ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE - DOKUMENTI 1943- 1944. (KNJIGA I)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Predgovor5
Skraćenice19

DOKUMENTI

21
PRIPREME ZA OSNIVANJE ZAVNOBiH-a23
1. 14. septembar 1943. Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu Oblasnom komitetu KPJ za Hercegovinu u kome se daje pregled vojne i političke situacije u istočnoj Bosni i obavještava o uslovima za formiranje ZAVNOBiH-a23
2. 14. oktobar 1943. Izvod iz izvještaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu Centralnom komitetu KPJ u kome se, pored ostalog, izvještava i o preduzetim mjerama za obrazovanje ZAVNOBiH-a24
3. [Riibnik], 15. novembar 1943 Oblasni komitet KPJ za Bosansku krajiinu obavještava okružne komitete KPJ da će se 23. novembra u Mrkonjić-Gr adu održati skupština za izbor ZAVNOBiH-a i upućuje ko sve treba da dođe kao delegat na skupštinu25
4. 15. novembar 1943. Okružni komitet KPJ za drvarski okrug obavještava Sreski komitet KPJ [Bosanski] Petrovac da će se 25. novembra 1943. održati u Mrkonjić- Gradu zasjedanje ZAVNOBiH-a i traži da se izvrše pripreme za odlazak delegata sa okruga koji će se okupiti u Bosanskom Petrovcu26
PRVO ZASJEDANJE ZAVNOBiH-a28
5. Mrkonjić Grad, [25/26] novembar 1943. Zapisnik Prvog zasjedanja ZAVNOBiH 23
— Zapisnik Verifikacionog odbora Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a 33
— Referat Rodoljuba Čolakovića: O spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji33
— Referat Osmana Karabegovića: Značaj ZAVNOBiH-a49
— Spisak članova ZAVNOBiH-a i članova AVNOJ-a izabranih na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a58
— Spisak članova Predsjedništva ZAVNOBAH-,a izabranih na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a68
— Rezolucija Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Biosne i Hercegovine69
DJELATNOST ZAVNOBiH-a IZMEĐU PRVOG I DRUGOG ZASJEDANJA79
6. [Mrkonjić-Grad], 26. novembar 1943. godine. Proglas Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine — Narodima Bosne i Hercegovine79
7. 3. decembar 1943. Oblasni NOO za Bosanskiu krajinu dostavlja Okružnom NOO za Kozaru Proglas ZAVNOBiH-a narodima Bosne i Hercegovine i daje upute o rasturanju82
8. 10. decembar 1943. Okružni NOO za Kozaru izvještava Oblasni NOO za Bosansku krajinu o načinu rasturanja i tumačenja Proglasa ZAVNOBiH-a 83
9. 20. decembar 1943. Okružni NOO za Kozaru dostavlja sreskim NOO sa svog područja Proglas ZAVNOBdH-a i daje uputstva kako ga treba narodu protumačiti83
10. 28. decembar 1943. Okružni komitet KPJ Drvar dostavlja Sre- sikom komitetu KPJ Bosanski Petrovac odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a i Rezoluciju Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i daje uputstva za proradu84
11. Decembar 1943. Proglas Muslimana vijećnika ZAVNOBiH-a Muslimanima Bosne i Hercegovine 85
12. 13. februar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a dostavlja Oblasnom NOO za Bosansku krajinu statističke formulare za prikupljanje podataka o privrednom i zdravstvenom životu naroda i daje uputstva za popunjavanje 93
13. 3. mart 1944. Izvještaj Predsjedništva ZAVNOBiH-a Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije o problemu ishrane vojske i civilnog stanovništva na oslobođenoj teritoriji Bosanske krajine, centralne i istočne Bosne97
14. 5. mart 1944. Izvještaj Inicijativnog oblasnog odbora za istočnu Boisnu Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o radu i stanju narodne vlasti na teritoriji oblasti99
15. 6. mart 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a traži da Oblasni NOO za Bosansku krajinu pristupi formiranju privrednih komisija pri Oblasnom i okružnim NO odborima i daje upute za organizaciju predstojećih sjetvenih radova102
16. 16. mart 1944. Pismo Dr Vojislava Kecmanovića, predsjednika ZAVNOBiH-a, Predsjedništvu I oblasne konferencije za izbor Oblasnog NOO za istočnu Bosnu, u kome pozdravlja formiranje Odbora i ukazuje na politički značaj dalje izgradnje NO vlasti103
17. 16. mart 1944. Upute Povjereništva za finansije NKOJ svim zemaljskim 'oslobodilačkim odborima io organizaciji finansijske službe i novčanih zavoda po pokrajinama105
18. 31. mart 1944. Predsjedništvo AVNOJ-a traži od Predsjedništva ZAVNOBiH-a izvještaj o razvoju narodne vlasti i njenih organa od početka ustanka, kao i dostavu zakonskih akata koji se odnose na organizaciju državne uprave u Bosni i Hercegovini109
19. 4. april 1944. Privremeni oblasni NOO za Hercegovinu šalje Predsjedništvu ZAVNOBiH-a izvještaj o svom radu, političkoj i ekonomskoj situaciji, kao i stanju NOO u Hercegovim109
20. 9. april 1944. Dopis Predsjedništva ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za Hercegovinu u kome se ukazuje na specifičnosti razvoja NOP u Hercegovini i daju uputstva za politički rad u masama116
21. 24. april 1944. Dopis Predsjedništva ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za Bosansku krajinu u kome se daju uputstva za popunjavanje statističkih fiormiulara i objašnjava značaj i uloga statističke službe120
22. 24—25. april 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a122
23. 25. april 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a traži od Oblasnog NOO za Bosansku krajinu lizvještaj o sprovođenju sjetvene kampanje i organizaciji privredne službe pri narođnooslobodd- lačkirn odborima127
24. 27 april 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a traži od Oblasnog NOO za Bosansku krajinu izvještaj o razvoju i stanju NOO u Bosanskoj krajini129
25. [27. april 1944.] Povjereništvo za ekonomsku obnovu NKOJ dostavlja ZAVNOBiH-u Uputstvo za rad organa za ekonomsku obnovu130
.26. 28. april 1944. Dopis Predsjedništva ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za Bosansku krajinu kojim traži da se u jednom selu ključkog sreza izvrši anketa o stanju gladi141
27. [Ribnik], 9. maj 1944. Dopis Predsjedništva ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za istočnu Bosnu u kome se ukazuje na karakteristike razvoja NO vlasti u Bosanskoj krajini i istočnoj Bosni i traži izvještaj o političkim, ekonomskim i drugim prilikama, kao i o postanku i razvoju NOO na teritoriji oblasti142
28. [Ribnik], 9. maj 1944. Odluka Predsjedništva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine o sazivu Vijeća na Drugo zasjedanje145
29. [Ribnik], 11. maj 1944. Izvještaj Predsjedništva ZAVNOBiH-a Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije o problemu ishrane na oslobođenoj teritoriji Bosne i Hercegovine145
30. [Drvar], 19. maj 1944. Povjereništvo za sudstvo NKOJ dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a prijedlog za formiranje i rad opštinskih, sreskih i okružnih narodnih sudova, kao i sudskog odjeljenja ZAVNOBiH-a151
31. [Majkić Japra], 17. juni 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a153
32. [Majkić Japra], 21—23. juni 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a 155
33. Vlasenica, 25. juni 1944. Proglas konferencije članova AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a iz istočne Bosne, kojim se narod istočne Bosne poziva na odlučnu borbu protiv okupatora i narodnih izdajnika162
DRUGO ZASJEDANJE ZAVNOBiH-a164
a) Prva sjednica 30. juna /1. jula 1944. godine164
34. Sanski Most, 30. juni — 2. juli 1944. Zapisnik Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a164
— Spisak vijećnika ZAVNOBiH-a na Drugom zasjedanju .164
— Pozdravni telegrami169
— Pozdravni govor Nikole Rupčića, izaslanika ZAVNOBiH-a.171
— Utvrđivanje dnevnog reda173
— Izbor Verifikacionog odbora i zapisničara174
— Prijem novih vijećnika u ZAVNOBiH174
— Izbor radnog predsjedništva II zasjedanja175
— Usvajanje Odluke o poslovniku za rad zasjedanja ZAVNOBiH-a 175
— Referat Dure Pucara Starog: Značaj odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a za dalji razvoj narodnooslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine177
— Referat Hasana Brkića: O izgradnji bosansko-hercegovačke državnosti u okviru Demokratske Federativne Jugoslavije189
— Izvještaj Verifikacionog odbora197
— Diskusija o referatima Dure Pucara Starog i Hasana Brkića197
b) Druga sjednica 1/2. juli 1944. godine.
