ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA AVIJACIJE U NDH OD 19. OKTOBRA 1943. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA PODRŠKU 1. KOZACKE DIVIZIJE I OJAČANOG 92. GRENADIRSKOG MO-TORIZOVANOG PUKA U OPERACIJI „VILDZAU"[1]

Komandant avijacije Hrvatske

Ia, br. 491/43. str. pov.

Zagreb, 19. 10. 1943.

K-da 2. okl. A. [2]

Prim.: 24. okt. 1943.

Br. 408/43. str. pov. Ia

11 primeraka

3. primerak

Strogo poverljivo!

ZAPOVEST ZA PODRŠKU OPERACIJE „VILDZAU"

1.) Prostorija Vinkovci — Brod — Doboj — Tuzla — Zvornik — ušće Drine posednuta je jakim bandama.

2.) K-da 2. okl. A. je odlučila da ovu prostoriju očisti od bandi izvođenjem operacije „Vildzau".[3] U vezi toga:

a)1. kozačka divizija (potčinjena LXIX rez. AK) prelazi u nastupanje 23. 10. iz rejona Vinkovci — Kuzmin, i do 24. 10. uveče čisti prostoriju do Save. Nakon toga prelazi Savu i prodire pravcem Modrica — Doboj — Gračanica — Tuzla.

Nakon toga prelazi u nastupanje iz rejona Tuzla u cilju pročišćavanja prostorije do ušća Drine.

b) Ojačani Gren. (mot.) puk 92 (potčinjen XV brd. AK) prelazi u nastupanje 23. 10. ujutru iz rejona Sarajevo i dejstvuje pravcem Sokolac — Vlasenica i do 24. naveče izbija na liniju blokade Zvornik — Tuzla. Od tog vremena puk se pretpotčinjava LXIX rez. AK.

c) Vojnoupravni komandant Srbije od 23. 10. uveče blokira liniju Zvornik — ušće Drine.

3.) Komandant avijacije Hrvatske podržava delom snaga izvođenje operacije „Vildzau".

Ostalim snagama vrši podršku operacije „Volkenbruh" [„Wolkenbruch"] koju izvodi 1. SS-okl. armija.[4]

4.) Zadaci:

a) Ajnzac-komanda Zemun, koja sadejstvuje 1. kozačkoj diviziji, obezbeđuje podršku njenog nastupanja do Save borbenim i izviđačkim dejstvima iz Zemuna.

Nakon prelaska preko Save Ajnzac-komanda Zemun prelazi u Banju Luku i tamo se rasformira.

b) Nakon prelaska 1. kozačke divizije preko Save, 2. borbena eskadrila za uznemiravanje SO[5] sadejstvuje ovoj diviziji i podržava njeno dalje nastupanje prema Tuzli borbenim i izviđačkim dejstvima.

2 aviona koji su iz sastava eskadrile Hrvatske za blisko izviđanje pridati Ajnzac-komandi Zemun, biće nakon rasformiranja ove komande pretpotčinjeni 2. borbenoj eskadrili za uznemiravanje SO.

c) Izviđačko jato iz Mostara prebacuje 20. 9. 1 Hs 126 u Sarajevo radi izviđanja za račun Gren. puka (mot.) 92. Zadatak u vezi ovoga dobiće od Ia, XV brd. A. K. (Sarajevo). (Avizo-naređenje radiogramom).

d) Dopunska upotreba ostalih snaga predviđena je ukoliko to situacija pri izvođenju operacije „Volkenbruh" to dozvoli.

5.) Radi prebacivanja pomoćnog vazduhoplovnog osoblja iz Zemuna u Banju Luku, izvršiti blagovremeno trebovanje vaz-duhoplovnih transportnih sredstava preko poručnika Švarce [Schwarze] pri komandantu avijacije IT.

6.) Za vazduhoplovnog oficira za vezu

kod 1. koz. div. određuje se poručnik Kord (hrvatska eskadrila za blisko izviđanje).

7.) Regulisanje i organizacija veza

a) Veza 1. koz. div. sa operativnom komandom u Zemunu kao i do sada.

b) Vezu 1. koz. div. sa 2. borbenom eskadrilom za uznemiravanje SO uspostaviti radio-sredstvima koja će obezbediti divizija.

8.) Izveštavanje

organizovati shodno naređenju komandantu avijacije, Ia br. 427/43. str. pov. od 11. 10. 43. od strane Ajnzac-komande Zemun odnosno 2. borbene eskadrile za uznemiravanje SO.[6]

9.) Komandno mesto komandanta avijacije Hrvatske: Zagreb.

U konceptu

Erđman [Erdmann][7]

general-major

F. d. R.

. . . [8]

kapetan

Dostavljeno:

samo u konceptu

obaveštena

Pz. A. O. K. 2[9]

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 745394—5.

2 Pečat primaoca.

3 Vidi dok. br. 153.

4 Iz Gorice, Tržiča i Trsta, ojačani nemački 2. SS-okl. korpus otpočeo prvu fazu ove operacije kojom je, zahvata j ući područje Krasa i Vipavske doline, trebalo uništiti jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije i osigurati jadranski obalski pojas od eventualnog iskrcavanja saveznika. U oštrim borbama do 30. septembra, jedinice Primorske operativne zone povukle su se glavninom na plato Trnov-skog gozda, dok su nadmoćne nemačke snage uspostavile svoja uporišta u Vipavskoj dolini i na Krasu (Hronologija, str. 561).

5 Siidost (Jugoistok)

6 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

7Volf (Wolf Erdmann)

8 Potpis nečitak.

9 Dopisano rukom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument