Mirko Novovic: PRVA DALMATINSKA PROLETERSKA BRIGADA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument

S P I SA K
BORACA PRVE DALMATINSKE PROLETERSKE NOU BRIGADE POGINULI U TOKU NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA


1. Acalija I. Ante, rođen 1921. godine u Sinju, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
2. Acalin B. Konstantin, rođen 1912. godine u Zlarinu — Šibenik, ekonom čete II bat, poginuo u V ofanzivi.
3. Ahmetović B. Aziz, rođen 1927. godine u Dragarevu — Štip, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
4. Ahmetović Šeih, rođen u Dragarevu — Štip, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
5. Ajdujić Ante, rođen u Lećevici — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu septembra 1943. godine.
6. Ajduk I. Mirko, rođen 1923. godine u Zavojanima — Vrgorac, komandir čete III bat, poginuo kod Knina, novembra 1943. godine.
7. Ajgoš Mrgidisan, rođen u SSSRu, borac II bat, ranjen, umro u bolnici Splitu januara 1945. godine.
8. Alaber Antun "Pubo", rođen u SIavonskom Brodu, delegat voda IV bat, poginuo u IV ofanzivi, marta 1943. godine.
9. Alač A. Andrija, rođen 1921. godine u Drašnici — Makarska, borac III bat, poginuo kod G. Vakufa, februara 1943. godine.
10. Alač M. Ante, rođen 1920. godine u Drašnici — Makarska, borac III bat, poginuo kod Vrgorca 1943. godine.
11. Alač J. Mate, rođen 1925. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
12. Alač L Mira, rođena 1923. godine u Drveniku — Makarska, bolničarka 1 bat, poginula u V ofanzivi.
13. Alaga A. Šime, rođen 1921. godine u Tribunju — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
14. Alagić M. Kleme, rođen 1926. godine u Kotešini — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
15. Albergini Luigi, rođen 1923. godine u Feraru — Italija, borac IV bat, poginuo kod Lapca marta 1945. godine.
16. Aleksić Žarko, rođen 1923. godine u Bristu — Ploče, borac III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
17. Alibašić M. Džafer, rođen u Zdabru — Konjic, borac 1 bat, poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
18. Alić Bosa, rođena u Skakavcu — Bugojno, bolničarka II bat, poginula kod Kobilje Glave aprila 1943. godine.
19. Aljinović M. Andrija, rođen 1923. godine, u Žrnovici — Split, borac I bat, poginuo u V ofanzivi.
20. Aljinović V. Kruno, rođen 1924. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
21. Aljinović V. Marko, rođen 1922. godine u Žrnovnici — Split, komesar čete IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
22. Aljinović M. Stanko, rođen 1929. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
23. Amidović A. Mehmed, rođen 1926. godine u Tuzli, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine. .
24. Amižić I. Anka, rođena 1920. godine u Žrnovnici — Split, bolničarka IV bat, poginula oktobra 1942. godine.
25. Amižić A. Marin, rođen 1925. godine u Žrnovnici — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
26. Amižić J. Simun, rođen 1925. godine u Žrnovnici — Split, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
27. Andrić Pavle, rođen u Vrsi — Biograd, borac 1 bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
28. Andrijašević I. Ivan "Pavlah", rođen 1921. godine u Podaci — Ploče, borac III bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
29. Andrijašević I. Mate, rođen 1923. godine u Promajni — Makarska, borac III bat, poginuo kod Sinja avgusta 1943. godine.
30. Andrijašević P. Nikola, rođen 1920. godine u Makari — Makarska, borac III bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
31. Andrijašević M. Petar, rođen 1913. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
32. Andrijašević M. Rudolf, rođen 1911. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine.
33. Anđelić I. Marin, rođen 1916. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
34. Anđelić S. Miljenko, rođen 1921. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat, poginuo na Hvaru juna 1944. godine.
35. Anetić K. Albert, rođen u Lištini — o. Cres, borac IV bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
36. Aničić I. Jozo, rođen 1921. godine u Segetu — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
37. Anterić B. Jozo, rođen 1919. godine u Bristivici — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
38. Antičević Neboder, rođen 1925. godine u Ložišću — Brač, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
39. Antonijević I. Marin, rođen 1915. godine u Novom Selu — Brač, borac III bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
40. Antulov A. Markiol, rođen 1920. godine u Prvić Šepurine — Šibenik. borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
41. Antulov S. Petar, rođen 1920. godine u Prvić — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
42. Antulov S. Šime, rođen 1920. godine u Prvić Šep. Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi u II dalmatinskoj brigadi.
43. Antunac A. Špiro, rođen 1915. gođine u Šibeniku, brigađna intendantura, poginuo u V ofanzivi.
44. Antunović I. Ante, rođen 1926. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
45. Antunović I. Ivan, rođen 1923. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
46. Antunović N. Jozo, rođen 1906. godine, u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
47. Antunović I. Kažimir, rođen 1924. godine u Kozici — Vrgorac, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
48. Antunović I. Ljubo, rođen 1922. godine u Kozici — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
49. Antunović A. Marko, rođen 1905. godine u Kozici — Vrgorac, brigadna intendantura, poginuo u V ofanzivi.
50. Antunović I. Mate, rođen 1922. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
51. Antunović J. Mirko, rođen 1922. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
52. Antunović I. Nedjeljko, rođen 1925. godine u Drveniku—Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
53. Antunović J. Ratko, rođen 1916. godine i Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u Bosni, 1943. godine.
54. Aras M. Mirko, rođen 1919. godine u Šibeniku, borac IV bat, ranjen kod Livna oktobra 1942, a umro 1943. godine.
55. Artić J. Filip, rođen 1913. godine u Tugare — Omiš, brigadna intendantura poginuo u V ofanzivi.
56. Artić J. Milica, rodena 1923. godine u Tugare — Omiš, bolničarka IV bat, poginula kod Gacka aprila 1943. godine.
57. Arula Đuro, rođen u Golubiću — Knin, borac I. bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
58. Arula Nine, rođen u Golubiću — Knin, komesar čete 1 bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine na brodu "Marin II".
59. Asanović N. Ivanko, rođen 1908. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
60. Asija T. Anton, rođen 1917. godine u Ključu, borac III bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
61. Arsić A. Frane, rođen 1923. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuo u dolini r. Bosne decembra 1942. godine.
62. Aužina M. Dane, rođen 1925. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
63. Avakijan Spiridon, rođen u SSSR, borac 1 bat, poginuo na Šolti maj 1944. godine.
64. Babajko Ivan rođen u Sestrunju — Zadar, borac III bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
65. Babija Jakov rođen u Trogiru — borac III bat, poginuo na Šolti maj 1942. godine.
66. Bačelić F. Jozo, rođen 1921. godine u Grebaštici — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
67. Bačelić S. Sveto, rođen 1919. godine u Krapnju — Šibenik, borac 1 bat poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
68. Bačelić F. Vice, rođen 1915. godine u Grebaštici — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
69. Bačkov F. Vjekoslav, rođen 1923. godine u Pakoštani — Biograd, komandi voda N bat, poginuo u V ofanzivi.
70. Bagatin M. Jugoslav, rođen 1921. godine u Podstrana — Split, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
71. Baica P. Nikica, rođen 1923. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo V ofanzivi.
72. Bajto J. Stipe, rođen 1922. godine u Zavojane — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
73. Bakotić A. Mario, rođen 1920. godine u Splitu, prištabske jedinice, poginuou istočnoj Bosni juna 1943. godine.
74. Baković S. Andrija, rođen 1903. godine u Bračevci — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
75. Baković M. Luka, rođen 1918. godine u Bajagiću — Sinj, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
76. Balov M. Josip, rođen 1917. godine u Visokom — Drniš, borac II bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
77. Baletić F. Jozo, rođen 1910. godine u Zavojanima — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
78. Baletić J. Mate, rođen 1923. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
79. Balić Šime, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
80. Balov S. Jure, rođen 1924. godine u Suhom Dolcu — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
81. Balov I. Mile, rođen 1912. godine u Visokom — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
82. Baljkas A. Toma, rođen 1898. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
83. Badžin M. Pejo, rođen 1926. godine u Konjevratu — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
84. Bandalo Luka, rođen u Udovičićima — Sinj, mitraljezac 1 bat, poginuo kod Sinja 1944. godine.
85. Bandulić L. Frane, rođen 1922. godine u Olibu — Zadar, borac IV bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
86. Ban M. Blaž, rođen 1928. godine u Vrpolju — Šibenik, borac IV bat, pi ginuo na Širokom Brijegu, februara 1945. godine.
87. Baničević M. Ante Cefera, rođen 1913. godine u Smokvici — Korčula, prištabna jedinica, poginuo u V ofanzivi.
88. Banovac J. Petar, rođen 1906. godine u Gračevcu — Split, borac 1 bat, Ubijen u logoru Zenica 1943. godine.
89. Banović I. Ljubomir, rođen 1920. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo kod Imotskog avgusta 1943. godine.
90. Baničević I. Miroslav, rođen 1924. godine u Smokvici — Korčula, vodni delegat III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
91. Banjak M. Ivan, rođen 1918. godine u Bračevcu — Split, borac III bat, ubijen u logoru Zenica 1943. godine.
92. Banjulo A. Marin, rođen 1919. godine u Primoštenu — Šibenik, borac I\ bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
93. Barada L. Ante, rođen 1923. godine u G. Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
94. Barada M. Ivan, rođen 1924. godine u G. Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
95. Barada L. Marko, rođen 1911. godine u G. Segetu — Trogir, borac 1 bat, poginuo u desantu na Krk aprila 1945. godine.
96. Barada M. Mladen, rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, desetar 1 bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
97. Barada I. Tomo, rođen 1916. godine u G. Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
98. Barahi D. Drago, rođen u Trnovcu — Varaždin, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
99. Baranović J. Dane, rođen 1921. godine u Šibeniku, komandir čete 1 bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
100. Baranović M. Stanko, rođen 1924. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo kod Knina decembra 1944. godine.
101. Barbarić J. Jozo, rođen 1924. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
102. Bardarić A. Stipe, rođen 1920. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
103. Barbarić N. Stipe, rođen 1917. godine u Zaostrogu — Makarska, borac II bat, poginuo u V ofanzivi.
104. Barbir MatijaMešara, rođena 1924. godine u Drazevitićima — Vrgorac, bolničarka, poginula u V ofanzivi.
105. Barčko J. Blaž, rođen 1924. godine u Mariboru, vodni delegat 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
106. Barčot A. LjuboCangle, rođen 1924. godine u Vela Luki — Korčula, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
107. Bareša M. Josip, rođen 1915. godine u Vodicama — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Knina decembra 1944. godine.
108. Bareša A. Josip, rođen 1923. godine u Vodicama — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
109. Baričević S. Petar, rođen 1919. godine u Trogiru, borac IV bat, poginuo na o. Šolta maja 1944. godine.
110. Barić M. Drago, rođen 1922. godine u Tugare — Omiš, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
111. Barić M. Jozo, rođen u Trogiru, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
112. Barić J. Mate, rođen u Ždrijelu — Biograd, borac III bat, poginuo na o. Šolta maja 1944. godine.
113. Barišić A. Bartul, rođen 1925. godine u Vranjici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
114. Barišić B. Marin, rođen 1923. godine u Solinu — Split, borac 1 bat,. poginuo na Hvaru 1944. godine.
115. Barišić T. Mate, rođen 1912. godine u Solinu — Split, komandir voda 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
116. Bartulović M. Dragutin, rođen 1914. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
117. Bartulović D. Vinko, rođen u Splitu 1917. godine, borac IV bat, poginuo kod Gackog aprila 1943. godine.
118. Bartulović M. Vlado, rođen 1917. godine u Gradcu — Ploče, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
119. Barzić M. Ante, rođen 1919. godine u Dračevu — Polja — Vis, ekonom čete 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu. februara 1945.
120. Barzić V. Vid, rođen 1919. godine u Dračevu Polju — Vis, borac 1 bat poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
121. Basioli V. Artur, roaen 1912. godine u Sali — Zadar, vodni delegat, poginuo kod KIane aprila 1945. godine.
122. Bašica Stojan rođen u Blatu — Babino Polje — Dubrovnik, borac IV bat poginuo u Šibeniku, novembra 1944. godine.
123. Bašić J. Filip, rođen 1923. godine u Vinišće — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
124. Bašić D. Ibrahim, rođen 1907. godine u D. Kamenjaru — Sanski Most, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
125. Bašić S. Jure, rođen 1914. godine u Prugovu — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
126. Bašić F. Jakov, rođen 1912. godine u Trolovki — Split, borac IV bat, poginuo kod Crikvenice aprila 1945. godine.
127. Bašić M. Mario, rođen 1921. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, poginuokod Klisa septembra 1943. godine.