(Nastavak diskusije o referatima Đure Pucara Starog i Hasana Brkića)213
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o odobrenju rada bosansko- -hercegovačke delegacije na Drugom zasjedanju AVNOJ-a231
—Usvajanje Odluke o konstitiuisanju ZAVNOBiH-a u najviše zakonodavno i izvršno narodno predstavničko tijelo Federalne Bosne i Hercegovine232
—Usvajanje Deklaracije ZAVNOBiH-a o pravima građana Bosne i Hercegovine233
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o stvaranju Zakonodavnog odbora236
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o ustrojstvu i radu narodno-oslobodilačkih odbora i n ar odno-os 1 obod i 1 ačkih skupština u Federalnoj Bosni i Hercegovini237
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o uspostavljanju Zemaljske komisije za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača240
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o uspostavijanju Vjerske komisije241
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o izborima za seoske, opštinske i gradske narodno-oslobodilačke odbore i sreske, okružne i oblasne narodnooslobodlačke skupštine241
— Referat Dušana Ivezića: Privredni zadaci naših narodnih vlasti242
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH-a o raspisivanju zajma narodnog oslobođenja252
— Referat dr Vase Rutozana: Zdravstveno stanje našeg naroda252
— Referat Ante Babica: Rad narodnooslobodilačkih vlasti na prosvjetnom polju259
— Diskusija o referatima Dušana Ivezića, dr Vase Butoz,ana i Ante Babica266
— Usvajanje Odluke ZAVNOBiH->a o odobrenju rada Predsjedništva ZAVNOBiH-a u vremenu između Prvog i Drugog zasjedanja276
— Izbor Predsjedništva ZAVNOBiH-a277
— Izbor Zakonodavnog odbora pri Predsjedništvu ZAVNOBiH-a 278
— Završetak zasjedanja278
DJELATNOST ZAVNOBiH-a IZMEĐU II i III ZASJEDANJA
35. Zdena, 3. juli 1944. Proglas Izvršnog odbora narodnooslohodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine — Narodima Bosne i Hercegovine 286
36. [Grdanovci], 6. juli 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a291
37. [Sanica], 12. juli 1944. Zapisnik sjednice užeg Predsjedništva ZAVNOBiH-a293
38. 12. juli 1944. Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-a obavještava Odjeljenje za narodnu prosvjetu ZAVNOBdH^a da će se oko 20. avgusta 1944. godine održati savjetovanje prosvjetnih radnika Hrvatske i poziva da ZAVNOBiH uputi svoje izaslanike294
39. [Sanica], 18. juli 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a 295
40. [Samica], 19. juli 1944. Izvještaj Predsjedništva ZAVNOBiH-a Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije o stanju ishraine stanovništva u Bosanskoj krajini295
41. [Sanica], 23. juli 1944- Predsjedništvo ZAVNOBiH-a upućuje Oblasni NOO za Bosansku krajinu na koji način treba organi- zovati stalnu brigu i pomoć ratnim vojnim invalidima297
42. [Sanica], 25. juli 1944. Projekt uputstava Zemaljske komisije ZAVNOBiH-a za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača o radu organa komisije, organizaciji službe pri NOO i načinu prikupljanja podataka i dokaznog materijala300
43. [Sanica], 28. juli 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a304
44. [Sanica], 5. avgusit 1944. Odjeljenje za ekonomsku obnovu ZAVNOBiH-a upućuje Oblasni NOO za istočnu Bosnu kako treba popunjavati priloženi forimular za prikupljanje podataka o imovini koju je opljačkao okupator i domaći izdajnici305
45. [Sanica], 6. avgust 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a 308
46. 7. avgust 1944. Zastavnik Žarko Šipka saopštava Predsjedništvu ZAVNOBiH-a podatke o svom radu u zadružnim organizacijama prije rata309
47. [Sanica], 16. avgust 1944. Odjeljenje za narodnu privredu ZAVNOBdH-a traži od Oblasnog NOO za Bosansku krajinu podatke o granama privrede pri NOO podatke o osoblju koje radi u resoru privrede, kao i o stanju zanata u oblasti310
48. [Sanica], 18. avgust 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a3l0
49. [Vis], 19. avgust 1944. Povjereništvo unutrašnj.ih poslova NKOJ dostavlja Odjeljenju za unutrašnje poslove ZAVNOBiH-a upute za. organizaciju i rad organa unutrašnje uprave pri NOO312
50. [Vjs], 19. avgust 1944. Zapisnik konferencije održane u Povjereništvu za priiviredu - NKOJ povodom nekih aktuelnili financijskih pitanja u federalmm jedinicama314
51. [Sanica], 22. avgust 1944. Odjeljenje za ekonomsku obnovu ZAVNOBiH-a traži da Odjeljenje za ekonomsku obnovu pri Oblasnom NOO za istočnu Bosnu prouči mogućnost uređenja grupnih zanatskih radiona. i drugih objekata za proizvodnju građevinskog materijala 317
52. [Sanica], 25. avgust 1944. Zapisnik o prijemu novca od Dure Pucara Starog za Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a318
53. [Crkvice], 26. avgust 1944. Izvještaj Privremenog -oblasnog NOO za Hercegovinu Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o političkoj situaciji u oblasti i radu odbora 319
54. [Sanica], 26. avgust 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a traži od Oblasnog NOO za istočnu Bosnu podatke o potrebama civilnog stanovništva u hrani, odjeći, obući, lijekovima i drugom materijalu334
55. [Jajce], 27. avgust 1944. Nastavni program jednomjesečnog kursa za čuvare šuma335
56. [Sanica], 29. avgust 1944. Odjeljenje za ekonomsku obnovu pri ZAVNOBiH-u traži od Oblasnog NOO za istočnu Bosnu podatke o potrebama civilnog stanovništva u hrani, odjeći i obući, kao i potrebama područja oblasti u sjemenu za jesenju sjetvu339
57. [Sanica, kraj avgusta 1944.] Organizacija mjesnih organa državne vlasti, projekt zakonodavnog odbora ZAVNOBiH-a predložen Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje340
58. [Sanica, kraj avgusta 1944.] Predsjedništvo ZAVNOBiH-a izdaje Pravilnik o rukovanju potvrdama o otkupu hranie za vojsku i građansko stanovništvo 352
