sep­tembra do 12 novembra 1943)560
Operacije u Slovenačkom Primorju561
Operacije u Istri, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju562
Operacije u Sloveniji i Zumberku564
Operacije u Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji571
Srednja Dalmacija574
Severna Dalmacija578
Kordun, Lika i Banija579
Operacije u dolini Gornjeg toka Lima i Tare582
Borbe u Hercegovini587
VI. DEJSTVA U CENTRALNOM, ISTOČNOM I JUŽNOM DELU JUGOSLAVIJE591
Borbe u Moslavini, Podravini, Hrvatskom Zagorju i Slavoniji591
Moslavina, Podravina i Hrvatsko Zagorje592
Slavonija592
Operacije u Bosni596
Borbe u zapadnoj Bosni597
Borbe u srednjoj Bosni599
Borbe u istočnoj Bosni603
Borbe za oslobođenje i odbranu Tuzle605
Dalji tok operacija607
Borbe u Posavini609
Borbe u Srbiji611
Vojvodina612
Šumadija, zapadna Srbija i istočni Sandžak615
Južna i istočna Srbija619
Kosovo i Metohija622
Jačanje Narođnooslobodilačkog pokreta u Makedoniji624
VII. DRUGO ZASEDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE631
Registar639
Skraćenice i objašnjenja683
Pregled skica687
Ispravke696
BIBLIOTEKA