Jovo Popović: PRVA LIČKA PROLETERSKA BRIGADA "MARKO OREŠKOVIĆ"
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor5
Prikupljanje bataljona u borbama (13. jun - 8. jul 1942)7
Na Kapeli i u Plašćanskoj dolini (13. jul - 27. jul 1942)26
Borbe za Prokike, Jezerane i Krišpolje (1. august - 15. august 1942)42
Akcije iz Škara (19. avgust - 9. septembar 1942)57
Ofanziva združenih snaga Prve zone (14. septembra - 2. oktobra 1942)77
Predah i popuna u Krbavici (2. oktobar - 11. oktobar 1942)91
Brigada na Baniji (11. oktobar - 1. novembar 1942)99
Oslobođenje Slunja (2. - 19. novembar 1942)109
Prve borbe u sastavu Šeste udarne divizije (17. novembra - 2. decembra 1942)121
Borbe na komunikacijama Gospić-Gračac (decembar 1942)137
Borba za Gračac (16. januar - 19. januar 1943)154
Brigada u operaciji »Weiss« (20. januar - 22. februar 1943)165
Proljetna ofanziva Prvog hrvatskog korpusa (mart - april 1943)211
Borbe oko Gospića i popuna u dolini Gacke (27. april - maj 1943)230
Nad dolinama Gacke i Like (12. maj - 31. jul 1943)252
Obrana slobodne teritorije perušićkog kotara (2. august - 1. septembar 1943)266
Druga opsada Gospića (1. septembar - 10. oktobar 1943)274
Zasjede na cesti Bihać - Gračac (14. oktobar - 9. novembar 1943)291
Prve borbe u sastavu Prvog proleterskog korpusa (novembar 1943)303
Travnički decembar 1943. godine (3. decembar 1943 - 6. januar 1944)315
Borbe u kojima je zaslužena pohvala Vrhovnog komandanta (7. januar - 31. januar 1944)324
Između Drvara i Une (februar - mart 1944)345
Najveće priznanje: Proletersko zvanje (19. mart 1944)355
Borbe u Unskoj dolini (april - 24. maj 1944)365
Drvarska operacija i pripreme za veliki marš (25. maj - 17. jul 1944)377
Marš za Srbiju (18. jul - 2. septembar 1944)403
Prodor kroz zapadnu Srbiju (2. septembar - 16. septembar 1944)425
Brigada u Beogradskoj operaciji (20. septembar - 20. oktobar 1944)447
Prvo razdoblje sremskog fronta (20. oktobar - 27. novembar 1944)457
Predah, reorganizacija, obuka (1. decembar - 31. decembar)473
Devedeset dana u rovovima Srema (4. januar - 4. april 1945)491
Ofanziva pobjede (4. april - 15. maj 1945)525
Spisak boraca Prve proleterske brigade »Marko Orešković Krntija«565
Umjesto pogovora929
BIBLIOTEKA