59. [Vis], 1. septembar 1944. Povjereništvo unutrašnjih poslova NKOJ dostavlja Odjeljenju za unutrašnje poslove ZAVNO- BiH-a privremena uputstva o nadležnosti, načinu organizacije i funkcionisanja službe unutrašnjih poslova pri NOO353
60. [Vis], 1. septembar 1944. Povjereništvo unutrašnjih poslova NKOJ dostavlja Odjeljenju za unutrašnje poslove ZAVNOBiH-a objašnjenje Uputstva, od 19. avgusta 1944. godine, o organizaciji i radu organa unutrašnjih poslova pri NOO356
61. [Sanica], 3. septembar 1944. Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave 357
62. [Sanica], 3. septembar 1944. Finansijsko odjeljenje ZAVNO- BiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a Pravilnik o organizaciji finansijsks službe Federalne Bosne i Hercegovine na odobrenje i obrazlaže predloženu organizaciju finansijske službe360
63. [Vis], 4. septembar (1944). Nacionalni komitet Oslobođenja Jugoslavije traži od (Predsjedništva) ZAVNOBiH-a podatke o broju stanovnika, potrebama stanovništva u hrani, odjeći i obući, kao i podatke o stanju žetve i stoke na području Bosne i Hercegovine363
64. [Sanica], 6. septembar [1944], Predsjedništvo ZAVNOBiH-a saopštava Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije podatke o broju stanovnika, potrebama stanovništva u hrani, odjeći i obući, kao i podatke o stanju žetve i stoke na području Bosne i Hercegovine . 369
65. [Sanica], 9. septembar 1944. Izvještaj Finansijskog odjeljenja ZAVNOBiH-a Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o stanju državne blagajne od 25. avgusta do 8. septembra 1944. godine369
66. [Sanica], 11. septembar 1944. Izvještaj načelnika Odjeljenja za prosvjetu ZAVNOBiH-a Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o radu i us lovim a za rad učiteljskog tečaja pri Oblasnom NOO za Bosansku krajinu370
67. [Sanica], 11. septembar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Oblasni NOO za Bosansku krajinu o stanju učiteljskog tečaja pri navedenom odboru i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada tečajaS72
68. [Sanica], 11. septembar 1944. Projekt organizacije i zadataka Odjeljenja za ekonomsku obnovu pri ZAVNOBiH-u37S
69. [Sanica], 15. septembar 1944. Upute Odjeljenja za narodnu privredu ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za Bosansku krajinu za organiziovanje jesenje sjetve žitarica381
70. [Sanica], 15. septembar [1944). Pozdravni telegram Predsjedništva ZAVNOBiH-a Vrhovnom komandantu NOV i PO maršalu Titu povodom susreta jedinica NOV sa jedinicama Crvene armije 382
71. [Vis], 16. septembar 1944. Upute Povjereništva za industrij/u i trgovinu NKOJ [Predsjedništvu ZAVNOBiH-a] za organizaciju industrijskih i trgovačkih preduzeća poslije oslobođenja zemlje, sa šemom organizacije Povjereništva383
72. [Sanica], 17. septembar 1944. Odjeljenje za narodnu privredu ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a izvještaj ing. Eranjića o pregledu rudnika Ljubija i traži upute za izgradnju rudnika i organizaciju uprave u rudniku389
73. [Sanica], 20. septembar 1944. Zapisnik o primopredaji novca između Avgustina Papića i Dragomira Krndije, načelnika Finansijskog odjeljenja ZAVNOBiH-a393
74. [Vis], 22. septembar 1944. Povjereništvo poljoprivrede NKOJ dostavlja Odjeljenju za narodnu privredu ZAVNOBiH-a upute za organizaciju poljoprivrede posh je oslobođenja zemlje, kao i šemu organizacije Povjereništva poljoprivrede393
75. [Vis], 27. septembar [1944], Nacionalni komitet [oslobođenja Jugoslavije] obavještava [Predsjedništvo] ZAVNOBiH o nadležnosti proglašavanja ratnih zločinaca i daje upute za rad Zemaljske komisije402
76. [Sanica], 23. septembar 1944. Upute Odjeljenja za narodnu privredu ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za istočnu Bosnu o organizaciji privrednog odjeljenja pri Oblasnom odboru403
77. [Sanica], 28. septembar 1944. Dopis Predsjedništva ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za Hercegovinu o stvaranju organa javne uprave pri NOO, kao i o organizaciji otkupa ljudske i stočne hrane za NOV406
78. [Sanica], 28. septembar 1944. Odjeljenje za pravosuđe ZAVNOBiH-a dostavlja Oblasnom NOO za istočnu Bosnu Upute za organizaciju i rad narodnih sudova i daje načelna uputstva za organizaciju narodnog sudstva403
79. [Vis], 30. septembar 1944. Upute Povjereništva za unutrašnje poslove Odjeljenju za unutrašnje poslove ZAVNOBiH-a za postupak prema odbornicima NOO koji se neodgovorno odnose prema svojoj dužnosti409
80. Septembar 1944. Proglas Muslimana vijećnika ZAVNOBiH-a Muslimanima [Bosne i Hercegovine], kojim se pozivaju Muslimani da se priključe NO-poikretu i stupaju u redove NOV411
81. Jajce, 1. oktobar 1944. Ivzještaj inženjera Karla Tolnauera, referenta za industriju , trgovinu i zanatstvo u Odjeljenju za narodnu privredu ZAVNOBiH-a, o stanju privrednih preduzeća u Jajcu, Bugojnu i Donjem Vakufu415
82. [Vis], 5. oktobar 1944. Upute Povjereništva narodnog zdravlja NKOJ Odjeljenju za narodno zdravlje [i socijalno staranje] ZAVNOBiH-a o postupku prilikom preuzimanja zdravstvenih ustanova i organizacija u nov »oslobođenim krajevima421
83. [Vis], 5. oktobar 1944. Povjereništvo narodnog zdravlja NKOJ dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a statističke upitnike i daje upute za prikupljanje podataka o stanju narodnog zdravlja i zdravstvene službe422
84. Jajce, 5. oktobar 1944. Zapisnik o prijemu i stanju novca dobijenog iz Banje Luke, sastavljen u Finansijskioim odjeljenju ZAVNOBiH-a435
85. [Jajce], 5. i 6. oktobar 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a436
86. [Jajce], 6. [oktobar 1944], Zapisnik konferencije predstavnika Odjeljenja za ekonomsku obnovu, Odjeljenja za narodnu privredu i Odjeljenja za fina-nsije ZAVNOBiH-a o .razgraničenju nadležnosti između pojedinih odjeljenja439
