Rudi Petovar - Savo Trikić: ŠESTA PROLETERSKA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Umjesto predgovora5
I DIO
RAZVITAK NOP-a U ISTOČNOJ BOSNI U PRVOJ RATNOJ GODINI23
1. PRIPREME KPJ ZA USTANAK I ODLUKA O DIZANJU USTANKA25
a) Situacija prije i poslije kapitulacije Jugoslavije25
b) Pripreme KPJ za ustanak i odluka o dizanju ustanka30
c) Vojno-političko savjetovanje u Stolicama32
2. RAZVITAK USTANKA, FORMIRANJE I RAZVOJ PARTIZANSKIH ODREDA, RAD PARTIJSKE ORGANIZACIJE I STVARANJE NARODNE VLASTI34
a) NOPO „Zvijezda"36
b) Kalinovački NOPO41
c) Romanijski NOPO44
d) Birčanski NOPO52
e) Majevički NOPO60
f) Ozrenski NOPO65
3. O ČETNIŠTVU71
4. DOLAZAK CK KPJ I VŠ U ISTOČNU BOSNU I VOJNO-POLITIČKO SAVJETOVANJE U IVANČIĆIMA78
5. ZIMSKA I PROLJETNA OFANZIVA U ISTOČNOJ BOSNI (januar - februar i april - maj 1942. godine)82
6. O ČIČI ROMANIJSKOM89
II DIO
KAKO JE FORMIRANA BRIGADA I BORBA ZA OPSTANAK U ISTOČNOJ BOSNI93
1. VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA U ISTOČNOJ BOSNI U PROLJEĆE I LJETO 1942. GODINE95
2. KAKO JE FORMIRANA BRIGADA (mart - avgust 1942. god.)102
a) Prvi udarni bataljon (Romanijski)102
b) Drugi udarni bataljon (Majevički)107
c) Treći udarni bataljon (Zeničko-birčanski)111
d) Formiranje Grupe udarnih bataljona i odluka o pokretu prema Šekovićima112
e) Brigada-borbeni kolektiv120
f) Prva akcija (napad na ustašku posadu u Vlasenici)125
i) Proglašenje brigade129
3. BORBA ZA OPSTANAK BRIGADE U ISTOČNOJ BOSNI135
a) Prvi i drugi pokušaj odlaska na Majevicu135
b) Ofanziva na Šekoviće139
c) Dolazak na Majevicu146
d) Trebava154
e) Prelazak u Srem160
III DIO
UDRUŽENE SNAGE ŠESTE BRIGADE I SREMSKOG ODREDA (oktobar 1942. - februar 1943)165
1. RAZVITAK NOP-a U VOJVODINI167
2. BRIGADA U SREMU170
a) Bosutske šume i susret sa Sremcima170
b) Borba kod Dvorca175
c) Na Fruškoj gori181
3. ODLUKA O UDRUŽIVANJU BRIGADE I ODREDA I PRELAZAK NA MAJEVICU183
4. ZAJEDNIČKE BORBE NA MAJEVICI192
a) Prvi udari po četnicima192
b) Oslobođenje Lopara i Jablanice196
c) Dalje čišćenje Majevice200
d) Slom četnika na Maleševcima (28. 11. 42.)202
e) Obnavljanje 2. majevičkog partizanskog odreda i sređivanje jedinica210
f) Njemačka ofanziva na Majevici (14-20. 12. 42.)213
5. BIRAČ I ROMANIJA222
a) Dolazak brigade, Sremskog i Majevičkog odreda222
b) Na Romaniji224
c) Napad na domobransko uporište Caparde227
Povratak Sremskog i Majevičkog odreda na Majevicu232
IV DIO
BRIGADA U VRIJEME BITKE NA NERETVI241
1. PREDAH I SREĐIVANJE243
2. NAREĐENJE VRHOVNOG ŠTABA ZA POKRET PREMA GLAVNOJ OPERATIVNOJ GRUPI NOV I POJ246
3. NAPAD ČETNIKA NA ŠEKOVIĆE248
4. POKRET BRIGADE NA ROMANIJU252
a) Napad na ustaško uporište u Han Kramu252
b) Na Glasincu256
c) Napad na ustaško uporište u Milićima i Zaklopači257
5. FORMIRANJE 1. MAJEVIČKE I 1. VOJVOĐANSKE BRIGADE258
a) Prva majevička brigada258
b) 1. vojvođanska brigada260
6. ODLAZAK U SASTAV OPERATIVNE GRUPE NOV I POJ261
7. KOD VRHOVNOG KOMANDANTA266
