MLADOST SLOBODI DAROVANA (PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA - SEĆANJA)
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
Umesto predgovora (Zdravko Damajnović i Živan Milisavac)
DEO I
NA BORBENOM PUTU PRVE VOJVOĐANSKE (Istorijsko-hronološki deo)
GLAVA I
FORMIRANJE BRIGADE I NJENA DEJSTVA U ISTOČNOJ BOSNI DO PRVOG POKUŠAJA PRELASKA U SRBIJU (april 1943 - april 1944)
Kako je došlo do prelaska u Bosnu i formiranja vojvođanskih brigada (L. Mrkšić)11
Boravak u Sremu se ne moie zaboraviti (M. Zekić)14
Rađa se brigada (N. Jovanović)15
Ovde Prva vojvođanska (pesma S. Molerova Stenjke)20
Ma čelu »velikog transporta« (M. Peričin)21
Borba sa četnicima u s. Rozaj (S. Bikić)24
Pobeda Prvog bataljona u Nedjelištu (V. Vesković)26
Zaseda Drugog bataljona kod Bijeljine (S. Bikić)30
Odbrana Šekovića i napad na Srebrenicu (J. Štokovac)32
Prelazak iz odbrane u napad (V. Vesković)35
Iznenađenje ustaša u Srebrenici (U. Šuljmanac)37
Susret sa Prvom vojvođanskom brigadom (N. Đurašević)40
Jedva sam izvukao glavu (M. Peričin)47
Borba sa »Vražjom divizijom« (M. Tadinac)49
Kako je stvarno prvi put zauzeta Bijeljina 1943. (S. Bikić)52
U redovima Prve vojvođanske (P. Jakšić)56
Naša baza nije otkrivena (M. Golubović)59
Napad na B. Raču 14. VIII 1943. (S. Bikić)60
Odsečeni na drumu Tuzla - Zvornik (N. čolaković)63
Borbe sa tenkovima kod Capar da i na Kosovači (J. štokovac)69
Na bunkerima u Capardama (N. Radić)70
Bombaši na Capardama (N. Vidaković)72
Komandir Ilija Suvić predvodi bombaše (Ž. Atanacković)76
U napadu na Grgurevce (S. Vesković)77
Ranjen sam na Grgurevcima (N. Brzak)80
Zapalili smo zgradu sa ustašama u Grabovu (Đ. Skakavac)83
Marš na zaprežnim vozilima (U. Šuljmanac)84
Slomio sam dva rebrìi u napadu na Brčko (N. Nedić)86
Kiki ja je ostao bez kaputa (Đ. Skakavac)87
Drugi napad na Tuzlu (J. Štokovac)88
Ukor koji smo dobili kod Tuzle bio je bez osnove (Radoš)95
Borba za Tuzlu (P. Romac)99
GLAVA II
BORBE ZA PRELAZAK U SRBIJU, PRIHVAT 6 LIČKE PROLETERSKE DIVIZIJE. MARŠ DO CRNE GORE I HERCEGOVINE, BORBE ZA OSLOBOĐENJE ZAPADNE SRBIJE, BEOGRADSKA OPERACIJA I BORBE NA SREMSKOM FRONTU (maj 1944 - novembar 1944).
