Vlado Strezovski - Milan Andrić: TREĆA PROLETERSKA (SRPSKA) BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Glava I
UVOD5
FORMIRANJE 3. SRPSKE UDARNE BRIGADE43
Pripreme za prelaz u Srbiju i pokušaj forsiranja Lima46
Forsiranje Lima i izbijanje u dolinu Ibra49
Marš i borbe u zahvatu doline Ibra57
Izvlačenje iz doline Ibra i dejstva na prostoriji Milići Dobri Do Vrmbaje •67
Operacije na prostoriji Golija - Javor, prodor preko komunikacije Užice Požega u pravcu Povlena78
Povlačenje udarne grupe na slobodnu tvritoriju Crne Gore100
Glava II
DEJSTVA BRIGADE KAO DESNE NAPADNE KOLONE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE115
Sprečavanje prelaza neatrijatelja pre«k.o Lima121
Odbrana Berana i borbe 3. brigade u Andrijevičkoj operaciji124
Prodor u južnu Srbiju129
Prelaz preko Ibra135
Dejstva na području Kopaonika140
Borbe oko Kuršumlije148
Dejstva na prostoru Sokolovica - Gajtan - Gornja Jablanica
Glava III
BORBE OKO KRUŠEVCA157
Dejstva severno od komunikacije Kruševac - Trstenik167
Dejstva na komunikaciji Kruševac - Stalać i na području Župe174
Borbe u dolini Morave179
Borbe na pravcu Kragujevac - Kraljevo186
Dejsgva u prvoj polovini novembra 1944. godine195
Forsiranje Ibra i borbe na prilazima Kraljevu199
Oslobođenje Kraljeva i Čačka204
Čišćenje područja Čačka od četnika211
Glava IV
BORAVAK U BEOGRADU I PREBACIVANjE NA SREMSKI FRONT217
Borbe na sremskom frontu kod Bapske-Novak221
Glava V
PREBACIVANjE SA SREMSKOG FRONTA NA DRINU231
Prelaz preko Drine i borbe kod Šepka233
Borbe u rejonu Lešnice240
Glava VI
DEJSTVA NA PROSTORU ŠABAC - BOGATIĆ247
Prelaz na levu obalu Drine i borbe kod Bukvika i Kruškovog Polja250
Borbe za oslobođenje Bosanskog Šamca256
Čišćenje prostorije Brčko - Bijeljina od četnika259
Prebacivanje brigade na Kopaonik263
BIBLIOTEKA