128. Bašić A. Marko, rođen 1925. godine u Lećević — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
129. Bašić J. Nikola, rođen 1924. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
130. Bašić J. Vice, rođen u Klisu — Split, bolničar IV bat, poginuo maja 1944. godine, na brodu "Marin II" kod Visa.
131. Batak N. Dmitar, rođen u Civljanu — Knin, borac IV bat, poginuo V ofanzivi.
132. Batoš P. Josip, rođen 1922. godine u Jelsi — Hvar, kurir III bat, poginuou Kninu novembra 1944. godine.
133. Batinica J. Joso, rođen 1914. godine u Šibeniku, desetar 1 bat, poginuo u Jajcu novembra 1942. godine.
134. Batinić K. Marko, rođen 1915. godine u Puhariću — Makarska, ekonom III bat, poginuo u Hercegovini novembra 1943. godine.
135. Bauk Ante, rođen u Melkoviću, borac III bat, poginuo na o. Braču 1944. godine.
136. Bazić Vinko, rođen na Klisu — Split, muzičar brigade, umro kod Ostrožca marta 1943. godine.
137. Beara J. Branko, rođen 1923. godine u Zelovu — Split, borac II bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
138. Beara S. Đuro, rođen u Zelovu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
139. Bebić Šime, rođen 1927. godine u Desnu — Opuzen, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
140. Bečko A. Ivan, rođen 1923. godine u Udovičićima — Sinj, vodnik 1 bat, poginuo na Mratinju maja 1943. godine.
141. Bedalov A. Ivan, rođen 1916. godine u K. Kambelovcu — Split, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
142. Bedalov I. Jozo, rođen 1921. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo na Hvaru februara 1944. gođine.
143. Bedalov S. Jure, rođen 1925. godine u Primorskom Dolcu — Split, borac II bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
144. Bego I. Šime Cimpre, rođen 1921. godine u Šibeniku, štab brigade — kurir, poginuo u V ofanzivi.
145. Begović J. Ante, rođen 1905. godine u Kozici — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
146. Begović ,T. Damjan, rođen 1921. godine u Bićini — Ploče, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
147. Begović I. Ivan, rođen u RusanuSton — Dubrovnik, borac IV bat, poginuo u Šibeniku novembra 1944. godine.
148. Begović J. Joko, rođen 1924. godine u Zavojanima — Vrgorac, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
149. Bekavac J. Ivan, rođen 1923. godine u Žiževcima — Šestanovac — Imotski, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
150. Belamarić J. Ante Bare, rođen 1912. godine u Šibeniku, vodnik II bat, poginuo u V ofanzivi.
151. Belamarić J. Krste "Kike", rođen 1919. godine u Šibeniku, borac II bat, poginuo u V ofanzivi.
152. Belas M. Dominiko, rođen u Arbaniju — Trogir, komandir čete, poginuo na o. Korčula aprila 1944. godine.
153. Belas B. Grgo, rođen 1920. godine u Arbanija — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
154. Belas Mijo, rođen u Segetu — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
155. Belas A. Petar, rođen 1920. godine u Arbaniji — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
156. Belava T. Aleksandar, rođen u Trogiru, 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
157. Benusi Z. Jakov, rođen 1924. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
158. Benzon P. Ivan, rođen 1922. godine u Vranjicu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
159. Benzon I. Mate, rođen 1918. godine u Vranjici — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
160. Berak M. Ante, rođen 1919. godine u Tijesnom — Šibenik, pomoćnik komandanta bataljona, poginuo kod Neuma 1944. godine.
161. Beram L. Božo, rođen 1916. godine u K. Sućurcu — Split, vodni delegat 1 bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
162. Beram A. Marin, rođen 1922. godine u Kaštel Novom — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
163. Beretin A. Božidar, rođen 1920. godine u Kastel Novom — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
164. Berić I. Karlo, rođen 1922. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
165. Berić I. Toma, rođen 1908. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
166. Berković C. Frana, rođena 1922. godine u Vela Luki — Korčula, bolničarka III bat, poginula u V ofanzivi.
167. Beroš I. Ante, rođen 1922. godine u Krvavici — Makarska, borac III bat, poginuo u Kninu decembra 1944. godine.
168. Beroš M. Ante, rođen 1912. godine u Krvavici — Makarska, komandant IV bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
169. Berović M. Vinko "Vice", rođen 1924. godine u Šibeniku, vodni delegat II bat, poginuo u V ofanzivi.
170. Destandjan M. Mihić, rođen 1913. godine u SS" 171. Bešlić J. Stjepan, rođen 1921. godine u Dubravi — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
172. Bezbradica Gojko, rođen u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo u sj. Dalmaciji 1944. godine.
173. Bezbradica T. Spiro, rođen 1916. godine u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
174. Bezbradica T. Uroš, rođen 1921. godine u Kistanju — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
175. Bezić M. Ante, rođen 1924. godine u Šolta — Split, borac IV bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
176. Bezić M. Dragan, rođen 1922. godine u Šolti — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu, 1944. godine.
177. Bibalov M. Mate, rođen 1914. godine u Poljskoj, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
178. Bibić M. Prošper, rođen 1927. godine na Hvaru, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
179. Bibić M. Vjeko, rođen 1921. godine na Hvaru, borac III bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
180. Bilan B. Zarko, rođen 1920. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
181. Bilan I. Svetozar, rođen 1924. godine u Jezeru — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
182. Bilas J. Cvitan, rođen 1912. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat, umro od tifusa u V ofanzivi.
183. Bilić Božo Marjan, rođen 1913. godine u Civljanima — Sinj, komandan brigade, poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
184. Bilić J. Marko, rođen 1920. godine u Pakovom Selu — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Livna 1944. godine.
185. Bilić J. Milan, rođen 1920. godine u Trogiru, komandant čete 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
186. Bilić P. Nikola, rođen 1912. godine u Vodicama — Šibenik, kom. čete N bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
187. Bilić J. Roza Sundo, rođena 1923. godine u Trogiru, bolničarka, poginula u V ofanzivi.
188. Bilić M. Tonći, rođen 1926. u Makarskoj, borac III bat, poginuo u istočnoj Bosni avgusta 1943. godine.
189. Bilić K. Vinko, rođen 1910. godine u Trogiru, intendantura, poginuo u Slavonskoj Bistrici maja 1945. godine.
190. Biliškov S. Ivan, rođen 1925. godine u K. Lukšić — Split, borac IV bat, poginuo kod Zagvozda novembra 1943. godine.
191. Bilobrk A. Milan, rođen 1923. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
192. Bilota P. Marin, rođen 1924. godine u Segetu — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
193. Biljaković S. Franko Mrki, rođen 1923. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
194. Biočić F. Marin, rođen 1916. godine u K. Sućurac — Split, bolničar III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
195. Biskupović A. Petar, rođen u Ložišću o. Brač, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
196. Bizjak I. Dušan, rođen 1914. godine u Šibeniku, borac 1 bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
197. Bjegar Vasili, rođen u SSSRu, borac III bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
198. Bjeliš G. Mate, rođen u Slivnu — Ravno — Metković, borac, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
199. Bjelić M. Miroslav, rođen 1919. godine u Slivno — Ravno — Metković, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
200. Bjelobrk Milivoje, rođen u Radučići — Knin, II bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
201. Bjeljac P. Nikola Šuco, rođen 1913. godine u Kistanju — Knin, komandir voda, poginuo u V ofanzivi.
202. Blagaić V. Ante, rođen u D. Selu — Šolta — Split, borac IV bat, poginuc kod Klane, aprila 1945. godine.
203. Blagaić V. Rafael, rođen 1910. godine u Šolti — Split, borac 1 bat, poginuo na Hvaru decembra 1943. godine.
204. Blagajić J. Marin, rođen 1926. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
205. Blajić J. Jozo, rođen 1909. godine u Krušvaru — Sinj, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
206. Blašić M. Viktor, rođen u Sutomiščici — Zadar, borac IV bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
207. Blaslov B. Dragutin, rođen u Kali — Zadar, vodni delegat II bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
208. Blašković Toma Rike, rođen 1913. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
209. Blazonić M. Filip, rođen u Sitno — Prgomet — Split, borac 1 bat, poginuo — Knin, decembra 1944. godine.
210. Blažević M. Ivan, rođen 1916. godine u Čavoglavi — Drniš, borac IV bat poginuo na Šolti maja 1944. godine.
211. Blažević M. Ilija, rođen 1919. godine u Čavoglavi — Drniš, borac IV bat poginuo 1944. godine.
212. Blažević N. Josip, rođen u Galovcu — Biograd, komesar čete, poginuo koi Neuma oktobra 1944. godine.
213. Blažević Luka, rođen u Maovice — Vrlika — Sinj, vodnik 1 bat, poginuona Sumarnnu — Brač septembra 1944. godine.
214. Blečić Milan, rođen u Dalmaciji, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
215.'Boban P. Ante, rođen 1910. godine u Solinu — Split, borac IV bat, pogino u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
216. Boban S. Ivan, rođen 1921. godine na Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
217. Boban S. Jerko, rođen 1923. godine na Klisu — Split, borac, 1 bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
218. Boban I. Kajo, rođen 1914. godine na Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
219. Boban I. Karmelo, rođen 1925. godine na Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
220. Bobanac M, Ivan; rođen 1922. godine u Kljenaku — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
221. Bočina P. Jure, rođen 1911. godine u Ogorje — Split, borac IV bat, poginuo na Korčuli decembra 1943. godine.
222. Bočina Nikola, rođen u Ogorje — Split, zamjenik kom. čete 1 bat, poginuo kod Klisa — septembra 1943. godine.
223. Bodlović P. Ambroz, rođen 1912. godine na Hvaru, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
224. Bodrožić D. Momčilo, rođen u Koljanima — Sinj, kom. čete IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
225. Bodul B. Ante, rođen 1914. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
226. Bogdan J. Ivan, rođen 1920. godine u Prhovu — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
227. Bogdan F. Jure, rođen 1921. godine u Prhovu — Šibenik, borac prištabske jedinice, poginuo kod Prozora marta 1943. godine.
228. Bogdanić T. Marin, rođen 1921. godine u Starigradu — Hvar, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
229. Bogdanović P. Andrija, rođen 1919. godine u Biševu — Komiža — Vis, borac IV bat, poginuo na Korčuli decembra 1943. godine.
230. Bogovac Nikola, rođen 1919. godine u Laktace, Sinj, kom. voda 1 bat, poginuo u istočnoj Bosni marta 1943. godine.
231. Bogunović M. Dragica, rođena 1922. godine u Baćini — Ploče, bolničarka III bat, poginula u V ofanzivi.
232. Bogunović VIado, rođen u Baćini — Ploče, borac IV bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
233. Bohorović Petar, rođen 1900. godine u Kaštelu — Split, prištabske jedinice, poginuo na Visu aprila 1944. godine (pad aviona).
234. Bojanić P. Mate, rođen u Pitvi — Hvar, borac IV bat, poginuo na o. Šolta maja 1944. godine.
235. Bojčić Jure, rođen u Drnišu (živio u Solinu), borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
236. Bojić Jozo, rođen 1927. godine u Prapatnici — Trogir, borac 1 bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine.
237. Bojić B. Jozo, rođen 1925. godine u Praprotnici — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
238. Bojić N. Karlo, rođen 1924. godine u Drveniku — Trogir, mitraljezac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
239. Bojić I. Mate, rođen u Praprotnici — Trogir, borac IV bat, poginuo — mjesto nepoznato.
240. Boko J. Ivan, rođen 1923. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
241. Boko Jozo, rođen 1900. godine v Sinju — Split, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
242. Boko M. Paško, rođen 1908. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat,. poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
243. Boko I. Vicko, rođen 1905. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, umro od tifusa maja 1943. godine (3. dalmat. brigada).
244. Bolić F. Muharem, rođen 1913. godine, od Bosanskog Petrovca, borac II bat, poginuo u V ofanzivi.
245. Boljat T. Mile, rođen 1921. godine u Splitu, borac 1 bat, zarobljen u IV ofanzivi i ubijen u njemačkom logoru.
246. Bonačić F. Petar, rođen 1928. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. gođine.
247. Bonjulo A. Marinko, rođeri 1923. godine u Primoštenu — Šibenik. borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
248. Boraki Drago, rođen u Trenošče — Varaždin, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
249. Borić A. Anđelko, rođen 1912. godine u Podgori — Makarska, desetar III bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
250. Borić N. Jure Juriša, rođen 1911. godine u Podgori — Makarska, vodnik III bat, poginuo kod Imotskog jula 1943. godine.
251. Borjan I. Žarko, rođen 1927. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
252. Borovec Vjekoslav, rođen 1914. godine u Trnovcu — Varaždin, borac 1 bat poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
253. Borovinac Vjekoslav, rođen 1912. godine u Vela Luka — Korčula, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
254. Bosnić P. Drago Bagatela, rođen 1922. godine u Blatu — Korčula, borac II bat, poginuo u V ofanzivi.
255. Bosnić M. Jakov Bagatela, rođen 1923. godine u Blatu — Korčula, borac prištab. jedinica, poginuo u V ofanzivi.
256. Bosnić M. Jugoslav Bagatela, rođen 1926. godine u Blatu — Korčula borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
257. Bosotin A. Martin, rođen 1924. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
258. Bošković J. Mirko, rođen 1921. godine u Bristinica — Trogir, borac poginuo u V ofanzivi.
259. Bošnjak J. Ante, rođen 1919. godine u Čavoglavi — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
260. Bošnjak M. Josip, rođen 1921. godine u Lovreču — Imotski, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
261. Bošnjak J. Josip, rođen 1913. godine u Visoko — Drniš, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
262. Bosnjak J. Josip, rođen 1916. godine u Lečevici — Split, borac 1 bat poginuo kod Ilirske Bistrice maja 1945. godine.