87. [Jajce], 7. oktobar 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAV- NOBiH-a445
88. [Vis], 8. oktobar 1944. Uputstvo Povjereništva za šume i rude NKOJ [Predsjedništvu] ZAVNOBiH-a za organizaciju šumarske i rudarske službe poslije oslobođenja zemlje 448
89. [Jajce, prije 9. oktobra 1944.] Izvještaj o radu Odjeljenja za narodnu prosvjetu Predsjedništvu ZAVNOBiH-a sa prijedlogom organizacije Odjeljenja i planom neposrednih zadataka456
90. [Jiajoe], 9. oktobar 1944. Izvještaj Odjeljenja za narodnu privredu ZAVNOBiH-a Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o radu Odjeljenja i stanju nekih privrednih preduzeća464
91. [Jajce], 9. oktobar 1944. Izvještaj Odjeljenja za finansije ZAVNOBiH-a o pregledu prihoda i rashoda državne blagajne za vrijeme od 8. septembra do 9. oktobra 1944. godine 478
92. [9. oktobar 1944.] Štab Petog korpusa NOVJ dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a radiogram Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, kojim se obavještava ZAVNOBiH da je Okružni NOO Bihać tražio od ZAVNOH-a pozajmicu od 500.000 kuna za izgradnju bajti479
93. [Jajce], 9.—11. oktobra 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a479
94. [Jajce], 10. oktobar 1944. Zapisnik sjednice užeg Predsjedništva ZAVNOBiH-a485
95. [Jajce], 10. oktobar 1944. Odjeljenje za narodnu privredu ZAVNOBiH-a traži da Predsjedništvo ZAVNOBiH-a odobri novčanu pomoć željezničkim službenicima i radnicima iz Jajca486
96. Jajce, 10. oktobar 1944. Učitelji Narodne osnovne škole u Jajcu mole od [Predsjedništva ZAVNOBiH-a] pomoć u novcu ili naturi radi normalnog obavljanja učiteljske dužnosti487
97. [Jajce, 11. oktobar 1944.] Izvod iz izvještaja Finansijskog odjeljenja ZAVNOBiH-a upućenog Predsjedništvu ZAVNOBiH-a 488
98. [Jajce], 13. oktobar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Sraski NOO Jajce da je učiteljima Narodne osnovne škole u Jajcu dodijeljena jednokratna pomoć u iznosu od 100.000 kuna488
99. Jajce], 14. oktobar 1944. Odjeljenje za trgovinu i industriju pri ZAVNOBiH-u traži od Oblasnog NOO za istočnu Bosnu podatke o stanju industrijskih preduzeća i broju stručnog osoblja na teritoriji oblasti. 489
100. [Jajce], 14. oktobar 1944. Upute Odjeljenja za narodnu privredu ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za istočnu Bosnu za organizaciju jesenje sjetve i unapređenje stočarstva 490
101. [Jajce], 14. oktobar 1944. Upute Odjeljenja za ekonomsku obnovu ZAVNOBiH-a Odjeljenju za ekonomsku obnovu Oblasnog NOO za istočnu Bosnu za prikupljanje i sređivanje statističkog materijala za realizaciju plana pomoći i obnove zemlje492
102. [Jajce], 14. oktobar 1944. Odjeljenje za građevinske radove ZAVNOBiH-a dostavlja Odjeljenju za građevinske radove Oblasnog NOO za istočnu Bosnu upute o sakupljanju podataka za obnovu saobraćaja, električnih centrala i školskih zadruga500
103. [Jajce], 14. oktobar 1944. Referat inženjera Karla Toilnauera Odjeljenju za industriju i trgovinu ZAVNOBiH-a o stanju tvornice kože braće Franjić u Bugojnu500
104. [Jajce], 14. oktobar 1944. Odjeljenje za pravosuđe ZAVNOBiH-a dostavlja Oblasnom NOO za istočnu Bosnu načelno prihvaćene upute za organizaciju i rad narodnih sudova i daje uputstva za formiranje i organizaciju Odjeljenja za pravosuđe, kao i na rodnih sudova502
105. [Jajce], 14. oktobar 1944. Dopis Odjeljenja za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za istočnu Bosnu o mjerama za zaštitu šuma i organizaciju šumarske službe503
106. [Jajce], 14. oktobar 1944. Uputstvo Odjeljenja za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za istočnu Bosnu za prikupljanje podataka o stanju šumarstva i šumske privrede505
107. [Jajce], 14. oktobar 1944. Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a traži od Oblasnog NOO za istočnu Bosnu izvještaj o stanju rudnika uglja u Kreki, Baniavićima, Puračiću i Ugljeviku, kao i o stanju državne solane i Kreki i Simin Hanu500
108. [Jajce], 15. oktobar 1944. Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a izvještava Predsjedništvo ZAVNOBiH-a o isplati 100.000 kuna Sreskom NOO Jajce na ime pomoći učiteljima Namdne osnovne škole u Jajcu509
109. [Jajce], 16. oktobar 1944. Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a izvještaj o radu i prijedlog buduće organizacije finansijske službe u Bosni i Hercegovini 510
110. [Jajce], 16. oktoibar 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a517
111. [Jajce, 17. oktobar 1944.] Predsjedništvo ZAVNOBiH-a izdaje upute za organizaciju i rad narodnih sudova520
112. Jajce, 19. oktobar 1944. Zapisnik konferencije o problemima zdravstva i socijalnog staranja održane u Odjeljenju za narodno zdravlje i socijalno staranje pri Predsjedništvu ZAVNOBiH-a531
113. [Jajce, 19] oktobar 1944. Izvještaj kapetana ing. Jahiela Fincija i potparuenika Najmana o stanjfu i mogućnostima obnove svih pogona pilane »Šipad« i pilane »Mandić«, kao i tvornice celuloze u Drvaru535
114. [Jajce], 20. oktobar 1944. Odjeljenje z.a pravosuđe ZAVNOBiH-a dostavlja Oblasnom NOO za Hercegovinu upute za organizaciju i rad narodnih sudova, odobrene od Predsjedništva ZAVNOBiH-a i daje uputstva za formiranje i organizaciju narodnih sudova551
115. [Jajce], 20. oktobar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Odjeljenje za industriju i trgovinu ZAVNOBiH-a o svom zaključku da se preduzeće »Bosansko dioničko društvo za elektrinu« u Jajcu stavi pod sekvestar i traži da Odjeljenje postavi sekvestra551
116. [Jajce, druga polovina oktobra?, 1944.] Nekoliko podataka i zapažanja o zadrugarstvu u Bosni i Hercegovini552
117. [Jajce, druga polovina oktobra?, 1944.] Projekat organizacije službe unutrašnjih poslavia pri predsjedništvu ZAVNOBiH-a i narodnooslabodilačkim odborima558
