Bogdan Mamula: TREĆA PRIMORSKO-GORANSKA UDARNA BRIGADA (Druga brigada 35. divizije)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Dio prvi
GEOGRAFSKA I KLIMATSKA ODLIČJA PRIMORSKO-GORANSKOG PROSTORA, VOJNOSTRATEGIJSKI ZNAČAJ, OKUPACIJA, PRIPREME
I RAZVOJ ORUŽANE BORBE DO KAPITULACIJE ITALIJE5
Geografske i klimatske karakteristike i vojno-strategijski značaj primorsko-goranskog prostora5
Aprilski rat i okupacija8
Pripreme, ustanak i oružane borbe u 1941. godini10
Razvoj oružane borbe u 1942. godini14
Koordinacija borbenih dejstava sa susjednim područjima17
Borbe u prvoj polovini 1943. godine19
Dio drugi
KAPITULACIJA ITALIJE, MASOVNI USTANAK NARODA ISTRE, HRVATSKOG PRIMORJA I GORSKOG KOTARA, FORMIRANJE TREĆE PRIMORSKO-GORANSKE BRIGADE I NJENE BORBE DO KONCA 1943. GODINE
Kapitulacija Italije, razoružanje talijanske vojske i masovni ustanak naroda Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre22
Formiranje 3. primorsko-goranske brigade - njene borbe na sušačkom sektoru .30
Prve borbe Brigade na sušačkom sektoru32
Likvidacija četničkih grupacija na području Gorskog kotara i Kvarnerskih otoka .34
Ofanziva na Slovenačko primorje i Istru37
Borbe na sušačkom sektoru41
Njemačka ofanziva na Hrvatsko primorje i Gorski kotar44
Osvrt na njemačku oktobarsku ofanzivu54
Pripreme Brigade za naredne borbene zadatke59
Borbe za oslobođenje Vrbovskog od 27. novembra do 24. decembra 1943. godine64
Dio treći
BORAVAK I BORBE BRIGADE NA PODRUČJU LIKE OD KRAJA DECEMBRA 1943. DO NOVEMBRA 1944. GODINE75
Dolazak na područje Gacke doline75
Marš od Brloga do Karlobaga i nazad80
Borbena dejstva brigade na sektoru Gacke doline83
Borbe oko Otočca u februaru i martu 194490
Napad na ustaše u Stajnici98
Napad na Staro Selo100
Prihvat novih boraca Istrana i kadrovske promjene101
Napad na Prozor i neprijateljeva ofanziva na slobodnu teritoriju Like107
Borbe na pravcu Vrhovine - Plitvička jezera u aprilu 1944115
Drama brigade noću 25/26. aprila kod Vrhovina119
Odbrana Plitvičkih jezera121
Borbe na sektoru Duman - Perušić124
Neprijateljeva ofanziva »Morgenstern« na slobodnu teritoriju Like126
Oslobođenje Korenice136
Zločin nad ranjenicima u selu Krčana139
U sastavu 35. divizije141
Borbe u Lici do kraja juna 1944142
Napad 35. divizije na Široku Kulu, Lički Osik i Perušić146
Napad na Babin Potok 22. jula 1944. godine150
Posjeta ličke omladine i proslava dana ustanka154
Spašavanje zbijega kod Kosinja156
Borba za odbranu ljetine157
Borbe u septembru 1944162
Iznenadni napad neprijatelja u Trnovcu 2. oktobra 1944. godine167
Napad na Janjču i Ramljane171
Na vijest o oslobođenju Beograda172
Na Velebit u susret Trećoj brigadi174
Dio četvrti
BORBE U JUŽNOJ LICI I RASFORMIRANJE BRIGADE175
Ofanzivna dejstva snaga NOVJ u jesen 1944. godine178
Oslobođenje Lovinca i napad na Brotnju179
Napad jedinica 35. divizije na neprijateljeve posade na komunikaciji dolinom Une180
Borbe oko Gračaca od 23. novembra do 10. decembra 1944. godine182
Uništenje neprijateljeve grupacije i oslobođenje Gračaca184
Borbe oko Lapca i Korenice189
Vojno-politička situacija u Lici početkom 1945. godine194
Borbe na sektoru Prijeboj-- Rakovica197
Još jedan napad na Babin Potok201
U završnim borbama za oslobođenje Like203
Rasformiranje brigade207
Umjesto zaključka208
Hronologija220
Prilozi
Narodni heroji221
Spisak članova Štaba brigade, štabova bataljona i starješina samostalnih jedinica.227
Spisak starješina brigade i četnih bolničara234
Spisak poginulih pripadnika brigade241
Bibliografija260
BIBLIOTEKA