263. Bošnjak Mirko, rođen 1922. godine u Hrvace — Sinj, zamjenik kom. četi 1 bat, pogmuo kod Knina novembra 1943. godine.
264. Botić P. Ivan, rođen 1925. godine u Labini — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
265. Batusić M. Ivan, rođen 1916. godine, u Kaštelu — Split, voditelj škole, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
266. Batusić P. Ivan, rođen 1921. godine u K. Lukšić — Split, komesar čete poginuo u V ofanzivi.
267. Božan M. Ante, rođen 1922. godine u D. Blizna — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
268. Božan S. Filip, rođen 1923. godine u Marini — Trogir, borac III bat poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
269. Božan J. Svetin, rođen 1919. godine u Marini — Trogir, borac IV bat poginuo na Braču, Selce, juna 1944. godine.
270. Božanić F. Nikola, rođen u Kamiži — Vis, IV bat, poginuo kod G. Vakuf februara 1943. godine.
271. Božanić Petar Kukica, rođen 1922. godine u Oključna — Vis, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
272. Božić Ante, rođen u Vrsi — Nin — Zadar, borac III bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine "Marin 2".
273. Božić Jakov, rođen u Visokom — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
274. Božić B. Josip, rođen 1910. godine u Cvrljevu — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
275. Božić J. Marija, rođena 1915. godine u Visokom — Drniš, bolničarka II bat, poginula kod Mostara februara 1945. godine.
276. Božić J. Marijan, rođen 1914. godine u Visokom — Drniš, borac IV bat, poginuo u Širokom Brijegu, februara 1945. godine.
277. Božić G. Mirko, rođen 1911. godine u Lečevici — Split, borac II bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
278. Božić J. Radovan, rođen 1922. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo ko Livna oktobra 1942. godine.
279. Božijan P. Fabijan, rođen u Trogiru, borac III bat, poginuo na Vis maja 1944. godine "Marin 2".
280. Božitković S. Anđela, rođena 1924. godine na Hvaru, bolničarka, poginula u V ofanzivi.
281. Bracanović A. Juraj, rođen 1924. godine na Hvaru, borac, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
282. Bračulj Petar, rođen u Sinju, kdir čete IV bat, poginuo kod Posušja oktobra 1943. godine.
283. Bradalo M. Avdo, rođen 1906. godine u Banjaluci, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
284. Bradanović L. Ante, rođen. 1925. godine u Marine Zemlje — Vis, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
285. Bradanović S. Ante, rođen 1927. godine u Marine Zemlje — Vis, desetar III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
286. Bradarić Ivan Kužina, rođen u Novom Selu — Omiš, ekonom čete IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
287. Braica A. Marko, rođen 1915. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
288. Brajčić I. Vid, rođen 1925. godine na Visu, borac IV bat, poginuo na o. Šolta maja 1944. godine.
289. Brajković V. Ante, rođen 1910. godine u Živogošću — Makarska, borac III bat, poginuo u Hercegovini 1943. godine.
290. Brajković N. Ante, rođen 1912. godine u Živogošću — Makarska, kom. čete III bat, poginuo u V ofanzivi.
291. Brajković R. Jozo, rođen 1922. godine u Dubravici — Šibenik, borac 1 bat,. poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
292. Bralić S. Andrija, rođen 1913. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
293. Bralić Ivan, rođen na Klisu Kosa — Split, komesar čete IV bat, poginuo u Prigradici — Korčula decembra 1943. godine.
294. Bralić S. Marica, rođena 1924. godine u Klisu — Split, bolničarka IV bat, poginula u V ofanzivi.
295. Bralini Cvita, bolničarka, poginula kod Klisa septembra 1943. godine.
296. Branica S. Mladen, rođen 1921. godine u Zlarinu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
297. Braškin D. Vjekoslav, rođen 1922. godine u K. Gomilici — Split, borac 1 bat, poginuo u Jajcu novembra 1942. godine.
298. Bratinčević I. Stipe, rođen 1911. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
299. Brbić B. Krešo, rođen 1923. godine u Tučepi — Makarska, borac III bat, poginuo kod Jablanice marta 1943. godine.
300. Brbić A. Zvonko, rođen 1908. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat,. poginuo u V ofanzivi.
301. Brezec Jozo, rođen u Studenici — Maribor, borac III bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine "Marin 2".
302. Brkan G. Jozo, rođen 1920. godine u Bristivici — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
303. Brkin J. Jakov, rođen 1920. godine u Bristivici — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
304. Brkljača J. Josip Toni, rođen 1922. godine u Splitu, mitraljezac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
305. Brkljača A. Mate, rođen 1922. godine u Konjskom — Split, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
306. Brkić T. Mirko, rođen 1925. godine u Drakulićima — Banja Luka, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
307. Brkić P. Todor, Stolac, borac IV bat, poginuo kod Bihaća 1945. godine.
308. Brodić Ivo, rođen 1910. godine u Rijeci, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
309. Bronzović J. Andro, rođen 1923. godine u Selcu — Brač, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
310. Bubić A. Frane, rođen 1925. godine u Klis Kosi — Split, komand. čete 1 bat, poginuo u Kninu decembra 1944. godine.
311. Bubalo F. Hasan, rođen 1910. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo kod Hrbine 1943. godine.
312. Bubalo F. Ibro, rođen 1919. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo kod Kupresa 1943. godine.
313. Bubić A. Ivan Bučo, rođen u Klis Kosa — Split, brig. muzika, poginuo kod Bileće aprila 1943. godine.
314. Bucat A. Luka, rođen 1914. godine u Zatraži — Hvar, borac 1 bat, pogi nuo u Ilirskoj Bistrici, maja 1945. godine.
315. Bučević I. Jure, rođen 1909. godine u Milešini — Split, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
316. Bučić V. Vlatko Jure, rođen 1908. godine u Smokvici — Korčula, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
317. Bućan Božo, rođen u Marincima — Split, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
318. Bućan S. Branko, rođen 1920. godine u Mravincima — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
319. Bućan V. Ivan, rođen 1922. godine u Mravincima — Split, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
320. Bućan A. Jozo, rođen u Mravincima — Split, prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
321. Bućan G. Pave, rođen 1914. godine u Mravincima — Split, borac II bat, poginuo kod Fazlagića Kule aprila 1943. godine.
322. Bućević A. Marija, rođena 1924. godine u Mnušini — Split, bolničarki poginula u V ofanzivi.
323. Bućević M. Neda, rođena 1919. godine u Grohote, Šolta — Split, bolničarka II bat, poginula na Braču septembra 1944. godine.
324. Budrović F. Ante, rođen 1915. godine u Velo Grablje — Hvar, bora IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
325. Budrović N. Ivan, rođen u Velo Grablje — Hvar, borac 1 bat, poginuou Šolti, maja 1944. godine.
326. Budrović N. Luka, rođen 1920. godine u Velo Grablje — Hvar, borac 1 bat, poginuo na o. Korčula aprila 1944. godine.
327. Budujević F. Martin, rođen 1917. godine u St. Bešljani — Križevci, bore 1 bat, poginuo kod Knina decembra 1944. godine.
328. Bukalov Svetozar, rođen u Kaštel Novom — Split, borac, poginuo kc Livna 1943. godine.
329. Buklijaš A. Jure, rođen 1911. godine u Zavojanima — Vrgorac, bors III bat, poginuo kod Knina decembra 1944. godine.
330. Bukovski V. Vlado, rođen 1921. godine u Šibeniku, zamjenik kdira čete III bat, poginuo na Mljetu aprila 1944. godine.
331. Bukurović Petar, rođen u Kninu, borac 2. bat, poginuo na Visu — pad aviona aprila 1944. godine.
332. Buljić J. Marin, rođen 1917. godine u Tugare — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
333. Bulić M. Mate, rođen 1905. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, pogimo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
334. Bulić J. Stjepan, rođen 1903. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
335. Bulić J. Šimun, rođen 1922. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, pogim u V ofanzivi.
336. Buličić A. Ignacije, roden 1922. godine u Trogiru, zamjenik komandn čete 1 bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
337. Bulović I. Branko, rođen 1924. godine u Vranjici — Split, borac IV bat, poginuo kod Slivna oktobra 1943. godine.
338. Buljan Stipan, rođen u Biteliću — Sinj, vodni delegat IV bat, poginuo kod Gackog aprila 1943. godine.
339. Buljevac I. Milan — Mile, rođen 1923. godine u Biogradu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
340. Buljević V. Filomena, rođena u Lokvi — Omiš, bolničarka, poginula na o. Korčula, aprila 1944. godine.
341. Bumba P. Ante, rođen 1911. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
342. Bumbak M. Ante, rođen 1924. godine u Jadrtovcu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
343. Buratović Ivan, rođen u Grohote, Šolta — Split vodni delegat 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
344. Burica J. Karmelo, rođen 1910. godine u Šolti — Split, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1943. godine.
345. Burčul V. Marko, rođen u Galovcu — Biograd, borac 1 bat, poginuo na Jelsi — Hvar marta 1944. godine.
346. Burić F. Ante, rođen 1922. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, umro u Italiji od rana 1944. godine.
347. Burić J. Grgo, rođen 1922. godine u Muću — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
348. Burić Ivan, rođen u K. Lukšiću — Split, desetar III bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
349. Burić J. Niko, rođen 1913. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
350. Burulović J. Frane, rođen 1924. godine u Baškoj Vodi — Makarska, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
351. Buritović I. Sime, rođen 1916. godine u Visoku — Drniš, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi 1943. godine.
352. Burmaz A. Ivan, rođen 1911. godine u Ogorju — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
353. Burtina J. Ivo, rođen 1909. godine u Betini — Šibenik, borac 1 bat,. poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
354. Bušelić J. Ferdo, rođen 1914. godine u Tučepi — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
355. Bušelić J. Marin, rođen 1924 godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo kod Jablanice marta 1943. godine.
356. Bušić Mate, rođen u Drnišu, zamjenik kom. čete IV bat, poginuo u Gornjem Vakufu februara 1943. godine.
357. Caktaš M. Nikola, rođen 1914. godine u Konjsko — Split zamjenik komandira čete II bat, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
358. Carev Ivan, rođen 1918. godine u K. Gomilica — Split, borac 1 bat, poginuo u Klisu septembra 1943. godine.
359. Carev Luka, rođen 1913. godine u K. Gomilica — Split, brigadna intendantura, poginuo u Roškom Polju, oktobra 1943. godine.
360. Carić A. Jakov, rođen 1924. godine u Dolu — Hvar, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
361. Carić I. Josip, roden 1922. godine u Srinjanima — Split, borac III bat, poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
362. Cecić J. Ante "Firov", rođen 1923. gocline u Grohotu — Šolta — Split, vodnik IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
363. Cecić K. Uroš, rođen 1922. godine u Grohote, Šolta — Split, borac IV bat,. poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
364. Celić J. Ante, rođen 1914 godine u Visokom — Drniš, borac 1 bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godlne.
365. Cerčić Ivan, rođen u Malom Kamenu — Zlatar, borac 1 bat, poginuo kor1 Šibenika novembra 1944. godine.
366. Cetinčić M. Ante, rođen 1916. godine u Kaštel Novom — Split, borac III bat, poginuo na o. Krk aprila 1943. godine.
367. Cetinić A. Ante "Koča", rođen u Blatu — Korčula, poginuo na Visu, marta 1943. godine.
368. Cetinić N. Nikola "Patris", rođen 1914. godine u Blatu — Korčula, vodnik 1 bat, poginuo u Bihaću marta 1945. godine.
369. Cieta Preciore, rođen 1919. godine u M. Tarbino — Italija, borac III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
370. Cikatić L. Marin, rođen 1920. godine u Solinu — Split, u 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
371. Ciklić Dušan, rođen u Kninu, borac 1 bat, poginuo kod Vukova Klanca u oktobru 1944. godine.
372. Crljenak I. Jerko, rođen 1923. godine u Vodicama — Šibenik, vodni delegal 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
373. Crnobrnja T. Tode, rođen u Kistanju — Knin, vodnik II bat, poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
374. Crmarić N. Ivo, rođen 1919. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
375. Crnčević N. Špiro, rođen 1921. godine u Biočićima — Drniš, desetar 1 bat, poginuo na Hvaru marta 1944. godine.
376. Crnogorac J. Damjan, rođen 1912. godine u Polači — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
377. Crnogorac Marko, rođen u Polači — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
378. Crnogorac L. Mićo, rođen 1919. godine u Polači — Knin, borac 1 bat,poginuo u V ofanzivi.
379. Crnogorac G. Stevan, rođen 1920. godine u Polači — Knin, vodnik II bat, poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
380. Curać A. Ivan, rođen 1910. godine u Žrnovu — Korčula, borac IV bat, poginuo kod Kleka aprila 1945. godine.
381. Cvitan P. Ante, rođen 1920. godine, u Tribunju — Šibenik, borac, II bat, poginuo u V ofanzivi.
382. Cvitan S. Jozo, rođen 1920. godine u Tribunju — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
383. Cvitan L. Tomo, rođen 1913. godine u Zatonu — Šibenik, borac, poginuo u V ofanzivi.
384. Cvitanović P. Ivan Nogić, rođen 1920. godine u Visu — Vis, borac III bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
385. Cvitanović T. Ivan, rođen 1925. godine, na Visu, borac IV bat, poginuo u Slovenskoj Bistrici maja 1945. godine.
386. Čaleta B. Ante, rođen 1926. godine u Vinovcu — Trogir, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
387. Čaleta F. Stipe, rođen 1923, godine u L. Rogoznici — Omiš, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
388. Čalić Jakov, rođen u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo 1944. godine.