118. [Jajce], 25. oktobar 1944. Hasan Brkić, sekretar ZAVNOBiH-a, dostavlja Duri Pucaru, potpredsjedniku ZAVNOB:iH-a, materijale o organizaciji Odjeljenja za unutrašnje poslove pri ZAVNOBiH-u i referat Muhameda Sudžuke »O napuštenim imanjima« 562
119. [Jajce], 27. oktobar 1944. Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a dostavlja na odobrenje Predsjedništvu ZAVNOVBiH-a prijedlog novog Pravilnika sa dodatkom o organizaciji Odjeljenja i finansijske službe u Bosni i Hercegovini563
120. Jajce, 27. oktobar 1944. Zapisnik o stanju tvornice »Bosansko d. d. za elektrinu u Jajcu« prilikom njenog stavljanja pod sekvestar570
121. [Jajce], 28. oktobar 1944. Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a obavještava Oblasni NOO za Hercegovinu o mjerama koje treba preduzeti prema novčanim ustanovama prilikom oslobođenja gradova i traži spisak stručnih lica za povjerenike u novčanim preduzećima572
122. 28. oktobar (1944) ZAVNOH traži od [Predsjedništva] ZAVNOBiH-a pomoć u hrani za jedinice u pasivnim krajevima Hrvatske575
123. Jajoe, 28. oktobar 1944. Nacrt Pravilnika o djelokrugu i organizaciji Odjeljenja za ekonomsku obnovu pri ZAVNOBiH-u575
124. [Jajce], 29. oktobar 1944. Zapisnik sjednice užeg Predsjedništva ZAVNOBiH-a održane 29. oktobra 1944. godine u 14 časova583
125. [Jajce], 31. oktobar 1944. Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a prijedlog organizacije šumarske službe na području bivšeg Ravnateljstva šuma u Travniku583
126. [Jajce], 31. oktobar 1944. Centralna pozorišna grupa za Bosnu i Hercegovinu traži od Predsjedništva ZAVNOBiH-a 35.000 dinara za potrebe grupe585
127. [Jajce], oktobar 1944. Nacrt Pravilnika o djelokrugu i organizaciji Odjeljenja za građevinske radove ZAVNOBiH-a583
128. [Jajoe], 1. novembar (1944). [Predsjedništvo] ZAVNOBiH-a obavještava ZAVNOH o preduzetim mjerama za isporuku hrane sa bihaćkog okruga za potrebe ZAVNOH-a596
129. Bugojno, 1. novembar 1944. Izvještaj inženjera Verbiča, referenta u Odjeljenju za narodnu privredu ZAVNOBiH-a, o stanju rudnika lignita »Vesela« kod Bugojna i rudnika »Gračanica«597
130. [Jajce], 1. novembra 1944. Zemaljska komisija ZAVNOBiH-a za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača traži od Štaba V korpusa pomoć vojnih organa Zemaljskoj komisiji u prikupljanju podataka o ratnim zločinima600
131. Jajce, 3. novembar 1944. Referat inženjera Milana Vidmara Odjeljenju za industriju i trgovinu ZAVNOBiH-a o stanju električne centrale u Prijedoru601
132. [Jajce], 2. novembar 1944. Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje prijedlog Uredbe o pregledu poslovanja novčanih ustanova, kao i Punomoć za delegate Finansiijsfcog odjeljenja602
133. [Jajce], 3. novembar 1944. Izvještaj Finamsijskog odjeljenja ZAVNOBiH-a Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o stanju državne blagajne na dan 31. oktobra 1944. godine608
134. [Jajce], 3. novembar 1944. Odjeljenje za poljoprivredu, stočarstvo i veterinarstvo pri ZAVNOBiH-u dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje Privremeni pravilnik o stočnim uvjerenjima, sa odgovarajućim lormularima609
135. Jajce, 3. novembar 1944. Referat ing. Milana Vidmara Odjeljenju za industriju i trgovinu ZAVNOBiH-a o stanju električne centrale u rudniku Ljubija614
136. [Jajce], 4. novembar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava O/kružni NOO Jajce u Travniku o svom zaključku da se privremeno obustavi rad svih privatnih škola. Predsjedništvo traži da odbor privremeno obustavi rad privatnih škola u Travniku i Doeu615
137. [Jajce], 4. novembar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a upućuje Oblasni NOO za Bosansku krajinu na koji način treba izvršiti raspodjelu i prodaju soli i drugih monopolskih artikala616
138. [Jajce], 4. novembar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Odjeljenje za industriju i trgovinu o zaključku da se fabrika šibica u Travniku stavi pod sekvestar i traži da Odjeljenje postavi sekvestra617
139. (Jajce, 4. novembar 1944.) Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obrazlaže NKOJ prijedlog svog Odjel jenja za narodnu prosvjetu o ukidanju svih privatnih škola i uvođenju vjeronauke kao fakultativnog predmeta. Predsjedništvo traži mišljenje NKOJ o ovim prijedlozima618
140. [Jajce], 4. novembar 1944. Centralna pozorišna grupa Bosne i Hercegovine traži od Predsjedništva ZAVNOBiH-a da za potrebe grupe dodijeli 5.000 dinara619
141. Travnik, 4. novembar 1944. Izvještaj Zavoda za impregniranje pragova i građe u Viteziu Odjeljenju za narodnu privredu ZAVNOBiH-a o poslovanju Zavoda, stanju postrojenja i mogućnostima daljnje proizvodnje željezničkih pragova i građe620
142. [Jajce], 4. novembar 1944. Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a traži od Sreskog NOO Jajce da se radnicima rudnika Jajce obezhijedi zajednička ishrana, obuća i odjeća624
143. Jajce, 4. novembar 1944. Odjeljenje za industriju i trgovinu ZAVNOBiH-a traži od Gradskog NOO Jajce da preduzrne potrebne mjere za upis svih šegrta u šegrtsku školu625
144. [Jajce], 5. novembar 1944. Odjeljenje za (šumarstvo i rudarstvo) ZAVNOBiH-a ukazuje Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na potrebu organizovanja zajedničke kuhinje za radnike rudnika Jajce, i traži da se radnicima, kao i trojici rudarskih inženjera, službenika Odjeljenja, obezbijedi potrebna obuća i odjeća625
145. [Jajce], 7. novembar 1944. Odsjek za stočarstvo Odjeljenja za poljoprivredu, stočarstvo i veterinarstvo pri Predsjedništvu ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje prijedlog »Mjere za očuvanje stočarstva« i oglas »Rodoljubi čuvajte naše stočarstvo«626