Prve borbe sa 13. SS »Handžar« divizijom (J. Štokovac)109
Borbe na Koraju (U. Šuljmanac)112
Krvava Drinjača (M. Bugarski)115
Napad na Zajednice i Lopare (A. Bralić)117
Velika pobeda kod Lopara i Zajednica (Đ. Radoš)120
Na Loparama (M. Novaković)123
Sedamnajest dramatičnih dana u podzemnim bazama na Birču (Ž. Radošević)125
Posle kraćeg odmora prešli smo u ofanzivu (B. Grbić)128
U borbi kod reke Bosne (M. Grbić)134
Teške borbe na Rudoj Glavi (B. GrbićJ136
Do poslednjeg daha (D. Popov)139
Slučajno su me pokupili ranjenog (S. Teodorović)142
Dani najvećih iskušenja (J. Štokovac)144
Na granici ljudske izdržljivosti (Z. Damjanović)152
Dva puta sam doživeo Sutjesku (A. Bralić)157
Halucinacije na putu za Crnu Goru (B. Grbić)167
Omladinska četa na maršu za C. Goru (M. M.)181
Na bezvodnom i pustom kamenjaru Pivske planine (J. Štokovac)182
Aerodrom u Donjoj Brezni (S. Ćetković)185
Nestali kod Božurovog Dola (J. Štokovac)189
U četničkom zarobljeništvu (J. Jović)192
Borba na Rujniku (M. Bugarski)203
Na obezbeđenju mostobrana 12. korpusa pri prelasku Drine (S. Radosavljević)205
Narod je brzo prihvatio prave borce za slobodu (M. Zivojnović)208
Šabački srednjoškolci pristupaju Prvoj vojvođanskoj brigadi (M. Timotić)210
Od Crne Bare do Beograda (M. Inđić)217
Bogradska bitka (V. Uglih)220
Okršaj u Skeli (R. Vučurević)222
Ljubili smo sremsku zemlju (É. Nikšić)224
Odbranili smo rusku bateriju topova (S. Kovač)225
Davio sam se u kanalu Jarčina (D. Vuletić)229
Poginuo na domaku svoga sela (Lj. Jovanović)231
Povratak (pesma G. Radomirović)232
U oslobođenom rodnom mestu (S. Brkić)233
Oslobođenje Srema i prelaz u Bačku i Baranju (M. Inđić)234
GLAVA III
BORBE U ZIMU 1944/1945. (»VIROVITIČKI MOSTOBRAN«). ODBRANA NA LEVOJ OBALI DRAVE (»BOLMANSKI MOSTOBRAN«) I UČEŠĆE BRIGADE U POSLEDNJOJ OFANZIVI ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE NAŠE ZEMLJE
Čađavica (M. Inđić)239
Svaki treći borac iz Bašaida poginuo je kao borac Prve vojvođanske (L Šogorov)243
Raša čestita ustašama Božić (T. Pantelić)246
Bricin predosećaj (M. Milošević)247
Trčećim korakom (M. Timotić)248
Odbili smo tenkovsku kolonu (C. Marković Crnja)250
Napred na juriš (B. Janković)252
Borba kod Martinaca (V. Uvalin)253
Moj prvi susret sa neprijateljem (L. K.)254
Svetlosti i senke (M. Blažević)255
Borba u čađavičkom Lugu (M.)260
Ginuli su herojski (Martinović)261
Veza je uspostavljena (Šarčev)262
U jednoj ruci slušalica u drugoj pikavac (D. Novaković)263
Štab bataljona u zasedi264
Nemci prelaze Dravu (M. Inđić)265
Te noći Drava je tekla krvava270
Pao je braneći nam odstupnicu271
Takmičari u hrabrosti (Miloš)272
Uvek je bio prvi (Milan A.)274
Dajstvo izviđača na Dravi (M. Basara)274
Na Dravi - pesma (G. Radomirović)279
Sedamnajest dana u stablu šupijeg drveta (U Šuljmanac)280
Verovao sam u svoje drugove (D. Novaković)282
Zarobio sedam Švaba (M. Inđić)286
Krvava noć u Našicama (Ž. Stojšić)289
Smrt Ilije Podraščića (D. Knežević)299
Ofanziva za konačno oslobođenje naše zemlje (M. Inđić)299
Predaja neprijatelja (I. Šogorov)316
Povratak u Vojvodinu (M. Inđić)322

DEO II

GLAVA IV
TEMATSKI PRILOZI
Brigada mladosti (Z. Damjanović)327
Sa konferencije SKOJ-a Prve vojvođanske (Omladinac)339
Kadrovi Prve vojvođanske brigade (J. Štokovac)340
Sremci su hrabri i puni vedrine i humora (R. Čolaković)348
Sremci, vojska kao proleterska... (G. Opačić)350
Politički rad sa narodom (J. Štokovac)352
Narod nas je sačuvao (G. Radomirović)358
Bez milosti prema slabostima (J. Štokovac)363
Neka iskustva i karakteristike Prve vojvođanske brigade (Ž. Baburski)368
Takvi su bili naši rukovodioci (I. Šogorov)375
Intendante, snađi se! (S. Marić)377
Sa intendantom Jablanom u ekonomskoj akciji (B. Grbić)382