389. Čapeta Ante, rođen u Dicmu — Sinj, zamjenik komandira čete II bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
390. Čapeta Ante, rođen u Dicmu — Sinj, pomoćnik komesara bat, 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
391. Čarija A. Ivan "Buja", rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
392. Čarija I. Vinko, rođen 1922. godine u Segetu — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
393. Čarija Jakov, rođen u Segetu — Trogir, borac III bat, poginuo na o. Šolta. maja 1944. godine.
394. Čarija M. Marin, rođen 1919. godine u Vranici — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
395. Čatlak J. Ante, rođen u Visokom — Drniš, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
396. Čatlak J. Mate, rođen 1918. godine u Visom — Drniš, prištabske jedimce, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
397. Čavka S. Nikola, rođen 1911. godine u Divojevićima — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klisa, septembra 1943. godine.
398. Čefo Z. Mujaga, rođen 1919. godine u Livnu, borac III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
399. Čefo Z. Zulfo, rođen 1921. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
400. Čepo M. Boriša, rođen 1914. godine u Zavojanima — Vrgorac, boracvodnil II bat, poginuo kod Aržana 1943. godine.
401. Ćetković T. Pero, rođen u Muževićima — Cetinje, kao komandant 3. diviz. poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
402. Čiča A. Mustafa, rođen 1911. godine u Mostaru, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
403. Čičak I. Mujo, rođen 1921. godine u Tršiću — Tešanj, borac III bat, poiginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
404. Čičak I. Marko, rođen 1926. godine u Plakaru — Derventa, borac III bat poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
405. Čičak I. Fabrijan, rođen 1924. godine u Podstrani — Split, delegat voda 4. bat, poginuo kod Javorka maja 1943. godine.
406. Čičarić J. Fabijan, rođen 1924. godine, Podstrana, Split, delegat voda 1 bat, poginuo kod Javorka, maja 1943. godine.
407. Čičić K. Frane — Angul, rođen 1917. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
408. Čičin—Sain J. Šime, rođen 1922. godine u Vodicama — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
409. Čikara M. Mile, rođen 1917. godine u K. Novi — Split, borac III bat, poginuo u Sv. Juraju, aprila 1945. godine.
410. Čikarelo B. Stjepan, rođen u Zdrelcu — Biograd, borac III bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
411. Čobanov S. Ante, rođen 1922. godine u Primoštenu — Šibenik, borac 1 bat, poginuo 1944. godine (mjesto nepoznato).
412. Čović I. Ante, rođen 1910. godine u Tučepima — Makarska, borac IV bat, poginuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
413. Čović B. Ivan, rođen 1922. godine u Tučepima — Makarska, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
414. Čović M. Ivan, rođen 1924. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
415. Čović S. Josip, rođen 1922. godine u Srinjinima — Split, borac III bat, poginuo u istočnoj Bosni, jula 1943. godine.
416. Čović Jure, rođen 1925. godine u Zavojanima — Vrgorac, borac III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
417. Čović I. Luka, rođen 1912. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, pogin.uo kod Nevesinja marta 1943. godine.
418. Čović M. Luka, rođen 1910. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo kod Nevesinja, marta 1943. godine.
419. Čović I. Mijo, rođen u Čiovu — Trogir, mitraljezac, III bat, poginuo u V ofanzivi.
420. Cović I. Milovan, rođen 1916. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo kod G. Vakufa, marta 1943. godine.
421. Čović V. Zvonko, rođen 1923. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
422. Čubrilo Milan, rođen u Orliću — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Sinja avgusta 1943. godine.
423. Čubrilo Nikola, rođen u Orliću — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Knina avgusta 1943. godine.
424. Čudina I. Filip, rođen 1910. godine u Filip Jakovu — Biograd, kdir voda II bat, poginuo u V ofanzivi.
425. Čudina I. Jozo, rođen 1917. godine u Bristvici — Trogir, delegat voda IV bat, poginuo u V ofanzivi.
426. Čudina J. Ivan, rođen 1921. godine u Bristvici — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
427. Čudina Mate, rođen 1922. godine u Bristvici — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
428. Čudina M. Majo, rođen 1918. godine u Bristvici — Trogir, IV bat, poginuo u V ofanzivi.
429. Čuka Svetin, rođen u Primoštenu — Šibenik, mitraljezac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
430. Čular M. Niko, rođen 1913. godine u Danilo — Kraljice, Šibenik borac 1 bat, poginuo na Visu — pad aviona aprila 1944. godine.
431. Čulić A. Ivo, rođen 1918. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
432. Čulić S. Lenko, rođen 1924. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
433. Čulić A. Slavko, rođen 1920. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
434. Čuljat Mitar, rođen 1919. godine u Dolu — Ravno, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
435. Čuturić J. Ante, rođen 1921. godine u Otišićima — Fojnica, borac III bat, poginuo u Bihaću marta 1945. godine.
436. Čvrljak Andrija, rođen u Konjevratu — Šibenik, borac prištabskih jedinica, poginuo u Roškom Polju oktobra 1943. godine.
437. Ćosić A. Mirko, rođen 1922. godine u Varivodi — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
438. Ćoso L. Anđelko, rođen 1921. godine u Udovičićima — Sinj, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
439. Ćukušić A. Ivan, rođen 1920. godine u Ercegovcima — Sinj, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
440. Ćukušić I. Mirko, rođen 1924. godine u Ercegovcima — Smj, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
441. Ćurković N. Blaž, rođen 1925. godine u Krušvaru — Sinj, borac IV bat, poginuo u ist. Bosni jula 1943. godine.
442. Ćurković M. Nikola, rođen 1908. godine u Kruševaru — Sinj, borac IV bat, umro u V ofanzivi od tifusa.
443. Ćuzić M. Franjo, rođen u Mokro — Široki Brijeg, četa PO brig. poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
444. Ćuzić F. Ivan, rođen 1926. godine u Velikoj Gorici, III bat, ranjen, umro u bolnici u Splitu 1945. godine.
445. Dadić M. Ante, rođen 1924. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
446. Damjanov M. Boris, rođen u .K. Gomilica — Split, borac 1 bat, poginuo na Braču, juna 1944. godine.
447. Damjanović Jerko, rođen u Skripu — Brač, borac, poginuo, mjesto nepoznato.
448. Dean Ante — Toni, rođen u Zlarinu — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
449. Dehanić S. Stjepan, rođen 1922. godine u Svetom Duhu — Jaska, N bat, ranjen, umro u bolnici u Splitu 1945. godine.
450. Deković A. Ivan, rođen 1924. godine u Sapina Doce — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
451. Deković J. Stipe, rođen 1925. godine u Dvornici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
452. Deković M. Tudor, rođen 1926. godine u Dvornici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
453. Delabarbara I. Ante, rođen 1911. godine u Vodicama — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
454. Delale A. Drago, rođen 1925. godine u Solinu — Split, borac IV bat, poginuo decembra 1943. godine na Korčuli.
455. Delale J. Jerko, rođen 1924. godine u Rogoznici — Šibenik, borac N ba.poginuo u V ofanzivi.
456. Delale A. Josip, rođen 1921. godine u Solinu — Split, borac IV bat, pogim na Braču juna 1944. godine.
457. Delaš Marko, rođen u Sinju, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
458. Delić J. Nedeljko, rođen u Drveniku — Makarska, zamjenik komandn čete 4. bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
459. Delić A. Ivan, rođen 1923. godine u Pribudi — Split, desetar N bat, pog nuo u Bosni septembra 1943. godine.
460. Delić J. Ivan, rođen 1903. godine u Muću — Split, borac 1 bat, poginnuo u V ofanzivi.
461. Delić N. Ivan, rođen 1925. godine u Konjskom — Split, borac 1 bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
462. Delić I. Marin, rođen 1913. godine u Broćancu — Split, borac 1 bat, pogim na Pelješcu septembra 1943. gođine.
463. Delić M. Vidosava, rođena 1924. godine u Splitu, bolničarka u prištabskoj jedinici, poginula, mjesto nepoznato.
464. Delić M. Jozo, rođen 1917. godine u Splitu, borac 1 bat, ranjen kod Livna oktobra 1942. godine a poginuo u V ofanzivi u Centralnoj bolnici.
465. Delić A. Niko, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
466. Delić A. Mate, rođen 1926. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
467. Delipetar A. Zdenka, rođena u Vrgovcu, zamjenik političkog komesara če IV bat, poginula u V ofanzivi.
468. Delonga J. Jakov, rođen u Sinju, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
469. Delonga J. Stipe, rođen 1927. godine u Sinju, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
470. Denais A. Bruno, rođen. 1915. godine u Grane — Italija, borac 1 bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
471. Densić J. Nikola, rođen 1921. godine u Molunge — Jaska, borac IV bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
472. Dereta M. Drago, rođen 1920. godine u Biočiću — Drniš, borac IV bat, poginuo na Pelješcu 1943. godine.
473. Derakov A. Srećko, rođen 1921. godine u Olibu — Zadar, borac IV bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
474. Despot Dušan, rođen 1920. godine u Bribiru — Šibenik, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi 1943. godine.
475. Despot A. Ljubomir, rođen 1912. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
476. Despot J. Marin, rođen 1920. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
477. Despot I. Mijo, rođen 1907. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo kod Imotskog avgusta 1943. godine.
478. Despot A. Tomislav, rođen 1919. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
479. Despotović S. Ćiro, roden 1911. godine u Krušvaru — Sinj, vodnik 1 bat, poginuo u Jajcu novembra 1942. godine.
480. Despotović Ante "Toncilo", rođen u Krušvaru — Sinj, borac 1 bat, poginuo u Jajcu novembra 1942. godine.
481. Dević J. Josip, rođen 1927. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
482. Dević Marija, rođena 1923. godine u Sukošanu — Zadar, bolničarka 1 bat, poginula decembra 1943. godine.
483. Divas Halil, rođen 1921. godine u Vranju — Sarajevo, borac III bat, poginuo kod Klane, maja 1945. godine.
484. Divić I. Ante, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
485. Divić M. Ivan, rođen 1922. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
486. Divić Jozo, rođen 1913. godine u Zavojanima — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
487. Divić T. Mate, rođen 1922. godine u Drveniku — Makarska, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
488. Divić M. Stipe "Janko", rođen 1901. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
489. Divić M. Stipe, rođen 1924. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
490. Divić I. Tomo, rođen 1904. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
491. Dobričić M. Josip, rođen 1921. godine, Okrug — Trogir, borac 4. bat, poginuo kod Javorka maja 1943. godine.
492. Dobrić B. Marin, rođen 1921. godine u Kaštelu — Split, delegat IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
493. Dobrić Rade, rođen u Dobrom Polju — Benkovac, borac IV bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
494. Dobrijević T. Petar, rođen u Plastovu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
495. Dobrojević Ranko, rođen u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo u Blatu, Korčula aprila 1944. godine.
496. Dobronić J. Petar, rođen u Pučišću — Brač, borac III bat, poginuo maja 1944. godine na Šolti.
497. Dobrota B. Drago, rođen 1913. godine u Bratiškovcima — Šibenik, zamjenik komesara čete N bat, poginuo u Hercegovini 1943. godine.
498. Dobrović P. Ante, rođen 1915. Hvar, kom. cete, poginuo 1945. na Krku.
499. Dodig I. Dane, rođen 1910. godine u Rusini, borac 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
500. Dodig A. Marinko, rođen 1921. godine u Zatonu — Šibenik, borac II bat, poginuo u V ofanzivi.
501. Dodik M. Andrija, rođen 1912. godine u Stubici — Ljubuški, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
502. Dolić J. Marjan, rođen 1909. godine, Glavice — Sinj, komesar čete 1 bat, poginuo u Nemili decembra 1942. godine.
503. Domančić T. Tade, rođen 1921. godine Starigrad — Hvar, borac IV bat, poginuo kod Nikšića maja 1943. godine.
504. Domandžić Manda, rođena u Vrgorcu, bolničarka, poginula u IV ofanzivi.
505. Domazet Paško, rođen u Satriću — Sinj, borac IV bat, poginuo kod Javorka maja 1943. godine.
506. Domazet Stipe, rođen u Satriću — Sinj, borac V bat, poginuo kod Posušja oktobra 1943. godine.
507. Donatov Dinko, rođen na Korčuli, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
508. Donatov Ivo, rođen na Korčuli, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
509. Dorotić A. Roko, rođen 1919. godine u Rukavcu — Vis, borac 1 bat, poginuo kod Šibenika januara 1944. godine.
510. Dović G. Bruno "Novak", rođen 1926. godine u Šolti — Split, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu marta 1944. godine.