146. Jajce, 7. novembar 1944. Referat inženjera Leona Poljokana Odjeljenju za industriju i trgovinu pri ZAVNOBiH-u o mogućnosti puštanja u pogon gipsane u Donjem Vakufu630
147. [Jajce], 9. novembar 1944. Centralna pozorišna grupa Bosne i Hercegovine dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a priznanicu za kupljeni materijal za kostime baleta i traži da se naknadno odobri suma od 5.000 dinara630
148. [Jajce], 9. novembar 1944. Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a traži da Predsjedništvo ZAVNOBiH-a preduzme kod vojnih vlasti mjere za obustavu mobilizacije rudarskih radnika i službenika prilikom oslobođenja pojedinih rudnika631
149. Jajce, 9. novembar 1944. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje ZAVNOBiH-a obrazlaže Predsjedništvu ZAVNOBiH-a potrebu cijepljenja djece protiv velikih boginja i traži da se za 1944. i 1945. godinu obezbijedi odgovarajuća količina vakcine, limfe i drugog materijala632
150. [Jajce, prva polovina novembra 1944?] Referat o ustrojstvu i radu Odjeljenja za unutrašnje poslove pri Predsjedništvu ZAVNOBiH-a i narodnooslobođilačkim odborima634
151. [Jajce, prva polovina novembra 1941.] Prijedlozi F&nansijskog . odjeljenja ZAVNOBiH-a Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o organizaciji finansijske službe u Federalnoj Bosni i Hercegovini640
152. [Jajce, prva polovina novembra 1944.] Referat o zadrugarstvu u Bosni i Hercegovini izrađen prema zaključku konferencije o zadrugarstvu održane u ZAVNOBiH-u 22. oktobra 1944. godine, sa dodatkom643
153. [Beograd], 10. novembar 1944. Povjereništvo za sudstvo NKOJ traži od Odjeljenja za pravosuđe ZAVNOBiH-a izvještaj o formiranju narodnih sudova u Bosni i Hercegovini652
154. Beograd, 10. novembar 1944. Povjereništvo za poljoprivredu NKOJ upućuje Predsjedništvu ZAVNOBiH-a mjere koje treba preduzeti za organizaciju jesenje i proljetne sjetve žitarica653
155. [Jajce, 11. novembar 1944.] Predsjedništvo ZAVNOBiH-a izdaje Uputstvo za organizaciju i rad organa za ishranu pri narodno- oslobodilačkim odborima655
156. [Jajce], 11. novembar (1944). Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Povjerenika za finansije Nacionalnog komiteta [oslobođenja Jugoslavije] o rodu duvana u Hercegovini i traži pomoć za regulisanje otkupa660
157. [Jajce, 11. novembar 1944.] Referat o napuštenim imanjima izrađen za potrebe Predsjedništva ZAVNOBiH-a660
158. Beograd, 11. novembar 1944. Dopis Povjereništva za poljoprivredu NKOJ Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o mjerama za zaštitu voćarstva666
159. [Jajce], 13—15. novembar 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a667
160. [Jajoe], 14. novembar 1944. Zakonodavni odbor pri Predsjedništvu ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje Poslovnika Zakonodavnog odbora676
161. [Jajce], 15. novembar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a izdaje Pravilnik o ustrojstvu i radu narodmoioslobodilačkih odbora i narodnoosloibođiilačikih skupština678
162. [Jajce], 16. novembar 1944. odsjek za stočarstvo Poljoprivrednog odjeljenja ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNO- BiH-a na odobrenje program mjera za dobivanje masti, mesa i ulja688
163. [Jajce], 17. novembar 1944. Sreski NOO Jajce izvještava Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a o poteškoćama prevoza četinarskih trupaca do pilane Jajce694
164. [Jajce, 18. novembar 1944.] Finansijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a dostavlja na odobrenje Predsjedništvu ZAVNOBiH-a prijedlog Uputstava za sastavljanje i izvršenje mjesečnog pregleda prihoda i rashoda695
165. [Jajce, 18] novembar 1944. Tehnički izvještaj uz nacrt tipiziranih kuća u opštini Janj700
166. [Jajce], 18. novembar 1944. Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a d-ostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a izvještaj SNOO Jajoe o poteškoćama prevoza četinarskih trupaca u pilanu Jajce. Odjeljenje predlaže da se za prevoz trupaca obez- bijede novčana sredstva702
167. [Tuzla], 18. novembar 1944. Privredno odjeljenje Oblasnog NOO za istočnu Bosnu dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a izvještaj o radu i stanju privrednih preduzeća na teritoriji oblasti703
168. [Jajoe], 20. novembar 1944. Odjeljenje za narodnu prosvjetu pri ZAVNOBiH-u dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje Nastavni plan, program i metodska uputstva za narodne osnovne škole712
169. Sanski Mast, 20. novembar 1944. Sreski narodni sud u Sanskom Mostu dostavlja Odjeljenju za pravosuđe ZAVNOBiH-a izvještaj o organizaciji i sastavu suda i traži upute o vođenju postupka i izricanju kazni u krivičnim predmetima742
170. Beograd, 21. novembar 1944. Povjereništvo za sudstvo NKOJ saopštava Predsjedništvu ZAVNOBiH-a rješenje NKOJ o postavljanju delegata u advokatsikim ikoimorama744
171. [Jajce], 21. novembar 1944. Dopis Odjeljenja za industriju i trgovinu pri ZAVNOBiH-u Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o regulisanju iispla-te radnika koji rade u ćebetari ZAVNOBiH-a745
172. Tuzla, 21. novembar 1944. Odjeljenje za pravosuđe Oblasnog NOO za istočnu Bosnu dostavlja Odjeljenju za pravosuđe ZAVNOBiH-a izvještaj o radu Odjeljenja745
173. Jajce, 22. novembar 1944. Fmansijsiko odjeljenje ZAVNOBiH-a traži od [Okružnog NOO Sarajevo] spisak lica sa odgovarajućom stručnom spremom radi pregleda rada novčanih ustanova u Sarajevu i ostalim oslobođenim gradovima747
174. Jajce, 22. novembar 1944. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje ZAVNOBiH-a objašnjava Oblasnom NOO za Bosansku krajinu značaj orgafnizovanja zdravstvenih kurseva i dostavlja plan kursa za dezinfektore i plan kursa za članove zdravstvenih sekcija747
175. [Beograd], 22. novembar 1944. Povjereništvo za sudstvo NKOJ traži od Odjeljenja za pravosuđe ZAVNOBiH-a mišljenje o podjeli zakonodavne djelatnosti između centralnog i federalnih zakonodavnih tijela753
