Milorad Gončin: DRUGA KRAJIŠKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
Uvod7
I
SASTANAK U EMINOVCIMA I SMOTRA U BOŠNJACIMA
Brižljive pripreme za formiranje brigade13
Smotra u Bošnjacima15
II
BORBENA DEJSTVA POD KOMANDOM OPERATIVNOG ŠTABA ZA BOSANSKU KRAJINU
Dva napada na Vrpolje19
Višenedjeljne borbe na Manjači23
Stigle su ostale brigade26
Partijsko-političko stanje u brigadi i djelovanje na terenu29
Sudari sa borbenom grupom »Vedel«31
Sanitetsko i pozadinsko zbrinjavanje i popuna jedinica36
Priprema i pokret prema Jajcu39
Od polaznih položaja do centra grada41
Protivnapad ustaša i domobrana45
Juriš Krajišnika i proletera46
Na prilazima Komaru, Turbetu i Travniku48
Udar borbenih grupa »Sušnik« i »Vist«50
Povlačenje prema Jajcu i dalje53
Kratak predah i politički rad54
Borbe u Starom Majdanu, Staroj Rijeci i Kozinu57
Pripreme za bihaćku operaciju59
Siloviti napadi63
Nepodnošljivi zastoj68
Neprijatelju je stiglo pojačanje72
Nezadrživi juriši Krajišnika73
Niz dolinu Une76
III
BORBENA DEJSTVA U SASTAVU ČETVRTE KRAJIŠKE DIVIZIJE I PRVOG BOSANSKOG UDARNOG KORPUSA
Udar na liniju »Jugozapad«81
Napadi i protivnapadi kod Ljubije85
Bitka za vrata Krajine87
Tenkovi prekraćuju odstupnicu90
Napadi ne prestaju93
Političko-partijski i kulturno-prosvjetni rad95
Napadi na Sanski Most i obližnja uporišta96
Ponovni napadi na Sanski Most101
Duž brzaka na Sani103
Formiranje Četvrtog bataljona i obavještajne službe107
Sastanak političkih komesara i briga o ljudima108
Vrhovni komandant je izvršio smotru111
Pokret za Potkozarje115
Borbe na Benakovcu i Grmeču120
Političko-partijska procjena nastale situacije126
Neprijatelj se nije izvukao127
Teške borbe i halucinacije u zaleđenoj planini130
Hod po mukama136
Savjetovanje u Hašanima i pokret za Kozaru140
Zasjede jedinica Druge krajiške brigade143
IV
BORBENA DEJSTVA U SASTAVU PETE KRAJIŠKE DIVIZIJE PRVOG BOSANSKOG UDARNOG KORPUSA
Druga krajiška brigada u pokretu za srednju Bosnu149
Borbe na drumu Ključ - Bosanski Petrovac150
Neugodnosti u Medenom Polju154
Uputstvo za poboljšanje političkog i kulturno-prosvjetnog rada155
Tegobni marševi i borbe156
Okršaji u srednjoj Bosni159
U vatrenom paklu kod Blatnice161
V
BORBENA DEJSTVA U SASTAVU DVANAESTE I JEDANAESTE KRAJIŠKE DIVIZIJE
Na prostoru između Doboja, Teslića, Dervente i Motajice165
Napadi na neprijateljska uporišta i garnizone168
Političko i kulturno-prosvjetno djelovanje174
VI
BORBENA DEJSTVA U ISTOČNOJ BOSNI U SASTAVU PRVOG BOSANSKOG I TREĆEG UDARNOG KORPUSA NOVJ
Pripreme i prelazak preko rijeke Bosne179
Tuzlanska operacija182
Kroz minska polja i žičane prepreke189
Tuzla je morala pasti192
Trodnevna odbrana grada198
U sastavu Dvadeset sedme udarne divizije200
Napad na Sokolac204
Rušenje komunikacija i razoružavanje neprijateljske milicije i četnika206
Na domaku Sarajeva209
Njemačka ofanzivna operacija »Kugelblic«212
Približavanje Han-Kramu i Han-Pijesku i proboj obruča217
Napad na Brezu219
Njemačka operacija »Snešturm«221
Juriši i bubnjevi na Romanovcu224
Pohvale nisu izostale228
Političko-partijske i kulturno-zabavne aktivnosti229
Zauzimanje i napuštanje Vareša231
Pokret prema Sokolovićima, manevrisanje i postavljanje zasjeda234
Napad na Rogaticu i okolna uporišta238
Pohod na lakat Drine i nazad240
Treći put preko nabujale Prače243
Borbe u rejonu Goražda i Foče i često mijenjanje položaja245
Povlačenje od komunikacije između Sarajeva i Kalinovika247
Manevrisanje u planinskom bespuću249
VII
BORBENA DEJSTVA U SASTAVU SEDAMNAESTE UDARNE BRIGADE
Nastupanje prema Drini257
Opet preko Prače259
Odlazak u Crnu Goru u sastavu Drugog udarnog korpusa261
Oslobođenje Foče i borbe u njenoj okolini264
Prevazilaženje poteškoća u partijsko-političkom radu266
Susret s proleterima i odbrana Foče268
Borbe u gornjem toku Lima270
Nastupanje prema Ibru i forsiranje rijeke272
Kopaonička bitka277
U Aleksandrovačkoj župi281
Odlazak u rejon Užica, Čačka i Gornjeg Milanovca290
Borbe u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i oslobođenje Gornjeg Milanovca292
VIII
BORBENA DEJSTVA U SASTAVU PRVE ARMIJSKE GRUPE
Na komunikaciji Užice, Užićka Požega i Čačak299
Između Kragujevca i Topole302
IX
BORBENA DEJSTVA POD KOMANDOM GLAVNOG ŠTABA NOV I PO SRBIJE
U dolini Zapadne Morave između Kraljeva i Čačka307
Drama na Vidovoj kosi309
Svakodnevno ugrožavanje neprijatelja u Čačku i okolini312
Borbe kod Uzica, Kondera i Zaglavka316
X
BORBENA DEJSTVA U SASTAVU JUŽNE OPERATIVNE GRUPE I DRUGE ARMIJE
Teške borbe u istočnoj Bosni323
Kod Čelića i Pukiša326
Neprijatelj se uporno branio i napadao330
Trodnevne borbe i juriši u rejonu Obradovog brda335
Napadi na Bijeljinu nisu prestali339
Borbe u rejonu Zvornika, Drinjače i Kozluka342
Borbe kod Modrana i Janje348
Izdajnici nisu mirovali352
Odbrana Tuzle355
XI
U SASTAVU JUŽNE OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA PRVE ARMIJE
Nastupanje prema Savi i Slavoniji359
Do Slavonskog Broda preko nagaznih mina i brojnih prepreka360
XII
BORBENA DEJSTVA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA U SASTAVU TREĆE ARMIJE
Na brežuljcima Bilo-gore367
Streljačkim strojem kroz streljački stroj371
Nastupanje prema jugoslovensko-austrijskoj granici372
Poslednji odlučni napad na opkoljenog protivnika374
Umjesto zaključaka377
Ratne fotografije II krajiške NOU brigade381
Spisak poginulih i umrlih boraca i rukovodilaca u toku NOR-a409
BIBLIOTEKA