511. Doždor A. Božo, rođen 1925. godine u Dugopolju — Split, borac IV bat, poginuo 1943. godine, mjesto nepoznato.
512. Dragan B. Ante, rođen 1912. godine u Bristvici — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
513. Dragan M. Božo, rođen 1910. godine u Bristvici — Trogir, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
514. Dragićević F. Dušan, rođen 1925. godine u Sinju, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
515. Dragićević I. Ivan, rođen 1908. godine u Tučepima — Makarska, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
516. Dragićević L. Marko, rođen u Supetru — Brač, zamjenik kdira čete 1 bat poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
517. Dragojević N. Nikola Silo, rođen 1912. godine u V. Luka — Korčuli vodnik IV bat, poginuo u V ofanzivi.
518. Dragojević A. Miroslav Repan, rođen 1919. godine u V. Luka — Korčuli borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
519. Dragojević M. Miro, Repan, rođen 1925. godine u V. Luka — Korčul desetar III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
520. Dragovčić M. Marjan, rođen u Prekom — Zadar, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
521. Drašković Zoran, rođen u Solinu — Split, borac — kurir 1 bat, poginuokod Jajca novembra 1942. godine.
522. Dražin J. Šimun, rođen 1911. godine u Kaštelu — Split, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
523. Drača Petar, rođen 1926. godine u Vrani — Biograd, borac 1 bat, poginuo1945. godine.
524. Drecun S. Sveto, rođen 1923. u s. Ljubotin — Cetinje, poginuo 6. 4. 1945. kod Viteza kao pom. polit. komesara 39. divizije.
525. Dreški J. Frano, rođen 1914. godine, u Lemnici — Krapina, borac 1 bat poginuo kođ Klane aprila 1945. godine.
526. Drnas B. Božo, rođen 1921. godine u Mravincima — Split, borac 1 bal poginuo u V ofanzivi.
527. Drnas Nedeljko, rođen 1923. godine u Mravincima — Split, borac IV bat poginuo u Crnoj Gori 1943. godine.
528. Drnasin M. Ante, rođen 1912. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo Svetom Juraju aprila 1945. godine.
529. Dubajić Vojin, rođen u Radučićima — Knin, borac IV bat, poginuo 1944. godine.
530. Dubonja T. Marko, rođen 1907. godine u Golubiću — Knin, borac IV bat, poginuo u Svetom Juraju aprila 1945. godine.
531. Ducić B. Frane, rođen 1928. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
532. Dučić J. Nikola, rođen 1922. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
533. Dude B. Ante, rođen 1897. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
534. Duganđić M. Ivo, rođen 1917. godine u Kominu — Ploče, delegat voda III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
535. Duišić Katica, rođena 1921. godine u Kaštel Novom — Split, prištabske jedinice, poginula u Kaštelu oktobra 1943. godine.
536. Duišin Milan, rođen u K. Kambelovcu — Split, mitraljezac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
537. Dulčić I. Marin, rođen 1919. godine u Rudine — Hvar, borac IV bat, poginuo kod Konjica 1943. godine.
538. Dulčić J. Mićo, rođen 1924. godine u Rudine — Hvar, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
539. Dulčić D. Stjepan, rođen 1922. godine u Starigradu — Hvar, borac 1 bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
540. Dumanić I. Petar, rođen 1918. godine u Splitu, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
541. Dunatov P. Pavle, rođen u Božane — Zadar, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
542. Dunkić I. Sime, rođen 1921. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo 1943. godine.
543. Duplančić J. Jozo "Bečo", rođen 1921. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo kod G. Vakufa februara 3943. godine.
544. Duvnjak M. Mate, rođen 1926. godine u Šuici, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
545. Dužević Toma, rođen u Dolu — Hvar, borac III bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
546. Dužić Vladimir, rođen u Božavi — Zadar, borac 1 bat, poginuo u Šibeniku novembra 1944. godine.
547. Džendžo S. Džemil, rođen 1925. godine u Livnu, bolničar, poginuo l V ofanzivi.
548. Đapić Marko, rođen u Biteliću — Sinj, borac 1 bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine (12. dalmatinska brigada).
549. Đapić Đuro "Đuketa" rođen. u Biteliću — Sinj, vodnik voda 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
550. Đapić Đuro — Jakić, rođen u Biteliću — Sinj, vodnik voda 1 bat, ranjen u Jajcu 1942. godine, umro u Bosanskom Petrovcu.
551. Đapić J. Katica, rođena u Biteliću — Sinj, bolničarka 1 bat, poginula u V ofanzivi.
552. Đeldum J. Ante, rođen 1911. godine u Blizni .D. — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
553. Đermo L. Meho "Aga", rođen u Bosni i Hercegovini, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
554. Đokić Nikola, rođen u Rudanima — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
555. Đovaneli J. Ivica, rođen 1919. godine u Sitovcu — Banja Luka, borac III bat, poginuo u Svetom Juraju aprila 1945. godine.
556. Đujić Ilija, rođen u Kninu, borac III bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
557. Đujić Mićo, rođen u Kninu, borac III bat, poginuo kod G. Vakufa marta 1943. godine.
558. Đulović O. Atif, rođen 1928. godine u Živinici — Tuzla, borac III bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
559. Đuran F. Ivan, rođen 1921. godine u Stranci — V. Gorica, borac IV bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
560. Đuranović Milisav, rođen u Martinići — Danilovgrad, politički komesar bataljona, 1 bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
561. Đurmišavić H. Vasel, rođen 1895. godine u Dragarevu — Štip, borac 1 bat, poginuo u Ilir. Bistrici maja 1945. godine.
562. Ećim J. Luka, rođen 1921. godine u Stino Gornje — Split, vodni delegat, poginuo u V ofanzivi .
563. Elez Duje, rođen 1910. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
564. Elez J. Mate, rođen 1903. godine u Ogorju — Split, borac III bat, poginuokod Nevesinja marta 1943. godine.
565. Enkić Osman, rođen u Pušci — Živinice, borac III bat, poginuo u Slivn — Ravnu oktobra 1944. godine.
566. Eraković T. Milan, rođen 1920. godine u Bratiškovićima — Šibenik, bors N bat, poginuo u V ofanzivi.
567. Erceg P. Ante, rođen 1925. godine u Zaostrogu — Makarska, borac NI ba1 poginuo u V ofanzivi.
568. Erceg I. Domina, rođena 1926. godine u Raščanima — Imotski, bolničark 1 bat, poginula u Bihaću marta 1945. godine.
569. Erceg A. Ivan, rođen 1917. godine u K. Sućureic — Split, borac NI ba1 poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
570. Erceg M. Krsto, rođen 1921. godine u Podgori — Makarska, borac NI bai poginuo u V ofanzivi.
571. Erceg Mate, rođen 1915. godine u Slivnu — Metković, borac 1 bat, pognu u Šibeniku novembra 1944. godine.
572. Erceg J. Mladen, rođen u Rujani — Livno, borac 1 bat, poginuo kod Knin novembra 1944. godine.
573. Ercegović A. Ante, rođen 1922. godine u S. Docu — Šibenik, borac IV bat, umro 1944. godine od ratnih posljedica.
574. Ercegović M. Ante, rođen 1923. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
575. Ercegović M. Ante, rođen 1920. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo u istočnoj Bosni avgusta 1943. godine.
576. Ercegović T. Ante, rođen 1920. godine u S. Docu — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
577. Ercegović F. Augustin, rođen 1922. godine u Rogoznici — Šibenik, bor; IV bat, poginuo u V ofanzivi.
578. Ercegović F. Ivan, rođen 1921. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Knina, avgusta 1943. godine.
579. Ercegović L. Jerko, rođen 1925. godine u S. Doci — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
580. Ercegović A. Josip, rođen 1913. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
581. Ercegović I. Josip, rođen 1922. godine u S. Doci — Šibenik, IV bat, pogim kod Prozora februara 1943. godine.
582. Ercegović K. Josip, rođen 1922. godine u S. Doci — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
583. Ercegović M. Josip, rođen 1926. godine u Rogoznici — Šibenik, III bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
584. Ercegović T. Josip, rođen 1918. godine u S. Doci — Šibenik, borac IV bat, poginuo u istočnoj Bosni, avgusta 1943. godine.
585. Ercegović Kata, rođena 1923. godine u S. Doci — Šibenik, bolničarka 1 bat, poginula na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
586. Ercegović B. Marin, rođen 1922. godine u S. Doci — Šibenik, borac bat, poginuo 1944. godine.
587. Ercegović G. Marko, rođen 1923. godine u S. Doci — Šibenik, borac bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
588. Ercegović M. Marko, rođen 1920. godine u Rogoznici — Šibenik, borac bat, poginuo u V ofanzivi.
589. Ercegović Neda .2. Joza, rođena 1915. godine u Rogoznici — Šibenik, bolničarka, poginula u istočnoj Bosni avgusta 1943. godine.
590. Ercegović J. Nikola, rođen 1920. godine u Rogoznici — Šibenik, borac bat, poginuo kod Konjica, februara 1943. godine.
591. Ercegović J. Nikola "Košta", rođen 1920. godine u Rogoznici — Šiben borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
592. Ercegović A. Stipan, rođen 1924. godine u S. Doci — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
593. Ercegović V. Paško, rođen 1921. godine u Šibeniku, vodni delegat 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
594. Ercegović A. Vice, rođen 1910. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
595. Ercegović J. Vicko, rođen u .S. Doci — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
596. Erni Jure, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
597. Eterović Sorić Ante, rođen 1911. godine u Baškoj Vodi — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
598. Eterović A. Karlo, 1910. godine u Pučišću — Brač, vodnik III bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
599. Fabijanović A. Mate, rođen 1921. godine u Skripu — Brač, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
600. Fatović M. Daniel, rođen u Sestrunju — Zadar, borac 1 bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
601. Fatović F. Dragutin, rođen 1925. godine u Sestrunju — Zadar, borac IV bat, poginuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
602. Favro M. Franko, rođen u Blatu — Korčula, borac 1 bat, poginuo na Korčuli 1944. godine.
603. Fazlijević M. Ahmet, rođen u Lugu — Vučitrn, borac 1 bat, poginuo na Ilirskoj Bistrici maja 1945. godine.
604. Ferdin Ivan, rodom iz Dalmacije, borac III bat, poginuo u Gackom, aprila 1943. godine.
605. Fiamengo J. Ljerka, rođena 1923. godine u Komiži — Vis, bolničarka N bat, poginula kod Livna oktobra 1942. godine.
606. Fiamengo A. Josip, rođen u Komiži — Vis, mitraljezac III bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine na brodu "Marin N".
607. Filinić F. Branko, rođen 1922. godine u Tugareu — Omiš, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
608. Filipin S. Zivko, rođen 1921. godine u Vodicama — Šibenik, borac — jurišm vod, poginuo kod FočajeKlana, aprila 1945. godine.
609. Filipović J. Andrija, rođen 1919. godine u Bijelom Polju, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
610. Filipović B. Ante, rođen 1910. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
611. Filipović B. Ivan "Iko", rođen 1908. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
612. Fitinić P. Franjo, rođen 1914. godine u Vrtlarskom — Čazma, vodnik III bat, poginuo u Bihaću marta 1945. godine.
613. Florija A. Ivan, rođen 1925. godine u Bolu — Brač, desetar III bat, poginuo u Bihaću marta 1945. godine.
614. Fočić S. Ivan, rođen u Zagrebu, borac III bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
615. Foretić M. Dražen, rođen 1926. godine u Komiži — Vis, borac IV bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
616. Francoti Josip, rođen u Šibeniku, borac IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
617. Franetović Branko, rođen u Starigradu — Hvar, komesar IV bat, poginuo u Prigradici, Korčula, decembra 1943. godine.
618. Franić Bogdo, rođen u Vrgorcu, komandir čete III bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
619. Franić Toni, rođen u Blatu na CetiniOmiš, zamenik kom. čete N bat, poginuo kod Klisa, septembra 1943. godine.
620. Franković J. Josip, rođen 1921. godine u Makaru — Makarska, borac III bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
621. Franulić J. Ivan, rođen 1913. godine u Nerežišću — Brač, sekretar u četi za vezu, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
622. Friganović M. Tomislav, rođen 1921. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
623. Frleta A. Vicko, rođen 1924. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat, poginuo 1944. godine, mjesto nepoznato.
624. Fržop M. Marko, rođen 1922. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
625. Fumizi P. Petar, rođen u Lastovu, MC brigada, poginuo na Braču juno 1944. godine.
626. Fuštin J. Ante, rođen 1923. godine u Primoštenu — Šibenik, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi,.
627. Fuštin S. Ante, rođen 1925. godine u Primoštenu - Šibenik, borac IV bat.poginuo u V ofanzivi.
628. Gabelić S. Jozo, rođen 1920. godine u Vrbovskom - Hvar, borac III bat.poginuo u V ofanzivi.
629. Gabrić M. Frane, rođen 1907. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
630. Gabrić J. Ivan, rođen 1916. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat\ poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
631. Gagić B. Ivan, rođen 1907. godine u Radošićima — Split, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
632. Gagić M. Mate, rođen 1907. godine u Radošićima — Split, borac IV bat, poginuo kod Klane, aprila 1945 godine.
633. Galić Omrčen .A. Ivan, rođen 1919 godine u Niskom — Split, borac IV bat< poginuo kod Muća septembra 1943. godine.
634. Galić F. Ivan, rođen 1925. godine u Rupotinu — Split, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine.
635. Galić Jure "Veliki", rođen u Bijači — Ljubuški, komandant III bat, poginuo u IV ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
636. Gančević M. Ante, rođen u K. Kambelovcu — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu oktobra 1943. godine.
637. Gančević M. Pave, rođen 1926. godine u Kaštelu — Split, komesar ćeti III bat,poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
638. Garbin M. Mladen, rođen u G. Selu — Šolta — Split, borac IV bat, pogi nuo kod Posusja oktobra 1943. godine.
639. Garić Ilija, rođen u Kistanju — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
640. Gaspar S. Mijo, rođen 1914. godine u Bastu — Makarska, III bat, pogi nuo u V ofanzivi.
641. Gašpić B. Ivan, rođen 1907. godine u Radošiću — Split, borac IV bat, pogi nuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
642. Gapšar M. Mijo, rođen 1924. godine u Radićima — Mostar, borac III bat poginuo na Nebljusi — Bihać, marta 1945. godine.
643. Gavranić A. Ivan "P)uča", rođen u Blatu — Korčula, borac 1 bat, pogi nuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
644. Gavranić I. Petar, rođen 1922. godine u Blatu — Korčula, borac III bat poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
645. Genaio Eugenio, rođen u Napoli — Italija, mitraljezac 1 bat, poginuo V ofanzivi.
646. Gilić A. Petar, rođen 1923. godine u Mući — Split, prištabske jedinice, pogi nuo u V ofanzivi.
647. Gere Giovani — Pietro, rođen 1923. godine u Boro Carote — Italija, bora IV bat, poginuo na Braču septembra 1944 godine.
648. Giljević S. Ivan, rođen 1907. godine u Bačini — Ploče, borac III bat, pogi nuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
649. Giljević L. Jerko, rođen 1913. godine u Bačini — Ploče, borac III bat, pc ginuo u V ofanzivi.
650. Giljević L. Mile, rođen 1921. godine u Bačini — Ploče, borac III bat, pogi nuo u V ofanzivi.
651. Gizdić M. Berislav, rođen 1920. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, pogi nuo u V ofanzivi (10. hercegovačka brigada).
652. Gizdić L. Ivan, rođen 1907. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, pogmu na Pelješcu oktobra 1943. godine.
653. Gizdić M. Rudolf, rođen 1922. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, pogi nuo u V ofanzivi.
654. Gizdić F. Stjepan, rođen na Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo u ofanzivi.
655. Gizdić Vitomir, rođen na Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo u IV ofanziv.
656. Galić J. Petar, rođen 1909. godine u Sutinu — Split, borac III bat, pog' nuo kod G. Vakufa, februara 1943. godine.
657. Glavičić S. Martin, rođen 1914. godine u Makarskoj, borac III bat, pog nuo kod Jajca decembra 1942. godine,652. Glučina J. David, rođen 1915. godine u Drašnici — Makarska, borac I' bat, poginuo u V 658ofanzivi.
659. Glučina D. Ivo, rođen 1921. godine u Drašnici — Makarska, borac III bat poginuo kod Baške Vode oktobra 1942. godine.
660. Glučina J. Jure, rođen 1906. godine u Drašnici — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
661. Glumac I. Ante, rođen 1924. godine u Lastovu, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
662. Glumac Ivan, rođen u Lastovu, borac IV bat, poginuo u Neumu oktobra 1944. godine.
663. Glumac S. Luka, rođen 1927. godine u Stačevići — Ploće, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
664. Gnjidić J. Cedomir, rođen 1927. godine u Bribiru — Šibenik, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
665. Gojak M. Josip, rođen 1922. godine u V. Brdo — Makarska, zamjenik komesara čete III bat, poginuo u Gornjem Vakufu januara 1943. godine.
666. Gojak A. Marin, rođen 1923. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
667. Gojun P. Ivan, rođen 1925. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
668. Goleš J. Ante, rođen 1920. godine u S. Doci — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Javorka maja 1943. godine.
669. Goleš J. Ante, rođen 1920. godine u S. Docu — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
670. Goleš J. Ivan, rođen 1923. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
671. Goleš J. Ivan "Goli", rođen 1916. godine u Rogoznici — Šibenik, sanitet — N bat, poginuo u V ofanzivi.
672. Goleš N. Svetin, rođen 1918. godine u S.Doci — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
673. Goleg M. Tudor, rođen 1924. godine u S. Doci — Šibenik, borac III bat, poginuo na Visu maja 1944 godine "Marin 2".
674. Gospodnetić A. Franka "Sojka", rođena u Dolu — Brač, sekretar u štabu brigade, poginula u V ofanzivi.
675. Gošljević I. Ivan, rođen 1920. godine u Krušvaru — Sinj, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
676. Gošljević Marko, rođen u Krušvaru — Sinj, borac IV bat, poginuo u Gackom aprila 1943. godine.
677. Gotovac A. Mijo, rođen u Ostrožcu — Konjic, desetar IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
678. Gović P. Sime, rođen 1904. godine u Jadrtovcu — Šibenik, borac III bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
679. Grabovac A. Ivan, rođen 1914. godine u Sinju, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
680. Grabovac J. Ivan "Buba", rođen 1915. godine u Sinju, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
681. Grabovac Petar "Alijica", rođen 1915. godine u Sinju, borac prištab. jedinice, poginuo u V ofanzivi.
682. Gracin M. Svetin, rođen 1912. godine u Primoštenu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
683. Grahovac I. Mate, rođen u Sv. Ivanu — Zelina, borac 1 bat, poginuo u Mostaru februara 1945. godine.
684. Granić J. Ante, rođen 1908. godine u Mući — Split, borac III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
685. Graovac V. Anđelko, rođen 1926. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
686. Graovac N. Jovan, rođen 1921. godine u Stikovu — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Konjica maria 1943. godine.
687. Graovac N. Marija, rođena 1924. godine u Stikovu — Drniš, bolničarka, poginula u V ofanzivi.
688. Grbić A. Vice, rođen 1916. godine u Zivogošću — Makarska borac čete za vezu, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
689. Grbavac M. Vice, rođen 1920. godine u Grabu — Ljubuški — borac 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
690. Grdovski I. Jure, rođen 1923. godine u Crvenki — Ribnik, desetar 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
691. Grčić Ante, rođen u Makarskoj, komesar čete — III bat, poginuo u Gornjem Vakufu januara 1943. godine.
692. Grčić Dušan, rođen 1918. godine u Ivoševcu — Knin, vodnik N bat, poginuo u V ofanzivi.
693. Grčić N. Ilija, rođen 1912. godine u Ivoševcu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
694. Grčić S. Mirko, rođen 1920. godine u Ivoševcima — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
695. Gregorec J. Edo, rođen 1921. godine u Zagrebu, desetar N bat, pogmuo na Klisu septembra 1943. godine.
696. Gregorović A. Frano, rođen u Babinoj Gredi — Zupanja, borac IV bat, po' ginuo kod Klane aprila 1945. godine.
697. Gregorec J. Dragutin, rođen 1924. godine u Zagrebu — živio u Solmu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
698. Gregov Sime, rođen u Preko — Zadar, komandir čete, poginuo kod Lapca. marta 1945. godine.
699. Grga I. Vinko, rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
700. Grgantov I. Spiro, rođen 1912. godine u K. Lukšiću — Split, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine, pad aviona.
701. Grgasović P. Stipe, rođen 1919. godine u Makarskoj, vodni delegat III bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
702. Grgasović T. Tomislav, rođen 1910. godine u Makarskoj, borac III bat poginuo kod Prozora marta 1943. godine.
703. Grgić F. Ilija, rođen 1920. godine u Bijelom Polju — Mostar, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
704. Grgić M. Joško, rođen 1923. godine u Vranjiću — Split, borac IV bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
705. Grgić I. Jozo, rođen u Opuzenu — Metković, borac IV bat, poginuo koć Klane aprila 1945. godine.
706. Grgić I. Tonko, rođen 1927. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo koc Gornjeg Vakufa februara 1943. godine.
707. Grgin Boško, rođen 1920. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo, mjesto nepoznato.
708. Grigori Pelajnog — Alpozijav, rođen u Armeniji — SSSR, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine, pad aviona.
709. Grgurinović I. Ivan, rođen 1919. godine u Staševici — Ploče, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
710. Grgurinović M. Ivan, rođen 1925. godine u Staševici — Ploče, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
711. Grubelić F. Ivo, rođen 1920. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
712. Grubelić S. Sime, rođen 1920. godine u Prviću — Šibenik, borackurir 1 bat poginuo na Braču septembra 1944. godine.
713. Grubelić P. Vjekoslav, rođen 1918. godine u Prviću — Šibenik, borac P bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. gođine.
714. Gruja J. Božo, rođen 1922. godine u Burni Primoštenu — Šibenik, bora N bat, poginuo u IV ofanzivi.
715. Grubić Anđelko, rođen u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo na Pelješci novembra 1943. godine.
716. Grubiša S. Bariša, rođen 1914. godine u Drveniku — Makarska, borac 1] bat, poginuo u V ofanzivi.
717. Grubiša M. Ljubo, rođen 1920. godine u Drveniku — Makarska, borac 1] bat, poginuo u V ofanzivi.
718. Grubiša B. Mila, rođena 1921. godine u Drveniku — Makarska, bolničark III bat, poginula u V ofanzivi.
719. Grubiša B. Milan, rođen 1925. godine u Drveniku — Makarska, borac I bat, poginuo u V ofanzivi.
720. Grubiša J. Nedjeljko, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borc III bat, poginuo u V ofanzivi.
721. Grubiša Stipe, rođen u Jesenicama — Omis, komesar čete N bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
722. Grubiša A. Srećko, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
723. Grubišić S. BrunoCelić, rođen 1911. godine u Šibeniku, borac IV bat, umro od tifusa decembra 1942. godine.
724. Grubišić P. Marija, rođena u Splitu. bolničarka N bat, poginula u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
725. Grubišić D. Grgo, rođen 1922. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
726. Grubišić Marko, rođen u Skradinu — Šibenik, desetar N bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
727. Grubišić M. Nikola, rođen 1922. u Splitu, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
728. Gruica J. Spiro, rođen u Sitnom Gornje — Split, poginuo, mjesto nepoznato.
729. Gruić I. Lovre, rođen 1911. godine u Trogiru, kdir čete 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
730. Gubroc M. Marko, rođen 1919. godine u Vrbovcu Odjak, desetar N bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
731. Gudić I. Ante, rođen 1908. godine u Postinji — Split, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
732. Gudić J. Mate, rođen 1911. godine u D. Postinji — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
733. Gudić J. Petar, rođen 1914. godme u D. Postinji — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
734. Gugić I. Marin, rođen 1912. godine u Vela Luci — Korčula, delegat voda IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
735. Guina I. Ivan, rođen 1917. godine u Trogiru, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
736. Guina P. Tonka, rođena u Trogiru, bolničarka, poginula kod Gacka aprila 1943. godine.
737. Guina D. Marin, rođen 1924. godine u Trogiru, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (N dalmatinska brigada).
738. Guina M. Toni, rođen 1921. godine u Trogiru, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (10. hercegovačka brigada).
