Izudin Čaušević: OSMA KRAJIŠKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
UVOD9
PRVI DIO
FORMIRANJE BRIGADE15
Dobrovoljci i kursevi za obuku20
Brojno stanje brigade21
Sastav štabova i komandi brigade23
Partijska organizacija brigade26
Smotra 4. krajiške divizije 7. januara 1943. u Srpskoj Jasenici i raspored 8. brigade28
Početak Četvrte neprijateljske ofanzive30
DRUGI DIO
OSMA KRAJIŠKA BRIGADA U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI34
Osmu krajišku brigadu napada 369. »Vražja« divizija38
Situacija kod 8. krajiške brigade između 3. i 6. februara 1943.41
Zločini i pljačke neprijatelja na privremeno okupiranoj teritoriji u januaru - februaru, 1943. godine45
Zadnja borba sa jedinicama 369. »Vražje« divizije na Lastvama u Grmeču46
Prva borba 8. krajiške brigade sa 7. SS »Princ Eugen« divizijom49
Stanje brigade na položajima južno od Bosanskog Petrovca polo­vinom februara 194351
O partijsko-političkom radu na položajima s. Drinić - s. Kolunić54
Napad 7. SS divizije »Princ Eugen« na položaje 8. krajiške brigade: s. Kolunić - Drinići56
Manevar se mogao izvršiti i drugim pravcem, a ne samo preko Ša­tora59
Brigada na Šator planini61
Stanje brigade poslije ofanzive i epidemija tifusa65
TREĆI DIO
PODGRMEČ - CAZINSKA KRAJINA, MART - JUNI 194370
Prodor jačih snaga neprijatelja na sektor Podgrmeča, aprila 1943.73
Brigada ponovo u Cazinskoj krajini i Baniji - Formiranje Unske operativne grupe76
Pokret brigade prema Cazinskoj krajini79
Obostrane snage u Cazinskoj krajini početkom maja 194380
Prve neuspjele zasjede 9. maja 194382
Pokret prema Obijaju i napad na uporište u Starom Selu84
Reakcija neprijatelja 14. maja 194386
Borbe 8. krajiške brigade oko M. Kladuše 18. maja 194387
Napad na neprijateljsko uporlste Gornju Bučicu 23/24. maja 1943.91
Formiranje 2. bosanskog korpusa i zahtjev da se 8. krajiška brigada M povrati iz Cazinske krajine96
Pokret 8. krajiške brigade prema Pećigradu i napad na ovo uporište98
Napad na uporište Slunj101
Bužim - M. Kladusa - Kameni Most 16-22. juna 1943103
ÖcjWäruKovodstva 8. krajiške brigade o dotadašnjem radu i rezul­tatima108
Osma krajiška brigada ponovo u Podgrmeču110
Borba protiv četnika111
Napad na garnizon Ključ 17/18. jula 1943117
Prva borba 8. krajiške brigade sa četnicima121
Napad četnika na 2. četu 4. bataljona kod s. Sitnice125
Napadi četnika 25. avgusta 1943131
Napad neprijatelja od Banja Luke 26. avgusta 1943132
Rezultat desetodnevne borbe protiv četnika i planiranje novih ak­cija137
Stanje u jedinicama brigade krajem avgusta 1943143
BORBE 8. BRIGADE U PODGRMEČU U SEPTEMBRU - NOVEMBRU146
Napad na posade u Grmuši i Crnom Jezeru149
Napad na rudnik Ljubiju 14/15. oktobra152
Napad na garnizon Sanski Most - 20/21. oktobra 1943155
Napad na uporište Otoku 6/7. novembra 1943161
Napad jedinica 8. krajiške brigade na uporište u s. Gudavcu - Čardak 13. novembra 1943170
Borba 2. bataljona kod Bosanske Krupe 14. novembra 1943.176
Situacija pred odlazak na sektor Prijedor - Bosanski Novi178
ČETVRTI DIO
OSMA KRAJIŠKA BRIGADA NA SEKTORU BOSANSKI NOVI - PRIJE­DOR - BANJA LUKA181
Raspored brigade i prve borbe181