176. Sanski Most, 23. novembar 1944. Izvještaj Špire Kulišića, rukovodioca učiteljskog tečaja, o radu tečaja i uspjehu učenika754
177. Tuzla, 23. novembar 1944. Izvještaj Oblasnog NOO za istočnu _ Bosnu Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o političkim, ekonomskim i drugim prilikama, ikao i razvoju u radu NOO u istočnoj Bosni760
178. [Beograd] 24. novembar (1944) Povjereništvo za trgovinu i industriju [NKOJ] traži od [Predsjedništva] ZAVNOBiH-a podatke o cijenama namirnica, visini plaća i opticaju novca772
179. [Jajce], 24. novembar 1944. Odjeljenje za pravosuđe ZAVNOBiH-a dostavljia Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje Upute za rad sudova u krivičnim stvarima i Upiute za vođenje krivičnog postupka772
180. [Jajce], 25. novembar 1944. Odjeljenje za pravosuđe ZAVNO- BiH-a traži od Odjeljenja za pravosuđe Oblasnog NOO za Bosansku krajinu izvještaj o organizaciji sreskih narodnih sudova, kao i mišljenje o formiranju dva okružna narodna suda795
181. [Jajce], 26. novembar (1944). [Povjereništvo] ZAVNOBiH-a obavještava NKOJ o stanju oslobođenih rudnika boksita u Hercegovini, količinama rude i mogućnostima za izvoz rude na more 798
182. [Jajce], 26. novembar (1944). [Predsjedništvo] ZAVNOBiH-a obavještava NKOJ da je pitanje otkupa duvana od političke važnosti za Hercegovinu i predlaže ukoliko se ne može dobiti pomoć za otkup, da se ispita mogućnost izvoza duvana saveznicima u zamjenu za hranu796
183. [Jajce], 26. novembar 1944. Zemaljska komisija ZAVNOBiH-a za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača obavještava Štab V korpusa da je Zemaljska komisija otpočela sa radom, te traži saradnju i pomoć vojnih organa i ratnih sudova u prikupljanju podataka o ratnim zločinima797
184. [Jajce], 27. novembar 1944. Izvještaj Odjeljenja za poljoprivredu i stočarstvo pri ZAVNOBiH-u Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o stanju stočarstva u Bosni i Hercegovini, kao i potrebama stanovništva u mesu i masnoćama800
185. [Jajce], 29. novembar 1944. Odjeljenje za saobraćaj i pošte ZAVNOBiH-a predlaže Predsjedništvu ZAVNOBiH-a da odobri izgradnju industrijiskog kolosijeka od stanice Bila do rudnika Han Bila radi veće proizvodnje uglja803
186. Beograd, 30. novembar 1944. Uputstvo Povjereništva za šume i rude NKOJ Predsjedništvu ZAVNOB.iH-a za organizaciju rada u rudarskim prediuzećima804
187. Beograd, novembar 1944. Uputstvo Povjereništva poljoprivrede NKOJ Predsjedništvu ZAVNOBiH-a za organizaciju poljoprivredne proizvodnje i uprave nad državnim, konfiskovanim, sek- vestrinanim i napuštenim poljoprivrednim imanjima na oslobođenoj teritoriji811
188. Jajce, 1. decembar 1944. Izvještaj Finansijskog odjeljenja ZAVNOBiH-a Predsjedništvu ZAVNOBiH-a o stanju državne blagajne na dan 30. novembra 1944. godine814
189. 2. decembar 1944. Izvještaj Odjeljenja za pravosuđe Oblasnog NOO za Hercegovinu Odjeljenju za pravosuđe ZAVNOBiH-a o radu Odjeljenja kao pravosudnog organa i kao Oblasne komisije za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača815
190. [Jajce[, 4. decembar 1944. Zapisnik sjednice užeg Predsjedništva ZAVNOBiH-a817
191. 4. decembar (1944). ZAVNOH traži da ZAVNOBiH odobri sakupljanje hrane u -okrugu Cazin za jedinice Glavnog štaba za Hrvatsku818
192. [Jajce], 4. decembar 1944. Odjeljenje za narodnu prosvjetu pri ZAVNOBiH-u traži od Predsjedništva ZAVNOBiH-a pomoć u novcu i životnim namirnicama za potrebe Učiteljskog tečaja u Jajcu, organizovanog od strane Oblasnog NOO za Bosansku krajinu817
193. [Jajce], 5. decembar 1944. Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Odjeljenje za narodnu prosvjetu pri ZAVNOBiH-u da je Financijskom odjeljenju izdat nalog za isplatu 446.000 kuna za potrebe Učiteljskog tečaja u Jajcu820
194. [Jajce], 7. decembar 1944. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje pri ZAVNOBiH-u dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a prijedlog uputa narodnooslobodilačkim odborima i štabovima jedinica o postupku prilikom preuzimanja zdravstvenih ustanova u novooslobođenim gradovima820
195. [Jajce], 7. decembar 1944. Upute Odjeljenja za pravosuđe ZAVNOBiH-a Sreskom narodnom sudu u Sanskom Mostu u vođenju postupka i izricanju kazni u krivičnim predmetima822
196. [Dolac, 7. decembar 1944. Roman Mandrović, sekvestar tvornice šibica u Docu, traži od Odjeljenja za industriju i trgovinu pri ZAVNOBiH-u novac za isplatu radnika i obavještava o radu i drugim potrebama tvornice823
197. [Jajce], 7. decembar 1944. Finansijako odjeljenje ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a alternativni prijedlog uputstva za sastavljanje i izvršenje mjesečnog pregleda prihoda i rashoda826
198. [Jajce], 8. decembar 1944. Odjeljenje za prajvosuđe ZAVNOBiH-a upućuje Sreski NOO Travnik kako treba sprovesti organizaciju sreskog narodnog suda u Travniku826
199. Tuzla, 10. decembar 1944. Oblasni NOO za istočnu Bosnu traži od Predsjedništva ZAVNOBiH-a detaljna uputstva o pitanju rada šerijatđkih sudova i šerijatskih sudija827
200. [Jajce], 10. decembar 1944. Oidjeljanje za pravosuđe ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a prijedlog za . osnivanje banjoilučkog i travničkog okružnog narodnog suda na teritoriji oblasti Bosanske krajine828
201. [Jajce], 11. decembar 1944. Primjedbe Predsjedništva ZAVNOBiH-a Finansijakom odjeljenju ZAVNOBiH-a na prijedlog Uputstava za sastavljanje i izvršenje mjesečnog predloga prihoda i rashoda829
202. [Jajce], 11. decembar (1944). Predsjedništvo ZAVNOBiH-a obavještava Okružni NOO Cazin da se jedinice Glavnog štaba za Hrvatsku mogu prehranjivati na bazi dobrovoljnih priloga i otkupa830