739. Guina D. Vinko, rođen u Trogiru, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
740. Guina D. Dinko, rođen 1922. godine u Trogiru, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
741. Gulin M. Ante, rođen 1922. godine u Radoniću — Drniš, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
742. Gulin P. Ante, rođen 1920. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
743. Gulin J. Josip, rođen 1917. godine u Šibeniku, boracvodnik IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
744. Gulin A. Jere, rođen 1919. godine u Lozovcu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
745. Gulin M. Teo, rođen 1917. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo na terenu 1943. godine.
746. Gulušija I. Marko, rođen 1923. godine u Trogiru, desetar 1 bat, poginuo u Kninu decembra 1944. godine.
747. Gurdulić M. Ivan, rođen 1920. godine u Vrsniku — Hvar, borac III bat, poginuo u 0. Šolta, maja 1944. godine.
748. Gusić S. Ante, rođen 1923. godnie u Grabu — Sinj, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
749. Hajduk A. Dinko, rođen 1911. godine u Gdinju — Hvar, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
750. Hakonić S. Suljo, rođen 1925. godine u Ostrožcu — Cazin, borac 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
751. Halapić B. Rahmo, rođen 1905 godine u Livnu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
752. Halilović I. Suljo, rođen 1923. godine u Klakotnici — Doboj, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
753. Helet M. Maks, rođen 1924. godine u Selnici — Maribor, borac 1 bat, pogL nuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
754. Harašić N. Jurica, rođen 1921. godine u Starigradu — Hvar, borac IV bat poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
755. Herendić I. Blaž, rođen 1919. godine u Klepnici — Zlatar, borac 1 bat, pogi nuo na o. Krk, aprila 1945. godine.
756. Hrbar D. Hute, rođen 1913. godine u Trogiru, borac IV bat, poginuo koi Livna oktobra 1943. godine.
757. Hrstić P. Grgo, rođen 1905. godine u Drašnici — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
758. Hrstić A. Nedjeljko, rođen 1924. godine u Drašnici — Makarska, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
759. Hrstić Mate "Mečo", rođen u Vrgorcu, borac III bat, poginuo kod Neve sinja marta 1943. godine.
760. Ilić I. Nikola, rođen na Visu, brig. intendantborac, poginuo u Blatu ap rila 1944. godine.
761. Islamović Z. Asim, rođen 1917. godine u Gostivaru — Tetovo, borac 1 bat poginuo na o. Braču septembra 1944. godine.
762. Ivačić D. Augustin, rođen 1922. godine u Glavici — Sinj, borac IV bat, pa ginuo u V ofanzivi.
763. Ivačić L. Ivan, rođen 1916. godine u Glavici — Sinj, borac IV bat, pogi nuo na Klasu, septembra 1943. godine.
764. Ivanac M. Rajko, rođen u Ugljanu — Zadar, borac 1 bat, poginuo n 0. Braču septembra 1944. godine.
765. Ivanac M. Anka, rođena 1926. godine u Ugljanu — Zadar, bolničarka, pc ginula u Šibeniku novembra 1944. godine.
766. Ivančev I. Mate, rođen 1915. godine u Marini — Trogir, borac IV bat poginuo na Širokom Brijegu, februara 1945. godine.
767. Ivanišević S. Milan, rođen 1925. godine u Splitu, mitraljezac 1 bat, pog:inuo na o. Šolta maja 1944. godine.
768. Ivanković T. Toma, rođen u Bogomolji — Hvar, borac III bat, poginuona o. Šolti maja 1944. godine.
769. Ivanović Slavko, rođen u Miljevu — Žepče, kurir N bat, poginuo kc Metkovića oktobra 1944. godine.
770. Ivaz N. Petar, rođen u Siveriću — Drnić, matraljezac 1 bat, ubijen u 3t senovcu 1943. godine.
771. Ivica P. Blaž, rođen 1905. godine u Seget .D. — Trogir, borac IV bat, pog nuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
772. Ivica I. Jakov, rođen 1922. godine u Seget .D. — Trogir, borac IV bat, pog nuo u V ofanzivi.
773. Ivicev F. Jozo, rođen 1922. godine u K. Stafiliću — Split, borac IV bat, pog nuo 1944. godine.
774. Ivičević S. Darinka, rođena 1926. godine u Drveniku — Makarska, boln čarka N bat, poginula kod Kalinovika jula 1943. godine.
775. Ivičević M. Filip, rođen 1905. godine u Drveniku — Makarska, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
776. Ivičević P. Marija, rođena 1926. godine u Drveniku — Makarska, boln čarka III bat, poginula u V ofanzivi.
777. Ivicević S. Mijo, rođen 1926. godine u Drveniku — Makarska, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
778. Ivičević J. Nikola, rođen 1924. godine u Drveniku — Makarska, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
779. Ivić Dragutin, rođen u Splitu, kom. čete IV bat, poginuo na Javorku ma 1943. godine.
780. Ivić S. Josip, rođen u Miljevci — Drniš, zamjenik kom. čete 1 bat, pog nuo na o. Šolti maja 1944. godine.
781. Ivić Jozo, rođen u Vranjici — Split, borac 1 bat, poginuo na Klisu se\ tembra 1943. godine.
782. Ivić P. Jure, rođen 1906. godine u Zečevici — Split, borac IV bat, pogiru u Bihaću marta 1945. godine.
783. Ivić M. Mate — Ciro, rođen u Miljevcima — Drniš, borac IV bataljona, po^ nuo u Bosni 1942. godine.
784. Ivić D. Nikola, rođen 1920. godine u Vranjicu Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
785. Ivić M. Petar, rođen 1915. godine u Drinovci — Drniš, borac 1 bat, pogi nuo kod Knina novembra 1944. godine.
786. Ivković S. Ivan "Ivanica", rođen u Brnazi — Sinj, intendant N bat, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
787. Ivković J. Marija, rođena 1923. godine u Vojniću — Sinj, bolničarka N bat . poginula u V ofanzivi.
788. Jadrić J. Duje, rođen 1923. godine u Dicmou — Sinj, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
789. Jadrić N. Nikola, rođen 1918. godine u Segetu — Trogir, komesar čete 1 bat poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
790. Jadrijević A. Ivo, rođen 1921. godine u Burni Primošten — Šibenik, bora'. N bat, poginuo u istočnoj Bosni avgusta 1943. godine.
791. Jadrijević J. Petar, rođen 1894. godine u Glavici — Sinj, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
792. Jadrijević L. Roko, rođen 1901. godine u Glavici — Sinj, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
793. Jagmić M. Ivan "Iko", rođen 1914. godine u Drveniku — Makarska, borac. III bat, poginuo u V ofanzivi.
794. Jagmić S. Ivan, rođen 1925. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
795. Jagmić A. Stipe, rođen 1921. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
796. Jagmić A. Zvonko, rođen 1925. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
797. Jakelić A. Frane, rođen 1922. godine u Petrovom Selu — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
798. Jakelić L. Jozo, rođen 1920. godine u Petrovom Selu — Drniš, borac 1 bat, poginuo kod Drniša septembra 1944. godine.
799. Jakobić J. Mate, rođen u Blatu na Cetini — Omiš, borac III bat, poginuo na o. Mljetu aprila 1944. godine.
800. Jakovac J. Jerolim, rođen 1910. godine u Postinji — Split, borac III bat poginuo kod Brezne (C.G.) maja 1943. godine.
801. Jakovljević I. Mijo, rođen 1921. godine u Sćitu — Prozor, borac IV bat,. poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
802. Jakovljević I. Petar, rođen 1912. godine u Bosanskoj Gradiški, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
803. Jakšić Milivoj, rođen u Novom Selu — Brač — borac 1 bat, poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
804. Jakus A. Kajo, rođen 1921. godine u Vrsine — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
805. Jaman D. Božo, rođen 1914. godine u Klisu — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi, Rudine.
806. Jaman M. Mate, rođen 1915. godine u Klisu — Split, mitraljezac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
807. Jaman L. Marin, rođen 1922. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo kod Busovače januara 1943. godine.
808. Janković N. Nikola, rođen 1920. godine u Nerežišću — Brač, borac IV bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
809. Janić Mate, iz Dalmacije, mitraljezac IV bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
810. Janjac V. Ante, rođen 1918. godine u Šibeniku, borac 1 bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
811. Janjac V. Frane, rođen 1921. godine u Šibeniku, borac III bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
812. Janjić R. Selimir, rođen 1922. godine u Brgovcu — Klobar, borac IV bat, poginuo u Sv. Juraju, aprila 1945. godine.
813. Jarmaz Milan, rođen u Vrbniku — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
814. Jarat Š. Ive "Crni", rođen 1922. godine u Murteru — Šibenik, N bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
815. Jarčević Milan, rođen 1922. godine u Imotskom, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
816. Jareb A. Luka, rođen 1913. godine u Tribunju — Šibenik, borac II bat, pogin.uo u IV ofanzivi 1943. godine.
817. Jarić J. Ivan, rođen 1918. godine u Dalmaciji, borac IV bat, poginuo V ofanzivi.
818. Javorčić M. Pave, rođen u Žrnovnici — Split, komesar čete IV bat, pog nuo kod Klisa septembra 1943. godine.
819. Jelaš M. Dominko, rođen 1926. godine u Drveniku — Makarska, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
820. Jelaš N. Ivan, rođen 1926. godine u Drveniku — Makarska, mitraljezac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
821. Jelavić Jure, rođen 1920. godine u Mući — Split, kom čete III bat, pog nuo u Pelješcu novembra 1943. godine.
822. Jelavić J. Nedo, rođen 1922. godine u Bačini — Ploče, borac III bat, pog nuo u V ofanzivi.
823. Jelčić Jure, rođen u Hrvace — Sinj, borac V bat, poginuo kod Posušja ol tobra 1943. godine.
824. Jelčić P. Nikola, rođen 1907. godine u Mući — Split, borac IV bat, pog nuo kod Klane aprila 1945. godine.
825. Jelenković A. Miro, rođen 1918. godine u Arbanasi — Zadar, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
826. Jelić M. Marjan, rođen 1921. godine u Vršolje — Šibenik, borac 1 bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
827. Jelić J. Zorka, rođena 1925. godine u Ižu — Zadar, prištabske jedinic poginula u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
828. Jeličić L. Ljubo, rođen 1927. godine u Biogradu, borac IV bat, poginuo V ofanzivi.
829. Jeličić S. Radmila, rođena 1924. godine, bolničarka III bat, poginula kc Knina 1944. godine.
830. Jelovac S. Nenad, rođen 1920. godine u Splitu, borac III bat, umro bolnici marta 1943. godine.
831. Jenjić A. Filip, rođen 1922. godine u Glavici — Sinj, mitraljezac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
832. Jerkov J. Ivan, rođen 1922. godine u Zlarinu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
833. Jerković F. Ante, rođen 1912. godine u Gustirni — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
834. Jerković M. Ante, rođen 1917. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
835. Jerković S. Ante, rođen 1923. godine u Staševcima — Ploče, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
836. Jerković M. Dane, rođen 1920. godine u Drnisu, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
837. Jerković Danko, rođen u Plini — Ploče, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa januara 1943. godine. V;.
838. Jerković P. Jozo, rođen 1914. godine u Stasevici — Ploče, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
839. Jerković Marko, rođen u Zinovici — Split, komesar čete N bat, pogim na Klisu septembra 1943. godine.
840. Jerković N. Stipe, rođen u Kuli — Opuzen, borac IV bat, poginuo u Knir novembra 1944. godine.
841. Jerkunica M. Drago, rođen 1920. godine u K. Sućurac — Split, borac 1 bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
842. Jerkurica B. Ivan, rođen 1924. godine u K. Sućurac — Split, borac III bat, poginuo u Klani aprila 1945. godine.
843. Jokić S. Vujo, rođen 1918. godine u Popoviću — Benkovac, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
844. Jolić M. Ljubo, rođen 1914. godine u Bratiškovcima — Šibenik, intenda N bat, poginuo u Bukovici 1944. godine.
845. Jončić A. Lukrecija, rođena 1926. godine u BiSevu — Vis, bolničarka 1 bat, poginula u Kninu novembra 1944. godine.
846. Josipović J. Ante, rođen u Basti — Makarska, kdir čete N bat, pogiru kod Brela 1943. godine.
847. Jovanović M. Marin, rođen 1919. godine u Podstrani — Split, borac III bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
848. Jović M. Jakov, rođen 1921. godine u Biteliću — Sinj, komandir čete 1 bat., poginuo na Braču septembra 1944. godine.
849. Jović A. Mate, rođen 1924. godine u Dragljanima — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
850. Jović M. Mirko, rođen 1924. godine u Dragljanima — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
851. Jović L. Stanko, rođen 1924. godine u Dragljanima — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
852. Jović J. Tonko, rođen 1925. godine u Dragljanima — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
853. Jović V. Vlado, rođen 1923. godine u Dugim Njivama — Vrgorac, politićki komesar čete, poginuo u V ofanzivi.
854. Jozić A. Ivan, rođen 1920. godine u Grgurićima — Livno, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
855. Juginović M. Mate, rođen 1922. godine u Dubravi — Omiš, borac V bat, poginuo kod Posušja oktobra 1943. godine.
856. Jugov B. Sime, rođen 1923. godine u Tribunji — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
857. Juinović Luka, rođen u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo kod Posušja oktobra 1943. godine.
858. Juinović L. Ante, rođen 1921. godine u Kozici — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
859. Juinović A. Mate, rođen 1925. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
860. Juinović M. Simun, rođen 1922. godine u Kozici — Vrgorac, borac 1 bat, umro u bolnici. Italija.
861. Jukić A. Ante, rođen 1921. godine u K. Stafiliću — Split, vodnik 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
862. Jukić A. Ivan, rođen 1915. godine u K. Stat'iliću — Split, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine, pad aviona.
863. Junaković I. Frane, rođen 1915. godine u Dubravi — Šibenik, mitraljezac III bat, poginuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
864. Junaković S. Ivo "Ivela"> rođen 1917. godine u Šibeniku, kom. čete N bat, poginuo u V ofanzivi.
865. Juras N. Nedeljka, rođena 1925. godine u Šibeniku, bolničarka, umrla od tifusa marta 1943. godine.
866. Juras I. Janja, rođena 1916. godine u Šibeniku, bolničarka III bat, poginula na Pelješcu novembra 1943. godine.
867. Juras I. Marin, rođen 1922. godine u K. Stafiliću — Split, zamjenik komesara čete N bat, umro u Italiji novembra 1944. godine od posledica ranjavanja.