Glad, žeđ i vaške - naši verni pratioci (G. Radomirović)384
Sanitetsko zbrinjavanje u Trećem bataljonu (D. Kostić)388
Parioničari »veliki spasitelj« (M. Živojinović389
Hvala omladinki Božici i njenoj majci Spaseniji (U. Šuljmanac)391
Kako su se borili mineri Prve vojvođanske (M. Inđić)394
Telefonski vod Prve vojvođanske (S. Karapandža)395
Formiranje i rad jedinica veze u Prvoj vojvođanskoj brigadi (B. Laušević)396
Kurir (Vujin)403
Kako se bore i rade naši najmlađi borci (Đ. Novaković)403
Sa jednog sastanka najmlađih u brigadi (M)405
Učili smo i u bunkerima (M. Inđić)406
Lekić je čuvao našu četu kao kadrovsku (R. Pantić)407
Mačvanski borci Brigade (Ž. Atanacković)408
Ruska čtea (J. Štokovac)409
Osnivanje i borbeni put Janošikove čete (S. Sklabinski)411
Ponekad smo razmišljali i o ljubavi (Z. Damjanović)423
Za trenutak sam zaboravio na partijsku liniju (D. Knežević)426
GLAVA V
LIKOVI ISTAKNUTIH BORACA PRVE VOJVOĐANSKE BRIGADE
Oni su doprineli uspesima brigade (J. Štokovac)431
Kosta Nađ o Kamenjaru (O. Jovanović)440
Drug Politički Paja (M. Peričin)441
Politički Paja (J. Veselinov)443
Na Rašinom grobu - pesma (G. Radomirović)448
Raša je bio ne samo hrabar već i sposoban komandant bataljona (V. Tomić)448
Dušan Vukasović Dio gen (S. Zorkić)450
Sećanje na Iliju Suvića (V. Vesković)452
Komandir Mazalo (M. Timotić)455
Pao je kapetan Proka Đilas (C. Marković Crnja)456
Takav je bio Matroz (V. Kazimirović)457
Života Ranitović Soko (J. Jeremić)462
Branko Dan Fer dia (J. Štokovac)465
Vukašinovi rafali (Z. Damjanović)466
Da nije bilo komandira Švabe (M. Živojinović)473
Miner Kosta (G. Radomirović)474
Desetar Slobodan Jovanović Mrki (Z. Damjanović)475
GLAVA VI
MEDALJONI, ANEGDOTE I DRUGI PRILOZI
a) Medaljoni (fragrneti sećanja)
Mi moramo dobiti ratf jer nam i Bog pomaže!479
Pomogli su nam lukavstvo i drskost481
Košmarni san jednog tifusara483
Hteli smo zaklati konja, a on crk'o486
Nataliju su iskasapili četničkim kamama487
Nataliju su iskasapili četnici kamama487
Držao je svoja creva u rukama488
Svi smo spasavali ranjenike489
Ostao je živ od ručne bombe490
Miner Vanja490
Deda Vlada nije odao bazu491
Franja Rak je zaboravio na rane492
Kocka šećera492
'Bem te zemlju koja Bosne nema493
Spasao me komesar Zdravko494
Ukoreni smo zbog hlebpčića495
Nada Mihajlović je zverski mučena i ubijena495
Ne zna se ko se više uplašio496
Iznenađenje u selu straža497
Jedva smo pogodili dopunsko punjenje498
Pucali smo iz haubica499
A suze teku, krupne kao trešnje kad zarude499
Presele nam trešnje na Ozrenu503
Lagao sam da sam mobilisan504
Pera Radić se nije vratio505
Komandant mi je dao svoje čizme505
Kao da sam predosetio izdaju506
Prihvatili su me Ličani507
Ponovo istim putem508
Odbranili smo radni vod509
Glad jača od naređenja510
Dok sam se tresao od hladne Pive opalio mi je automat u rukama511
Kako sam postao dezerter512
Raša i zlato515
Sestročka praščaj!... Ja umiraju...516
Kad izviđač zaluta517
Švabe su bile još u donjem vešu518
Simo, pripremi »Kačuše!«519
Raša u »zagrljaju« sa nemcem519
Dok je Šajn živ, Nemci neće preći520
Ispunio zavet drugu520
b) Anegdote
Tražeći opanak zarobila Švabe521
Kako je Toša došao do paprikaša522
Pada nama - pada i Švabama523
Ma jebeš nogu. Bojim se injekcije!524
Miting intendanta šime525
Bora udario u kukunješće526
Trubni znak za juriš527
U okruženju528
Baze528
Odgovor Staljinu još 1942. godine528
Orijentacija529
Kaja529
Generalisimus529
Ko je grmeo ?530
Jedan jedini530
Sedma SS »na začelju« korpusa530
Pa i ona je naša »vojvođanska«531
Boginja napred531
Jajce531
Boda533
c) Pesme
Jela na Vranici534
U istočnoj Bosni535
Spisak boraca Prve vojvođanske brigade537
Pogovor571
BIBLIOTEKA