203. [Jajce], 11. decembar 1944. Odjeljenje za poljoprivredu, stočarstvo i veterinarstvo pri ZAVNOBiH-u dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a Uputstvo za suzbijanje bjesnila na odobrenje i ukazuje na hitnost preduzimanja mjera protiv ove bolesti 830
204. Jajce, 11. decembar 1944. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje ZAVNOBiH-a traži od Sanitetskog odsjeka V korpusa podrobnije podatke o kretanju zaraznih oboljenja834
205. 12. decembar (1944). Upit [?] ZAVNOBiH-u o mogućnosti ishrane jedinica Glavnog štaba Hrvatske u okrugu Cazin835
206. [Jajce], 12. decembar 1944. Uputstvo Finansijskog odjeljenja ZAVNOBiH-a za računovodno-blagajničku službu finansijskih odjeljenja i odjeljaka NOO, kao i za poslovanje efeonomata pri sekretarijatima NOO835
207. [Jajce], 14. decembar 1944. Odjeljenje za narodnu prosvjetu ZAVNOBiH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOBiH-a na odobrenje Privremena uputstva za organizaciju i rad osnovnih šfcoila i analfabetskih tečajeva u Bosni i Hercegovini840
208. Jajce, 14. decembar 1944. Izvještaj inženjera Ješa Pavla Odjeljenju za ekonomsku obnovu pri ZAVNOBiH-u o stanju industrije na području okruga Livno844
209. Jajce, 15. decembar 1944. Financijsko odjeljenje ZAVNOBiH-a dostavlja Odjeljenju za trgovinu i industriju pri ZAVNOBiH-u formulare isplatnih dokumenata i daje uputstvo za upotrebu852
210. Jajce, 15. decembar 1944. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje ZAVNOBiH-a obavještava Sanitetski otsjek V korpusa da je na okrugu Kozara izbila epidemija pjegavca. Odjeljenje traži cjepivo i stručnu pomoć na suzbijanju epidemije853
211. Bugojno, 16. decembar 1944. Izvještaj Sreskog narodnog suda u Bugojnu Odjeljenju za pravosuđe ZAVNOBiH-a o organizaciji, sastavu i radu suda854
212. Beograd, 19. decembar 1944. Odluka NKOJ o polaganju zakletve državnih službenika i sudija narodnih sudova855
213. Jajce, 19. decembar 1944. Finansijsko Odjeljenje ZAVNOBiH-a obavještava Predsjedništvo ZAVNOBiH-a o stanju blagajničke službe, kao i drugim pitanjima blagajničkog poslovanja856
214. [Jajce], 20. decembar 1944. Odjeljenje za poljoprivredu, stočarstvo i veterinarstvo dostavlja Okružnom NOO Travnik serum protiv svinjske kuge i daje uputstvo za upotrebu856
215. [Jajoe], 20. decembar 1944. Zapisnik tehničke konferencije o pitanju obnove i izgradnje električne mreže i postrojenja u Federalnoj Bosni i Hercegovini održane u Odjeljenju za ekonomsku obnovu pri ZAVNOBiH-u858
216. [Jajce], 21. decembar 1944. Uputstvo Odjeljenja za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za istočnu Bosnu za uvođenje »iskaza šumskih kultura i branjevina« radi zaštite šuma.
217. [Jajce], 21. decembar 1944. Odjeljenje za pravosuđe ZAVNOBiH-a traži od Odjeljenja za pravosuđe Oblasnog NOO za istočnu Bosnu izvještaj o organizaciji sudova na teritoriji oblasti866
218. Beograd, 22. decembar 1944. Povjereništvo NKOJ dostavlja Odjeljenju za pravosuđe ZAVNOBiH-a Odluku NKOJ o polaganju zakletve državnih službenika i sudija narodnih sudova i daje upute za izvršenje Odluke867
219. [Jajce, 22. decembar 1944.] Izvještaj Miroslava Wilhelma, službenika ZAVNOBiH-a, Odjeljenju za industriju i trgovinu ZAV- NOBiH-a o pregledu »Tvornice kože — braća Franjić« i sreske prodavnice u Bugojnu .867
220. [Jajoe], 22. i 23. decembar 1944. Zapisnik tehničke konferencije o pitanjima obnove industrijskih preduzeća u Bosni i Hercegovini, održane u Odjeljenju za ekonomsku obnovu ZAVNOBiH-a870
221. [Jajce], (22) i 23. decembar 1944. Zapisnik konferencije posvećene nekim problemima šumarstva, poljoprivrede, stočarstva, rudarstva i građevinarstva u Bosni i Hercegovini882
222. [Jajce], 24. decembar 1944. Zapisnik sjednice užeg Predsjedništva ZAVNOBiH-a891
223. [Jajoe], 24. decembar 1944. Zapisnik sjednice Odjeljenja za industriju i trgovinu pri ZAVNOBiH-u, posvećene nekim pitanjima rada Odjeljenja892
224. [Jajce], 24. decembar 1944. Dopis Odjeljenja ZAVNOBiH-a za građevinske radove Štabu III korpusa NOVJ kojim traži pomoć svih vojnih jedinica i ustanova u očuvanju katastarskih i gruntovničikih knjiga, kao i geodetskih instrumenata prilikom oslobođenja gradova894
225. [Jajce], 28. decembar 1944. Upute Odjeljenja za poljoprivredu, stočarstvo i veterinarstvo' ZAVNOBiH-a Oblasnom NOO za Bosansku krajinu za suzbijanje svinjske kuge i nabavku seruma895
226. [Jajce], 29. decembar 1944. Odjeljenje za šumarstvo i rudarstvo ZAVNOBiH-a traži od sreskog NOO Teslić podatke o stručnim kvalifikacijama osoblja u privrednom odjeljku odbora, o stanju i izvršenim radovima na rudniku, pilanama i šumskim manipulacijama, kao i o načinu plaćanja radnika u rudniku896
227. [Jajce], 29. decembar 1944. Dopis Odjeljenja za narodno zdravlje i socijalno staranje ZAVNOBiH-a Sanitetskom odjeljenju V korpusa kojim se traži pomoć vojnih sanitetskih organa u suzbijanju pjegavog tifusa897
228. [Jajce], 30. decembar 1944. Zapisnik sjednice Predsjedništva ZAVNOBiH-a893
229,. Ključ, 30. decembar 1944. Sreski narodni sud u Ključu dostavlja Odjeljenju za pravosuđe ZAVNOBiH-a izvještaj o formiranju i radu suda906
230. Beograd, 30. decembar 1944. Povjereništvo pravosuđa NKOJ obavještava Odjeljenje za pravosuđe ZAVNOBiH-a da je nacrt odluke o uređenju sudova u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji u pripremi, zbog čega traži da Odjeljenje dostavi nacrte ili pak sugestije o osnovnim pitaijnmia uređenja sudova907
231. [Jajoe], 30. decembar 1944. Zapisnik konferencije posvećene pitanjima poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, održane u Odjeljenju za ekonomsku obnovu pri ZAVNOBiH-u908
232. Jajce, druga polovina 1944.] Poslovnik za rad Zemaljske komisije ZAVNOBiH-a za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača915
BIBLIOTEKA