Viktor Kučan: BORCI SUTJESKE
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
PREDGOVOR5
BITKA NA SUTJESCI7
- Jugoslovensko ratište u proleće 19437
OPERACIJA ..SCHWARZ"9
- Nemački plan9
- Obruč se zatvara13
- Proboj preko Sutjeske i Zelengore21
PROZIVKA BORACA SA SUTJESKE33
VRHOVNI ŠTAB NOV I POJ35
ŠTAB PRVE PROLETERSKE DIVIZIJE71
ŠTAB DRUGE PROLETERSKE DIVIZIJE85
ŠTAB TREĆE UDARNE DIVIZIJE95
ŠTAB SEDME BANIJSKE DIVIZIJE105
PRVA PROLETERSKA BRIGADA115
DRUGA PROLETERSKA BRIGADA225
TREĆA PROLETERSKA (SANDŽAČKA) BRIGADA299
ČETVRTA PROLETERSKA BRIGADA363
PETA PROLETERSKA (CRNOGORSKA) BRIGADA459
ŠESTA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA541
DESETA HERCEGOVAČKA BRIGADA585
TREĆA KRAJIŠKA BRIGADA663
SEDMA BANIJSKA BRIGADA751
PRVA DALMATINSKA BRIGADA793
OSMA BANIJSKA BRIGADA861
DRUGA DALMATINSKA BRIGADA901
TREĆA DALMATINSKA BRIGADA981
ŠESNAESTA BANIJSKA BRIGADA1051
SEDMA KRAJIŠKA BRIGADA1081
PRVA MAJEVIĆKA BRIGADA1141
CENTRALNA BOLNICA1169
PREGLED BROJA BORACA PO OPŠTINAMA ROĐENJA1209
IZVORI I LITERATURA1213
BIBLIOTEKA