Rade Roksandić, Zdravko B. Cvetković: 18. SLAVONSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadržaj
* * *
- cijela knjiga -
* * *
SADRŽAJStrana
I
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA U SLAVONIJI KRAJEM 1941. I U 1942. I STVARANJE PRVIH PARTIZANSKIH JEDINICA5
Vojno savjetovanje 11. i 12. avgusta 1942. i reorganizacija partizanskih snaga10
Formiranje 1. brigade i vojnoteritorijalnih komandi u Slavoniji13
Vojno-politička situacija krajem 1942.15
Formiranje brigade18
II
BORBENA DEJSTVA U 1943. GODINI26
Napad na uporište u Levanjskoj Varoši i borbe oko Levanjske28
Na odmoru32
Napad na neprijatelj evo uporište u s. Velika35
Napad na uporišta u Vetovu i Kutjevu37
Neprijateljska ofanziva "Braun"40
Organizacijsko stanje brigade poslije ofanzive50
Napad na neprijatelj evo uporište u Kutjevu o57
Prodor u Hrvatsko Zagorje62
Tok marša i pogibija komandanta brigade65
Obezbjeđenje žetve i napadi na železničke pruge70
Napad na uporište u čačincima76
Napad na Viroviticu81
Napad na Đakovo87
III
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U 1944. 93
Borbe za uporišta u Čaglinu, Poreču i Kuli97
Ponovo na željezničkoj pruzi99
Napadi na neprijateljeva uporišta u Podravskoj Slatini, Đurđenovcu i Feričancima104
Neprijateljeva ofanziva "Oluja"110
Dejstva u maju i odbrana slobodne teritorije115
Glavnina snaga na pruzi Beograd - Zagreb119
Napad na neprijateljevo uporište.u s. Bizovac123
Poginuo je komandant brigade Nikola Miljanović Karaula127
Odbrana žetve131
Napadi na neprijateljeva uporišta u Pakracu, Lipiku, Daruvaru i Podravskoj Slatini141
Ofanziva 6. i 10. korpusa (zagrebačkog) u Podravini150
Napad na njemačku kolonu kod s. Lađevac153
Borbe u istočnom dijelu Slavonije157
Borbe na Babjoj Gori169
IV
BORBE NA VIROVITIČKOM MOSTOBRANU I U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE172
Napad na neprijateljeve snage u Pitomači i Otrovancu178
Borbe oko Grubišnog Polja181
Pad Virovitice i virovitičkog mostobrana183
Borbe u završnim operacijama187
Spisak poginulih i umrlih boraca i rukovodilaca 18. udarne brigade197
Organizacijsko-formacijska struktura starješinskog sastava 18. udarne brigade neposredno poslije završetka rata maj 1945.221
Spisak preživjelih boraca 18. slavonske udarne brigade226
BIBLIOTEKA