V DIO
BRIGADA U PETOJ OFANZIVI271
1. UOČI OFANZIVE273
2. PLANOVI OPERACIJE I RASPORED SNAGA277
a) Plan njemačke komande277
b) Plan Vrhovnog štaba280
3. BORBENA DEJSTVA BRIGADE283
a) Uvodne borbe oko Čajniča283
b) Čelebić289
c) Vučevo303
d) Košur311
e) Vrbnica i Trebičina321
4. POSLIJE PROBOJA328
VI DIO
PRELOMNA JESEN (Oslobođsnje nstočne Bosne)341
1. GLAVNA OPERATIVNA GRUPA U ISTOČNOJ BOSNI343
a) Protivofanziva Glavne operativne grupe345
b) Napad na garnizon u Sokolcu346
2. FORMIRANJE 17. ISTOČNOBOSANSKE NOU DIVIZIJE347
a) NJemačko-ustaška protivofanziva348
b) Zaštita ranjenika350
c) U Vrhovnom štabu352
d) Vojno-partijsko savjetovanje brigade (3. avgust 1943)355
3. BRIGADA U SASTAVU 17. NOU DIVIZIJE357
a) Borbe na Trebavii Ozrenu (avgust-septembar 1943)359
4. TREĆI KORPUS NOVJ U ISTOČNOJ BOSNI363
a) Oslobođenje Tuzle i tuzlanskog industrijskog bazena (29.9. - 7.10. 1943)364
b) Oslobođenje Vareša391
c) Brigada na Romaniji396
VII DIO
ŠESTA OFANZIVA U ISTOČNOJ BOSNI407
1. VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA409
a) Plan štaba 3. korpusa414
b) Uvodne borbe416
2. BORBENA DEJSTVA BRIGADE417
a) Borba na Betnju417
b) Borbe na Ozrenu (dobojskom)421
c) Osvrt na protekle borbe425
3. NAPAD NA GARNIZON U TUZLI427
U Srebreničkom kraju434
VIII DIO
PRIPREME ZA PRELAZAK PREKO DRINE I PRODOR U SRBIJU447
BRIGADA U SEDMOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI449
POKRET PREMA VLASENICI I BORBE NA KRALJEVOJ GORI454
DEVETAK - OLOVO - SOKOLAC460
POKRET PREMA CRNOJ GORI467
BORBE U POKRETU: JAHORINA - ZELENGORA - PLUŽINE 47x
IX DIO
BRIGADA U SANDŽAKU I CRNOJ GORI (u sastavu 2. udarnog korpusa, jun - juli 1944)483
1. POKRET PREKO DURMITORA I IZBIJANJE U REJON PLJEVALJA485
2. PREDAH U SANDŽAKU486
3. POKRET I BORBE NA MOKROJ PLANINI I ČAKORU494
X DIO
BORBE U SRBIJI (u sastavu Operativne grupe divnzija)505
1. POKRET PREKO NOVOPAZARSKOG SANDŽAKA507
2. PRIPREME I NASILNI PRELAZAK PREKO IBRA512
3. ČETNIČKI SLOM NA KOPAONIKU517
4. U ALEKSANDROVAČKOJ ŽUPI525
5. PONOVO U DOLINI IBRA (I IZBIJANJE U REJON ČAČKA)536
6. OSLOBOĐENJE GORNJEG MILANOVCA542
7. POKRET I BORBE U REJONU KOSJERIĆ - JELOVA GORA546
8. BORBE ZA OSLOBOBENJE KRAGUJEVCA553
9. BOREE NA PROSTORU KRALJEVO - ČAČAK569
10. POKRET PREKO KOSJERIĆA I BORBE NA VARDI579
XI DIO
PONOVO U ISTOČNOJ BOSNI587
1. BORBE U REJONU BIJELJINA - BRČKO - ZVORNIK589
2. PRELAZ PREKO DRINE I NAPAD NA BIJELJINU592
3. BORBE U REJONU BRČKO604
4. PONOVNI NAPAD NA BIJELJINU613
5. BORBE U REJONU ZVORNIKA622
6. PONOVO U DONJEM TOKU DRINE626
7. KONAČNO OSLOBOĐENJE BIJELJINE632
8. OSLOBOĐENJE BRČKOG638
XII DIO
ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOBENJE JUGOSLAVIJE647
1. PRELAZAK U SLAVONIJU649
2. OSLOBOĐENJE SLAVONSKOG BRODA655
3. POKRET PREKO NAŠICA U REJON VIROVITICE657
4. OSLOBOĐENJE BJELOVARA I KRIŽEVACA659
5. BORBE U REJONU SLOVENJGRADEC-DRAVOGRAD662
XIII DIO
ZBIRNI PODACI O BORCIMA BRIGADE669
BIBLIOTEKA