Napad neprijatelja 24. decembra 1943183
Ponovni napad neprijatelja 28. i 29. decembra188
Rezultati borbi između 27. i 29. decembra191
PARTIJSKO-POLITIČKI RAD KRAJEM 1943.1 POČETKOM 1944. ...194
Broj članova i teoretsko-politički rad u organizacijama KPJ i SKOJ-a194
Vojna obuka u brigadi u decembru, 1943. - februaru 1944198
Zdravstveno stanje i ishrana jedinica200
Naše i neprijateljske snage početkom 1944. godine203
Raspored jedinica 8. brigade na početku 1944205
Nov napad neprijatelja 9. januara 1944207
Napad na uporište Blagaj213
Napad neprijatelja kod s. Miljakovaca i Rakelića 21. februara i 7.marta 1944216
Zasjede 1. i 2. bataljona 8. brigade na željezničkoj pruzi Prijedor -Banja Luka 14. i 17. marta 1944218
O četnicima na sektoru Banja Luka - Prijedor222
Neuspio napad na uporište željezničke stanice Kozarac 26/27. mar­ta 1944225
Napad neprijatelja 29. marta i 6. aprila na 4. bataljon 8. brigade .226
Napad na garnizon Prijedor 19/20. aprila 1944230
Takmičenje u našim jedinicama aprila 1944240
Napadi neprijatelja 7. i 8. maja 1944. na jedinice 8. brigade u okolini Prijedora242
Desant na Drvar i borbe 8. krajiške brigade 25. i 26. maja 1944. godine250
Zapažanja i iskustva iz borbi između 22. i 30. maja 1944257
Uspješna zasjeda 1. i 2. bataljona259
Kadrovske promjene u 8. brigadi u junu - avgustu 1944264
Iznenadni napad ustaša na dijelove 3. bataljona274
Odjeća, ishrana i higijenske prilike u brigadi278
Uspješne zasjede 2. i 3. bataljona 12. jula 1944280
Savjetovanje u Lipniku 12. jula 1944283
Napad 8. brigade na uporišta Gorjevac, Ripački Klanac i Mrkin bri­jeg (k. 725) 1/2. avgusta 1944288
Formiranje izviđačkih četa po brigadama293
Napad na artiljerijski divizion 373. legionarske divizije - 19. avgusta297
Oslobođenje Prijedora 6/7. septembra 1944299
Stanje neprijatelja u Bosanskom Novom poslije borbi 6. i 9. septem­bra306
Napad na garnizon Banja Luka 18/19. septembra 1944308
Borbe 8. brigade na komunikaciji Banja Luka - Bosanska Gradiška između 18. i 30. septembra, 1944313
Napad na uporište D. Topola 25/26 septembra316
PETI DIO
OSMA KRAJIŠKA BRIGADA NA SEKTORU ZENICE, TRAVNIKA I SARAJEVA; BORBE BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA322
Prebacivanje brigade na novi sektor323
Borbe 8. brigade u oktobru 1944326
Napad neprijatelja od Zenice 23. oktobra 1944332
Jedinice Grupe armije »E« izbijaju u Sarajevo - decembar 1944.346
Napadi neprijatelja na prostoriju Zenica - Busovača - Han Kumpanija između 9. i 13. decembra 1944349
Formiranje operativne grupe 4. divizije krajem decembra 1944. .359
Proslava dvogodišnjice formiranja 8. brigade u Han Kumpaniji 28. decembra 1944361
Formiranje artiljerijskih jedinica363
»Lavine« (Lawine)366
Pad Travnika376
Zatišje na sektoru Travnika, poslije njegovog pada387
Protivnapad 4. divizije, drugo oslobođenje Travnika i izbijanje pred Zenicu392
Iznenadan prodor neprijatelja u Vitez i Han Kumpaniju - 2. marta 1945399
Napad na uporište rudnik Kakanj 30. i 31. marta 1945403
Oslobođenje Sarajeva406
Borba za oslobođenje Karlovca410
Borba za mostove kod Brežica423
Spisak poginulih i umrlih31
BIBLIOTEKA