868. Juras J. Dume, rođen 1920. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
869. Juras J. Marica, rođena 1923. godine u Konjevratu — Šibenik, bolničarka 1 bat, poginula kod Jajca novembra 1942. godine.
870. Juras L. Slavko, rođen 1922. godine u Jurasi — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
871. Jurašin J. Ante, rođen 1913. godine u K. Kambelovcu — Split, borac IV bat, poginuo u Posušju oktobra 1943. godine.
872. Jurat F. Marinko, rođen 1925. godine u Zirju — Šibenik, borac 1 bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
873. Jurčević A. Milan, rođen 1918. godine u Studenici — Imotski, kurir III bat, poginuo u V ofanzivi (štab 3. divizije).
874. Juretić J. Jozo "0sa", rođen 1894. godine u Dicmu — Sinj, borac IV bat,. poglnuo u V ofanzivi.
875. Juretić N. Marko, rođen 1923. godine u Krušvaru — Sinj, borac 1 bat, poginuo kod Jajca, novembra 1942. godine.
876. Juretić N. Marko, rođen 1905. godine u Brštanovi — Split, borac IV bat, poginuo u Liki marta 1945. godine.
877. Juričev Grginov Mišo, rođen 1918. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
878. Juričev Bartul, rođen u Skripi — Brač, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
879. Jurić M. Ivan, roden 1924. godine u Bogdanoviću Split, prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
880. Jurić S. Jure, rođen 1897. godine u PrimoStenu — Šibenik, pristabske je dinice, poginuo kod Konjica marla 1943. godine.
881. Jurić M. Josip, rođen 1920. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
882. Jurić N. Mate, rođen 1910. godine u Prugovu — Split, borac 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
883. Jurilj P. Ivan, rođen 1913. godine u Cvrljevu — Capljina, borac IV bat, poginuo u Klani aprila 1945. godine.
884. Jurišić J. Cedo, rođen 1921. godine u B. Vodi — Makarska, III bat, omladinski rukovodilac, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
885. Jurišić J. Dušan, rođen 1924. godine u Tugaru — Omis, prištabske jedinice — borac, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
886. Jurišić A. Zdravko, rođen 1925. godine u Bristu — Ploče, borac III batj poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
887. Jurjak J. Stjepan, rođen 1916. godine u G. Trgovišću — Zlatar, bore.c IV bat, poginuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
888. Jurkić M. Zdravko, rođen 1927. godine u Livnu, Kurir — prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
889. Jurlin A. Marko, rođen 1908. godine u Prviću — Šibenik, pri štabu brigade, poginuo u V ofanzivi.
890. Jurlin S. Nedjeljko, rođen 1924. godine u Sitno Gornje — Split, borac III bat, poginuo kod Prozora marta 1943. godine.
891. Justinov Rudolf, rođen u Mariboru, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
892. Jutronić M. Budimir, rođen 1926. godine u Sutivanu — Brač, borac 1 bat, poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
893. Kabić A. Đuro, rođen u Erveniku — knin, borac IV bat, poginuo 1944. godine, mjesto nepoznato.
894. Kabić K. Uroš, rođen 1910. godine u Lišanu — Benkovac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
895. Kalandrin I. Ante, rođen 1924. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
896. Kalajdžić F. Vice, rođen 1925. godine u Rodešpilja — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
897. Kalaš F. Nikola, rođen 1922. godine u Kladice — Split, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
898. Kalat Mićo, rođen u Kninskom Polju — Knin, borac 1 bat, poginuo, mjesto nepoznato.
899. Kalat M. Milan, rođen 1920. godine u Kninskom Polju — Knin, borac 1 bat,. poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
900. Kalat Olga, rođena u Kninskom Polju — Knin, bolničarka 1 bat, poginula u V ofanzivi.
901. Kalat Zora, rođena u Kninskom Polju — Knin, bolničarka 1 bat, umria od tifusa aprila 1943. godine.
902. Kaleb J. Ante, rođen u Metkoviću — Opuzen, borac IV bat, poginuo ns Visu maja 1944. godine "Marin 2".
903. Kaleb J. Ivan, rođen 1921. godine u Tijesnom — Šibenik, borac III bat poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
904. Kalebić M. Slavko, rođen 1910. godine u Šolti — Split, borac IV bat, poginuo na Visu, aprila 1944. godine, pad aviona.
905. Kaloper M. Ljubomir, rođen 1923. godine u Zlarinu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u istočnoj Bosni avgusta 1943. godine.
906. Kaljužin I. Elekser, rođen 1914. godine u Petroskaju — SSSR, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
907. Kamenjarov S. Roko, rođen 1911. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
908. Kanazir Vojin, rođen u Mokrom Poliu — Knin, borac IV bat, poginuo koc G. Vakufa marta 1943. godine.
909. Kanduti S. Bruno, rođen 1922. godine u Splitu, borac IV bat, umrc januara 1944. godine od posljedica ranjavanja.
910. Karan A. Marin, rođen u Bročanici — Split, vodnik N bat, poginuo ns Braču juna 1944. godine.
911. Kaniža M. Muho, rođen 1905. godine u Livnu, borac III bat, poginuc kod Gornjeg Vakufa, maria 1943. godine.
912. Kaniža H. Rešo, rođen 1906. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo kod Livna decembra 1943. godine.
913. Kapetanović Perka, rođena 1919. godine u Segetu — Trogir, bolničarka IV bat, poginula u V ofanzivi.
914. Kapić P. Vlado, rođen 1920. godine u Krilu — Omis, borac IV bat, umro od tifusa marta 1943. godine.
915. Kapetanović F. Ivo, rođen 1910. godine u K. Stafiliću — Split, borac prateće čete, poginuo na Korčuli decembra 1943. godine.
916. Kapović M. Josip, rođen 1912. godine u Vrgorcu, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
917. Karabatić J. Ante, rođen 1926. godine u Dvornici — Šibenik, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
918. Karabatić S. Ante, rođen 1925. godine u Rogoznici — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Nemile decembra 1942. godine.
919. Karabatić M. Jakov, rođen 1922. godine u Podorljaku — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
920. Karabatić M. Marko, rođen 1919. godine u Podorljaku — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Jajca novembra 1942.
921. Karađić Petar, rođen u Splitu, borac IV bat, poginuo kod Vagnja — Sinj oktobra 1942. godine.
922. Karaman A. Marin, rođen u Bročancu — Split, borac IV bat, poginuo na Bracu juna 1944. godine.
923. Karaman J. Ivo, rođen 1926. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo na Hvaru februara 1944. godine.
924. Karaman I. Vjekoslav, rođen 1919. godine u Podstrani — Split, borac III bat, poginuo 1943. godine.
925. Karamatić B. Anton, rođen 1924. godine u Plini — Ploče, vodnik III bat, poginuo u V ofanzivi.
926. Karamatić Neda, rođena 1925. godine u Plini — Ploče, bolničarka N bat, poginula u V ofanzivi.
927. Karanušić F. Ante, rođen u Planu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
928. Karanušić F. Jozo, rođen u Planu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
929. Karaosmanović .P. Ali.ja, rođen 1894. godine u Livnu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
930. Karić M. Hasmeta, rođena 1927. godine u Mostaru, bolničarka 1 bat, poginula na o. Krku aprila 1945. godine.
931. Karin I. Ivan, rođen u Grubinu — Imotski, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
932. Karlović I. Damjan, rođen u Lastovu, borac MC brigade, poginuo na Braču juna 1944. godine, Selca.
933. Kaštelan I. Jure, roden. 1923. godine u Pučišći — Brač, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
934. Kaštelančić A. Dragan, rođen 1919. godine u Podstrani — Split, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
935. Kastelančić A. Fabijan, rođen 1923. godine u Podstrani — Split, borac III bat, poginuo kod Zlopolja 1943. godine.
936. Katalinić M. Drago, rođen 1913. godine u Omišu, boracmuzičar — prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
937. Katalinić Mladen, rođen u Kaštel Novpm — Split, borac IV bataljona, poginuo kod Livna 1943. godine.
938. Katić J. Ante, rođen 1920. godine u Solinu — Split, borac IV bataljona, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
939. Katić J. Drago, rođen 1920. godine u Kozici — Vrgorac, borac 1 bataljona, poginuo u V ofanzivi.
940. Katić P. Ivan, rođen 1920. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bataljona, poginuo u V ofanzivi.
941. Katić J. Ivan, rođen 1922. godine u Solinu — Split, borac 1 bataljona, poginuo u V ofanzivi.
942. Katić P. Milan, rođen 1922. godine u Koljanima — Sinj, kom. čete 1 bataljona, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
943. Katić M. Niko, rođen 1921. godine u Bačini — Ploče, komesar čete, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
944. Katić A. Petar, rođen 1917. godine u Kozici — Vrgorac, delegat voda N bataljona, poginuo kod Metkovića oktobra 1944. godine.
945. Kazanova A. Marija, rođena 1919. godine u Vrbovskom — Hvar, bolni čarka 1 bataljona, poginula na o. Šolta, maja 1944. godine.
946. Kekez Lj. Ivo, rođen 1927. godine u Makarskoj, borac III bataljona poginuo u V ofanzivi.
947. Kezić P. Marinko, rođen 1926. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
948. Kežić J. Petar, rođen 1926. godine u Staševici — Ploče, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
949. Kežić M. Mile, rođen 1915. godine u Staševici — Ploče, borac NI '. poginuo u V ofanzivi.
950. Krajančić Zakarija, rođen 1913. godine u Caru — Korčula, borac 1 ' poginuo kod Drniša septembra 1944. godine.
951. Kirilj I. Miško, rođen u Stilju — Vrgorac, kom. voda N bataljona, p nuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
952. Kitarović J. Ante, rođen 1919. godine u Šibeniku, ekonom čete N bataljonc poginuo u V ofanzivi.
953. Kitarović J. Duško "Brico", rođen 1920. godine u Šibeniku, kurir štaba brigade, poginuo u V ofanzivi.
954. Kivela A. Srećko, rođen na Visu, borac IV bataljona, poginuo, mjesti nepoznato.
955. Klamuš Nikola, borac, poginuo kod Gornjeg Vakufa febmara 1943. godinc.
956. Klarić S. Ivan, rođen 1925. godine, Caporice — Sinj, sekretar SKOJ, III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
957. Klarić F. Jerko, roden 1920. godine u D. Brelima — Makarska, borac 1 bat, poginuo kod Dicma septembra 1943. godine.
958. Klarić A. Lino, rođen. 1925. godine u Motunu — Pula, 1 bataljon, ranjer umro u bolnici u Splitu 1945. godine.
959. Klarić J. Nikola "Cajano" rođen 1914. godine u Šibeniku, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
960. Klarić P. Vinko, rođen u Draga Voda — Brač, borac IV bat, poginuona Visu aprila 1944. godine, pad aviona.
961. Klemar G. Janko, rođen 1908. godine u Osijeku, borac IV bat, poginuo koi Klane aprila 1945. godine.
962. Klenčić Ante, rođen u Pražnici — Brač, borac 1 bat, poginuo, mjest nepoznato.
963. Klišan S. Mijo, rođen 1921. godine u Konjišku — Njive Garešnice, bora N bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
964. Klišmanić P. Branko, rođen 1923. godine u Kaštelu — Split, 1 bat, ranjer umro u bolnici u Splitu 1945. godine.
965. KljakovićGašpić J. Nikola; rođen 1921. godine u Solinu — Split, borac kurir 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
966. Knežević J. Ante, rođen 1907. godine u Boraju — Šibenik, borac 1 bat poginuo kod Trsta, maja 1945. godine.
967. Koceić A. Ante, rođen 1925. godine u Splitu, desetar IV bat, poginuou Blatu aprila 1944. godine.
968. Kocjančić A. Ante, rođen 1918. godine u Sinju, delegat III bat, poginuou V ofanzivi.
969. Kočevar S. Vladimir, rođen 1925. gođine u Osijeku, borac 1 bat, poginuona Hvaru februara 1943. godine.
970. Kodžoman Stipe, rođen u Hrvacu — Sinj, borac V bat, poginuo ko Posušja oktobra 1943. godine.
971. Kojić V. Đorđe, rođen 1926. godine u Mostaru, borac 1 bat, poginuo ko Klane aprila 1945. godine.
972. Kojić M. Šime, rođen 1922. godine u Koljici — Biograd, desetar III bat poginuo u Sv. Juraju aprila 1945. godine.
973. Kokan Ane "Luga", rođena 1927. godine u Krušvaru — Sinj, bolničark 1 bat, poginula kod Vrlike 1943. godine.
974. Kokan S. Petar, rođen 1913. godine u Mući — Split, borac IV bat, poginuokod Bihaća marta 1945. godine.
975. Kokan N. Toma, rođen 1921. godine u Dicmu — Split, borac IV bataljona, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
976. Kokeza S. Jure, rođen 1924. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
977. Kokeza L. Ivan, rođen 1924. godine u Ogorju — Split, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944., pad aviona.
978. Kokić Dragica, rođena 1920. godine u Dubravi — Šibenik, bolničar^a III bat, poginula u Metli 1944. godine.
979. Kokić J. Ivan, rođen 1921. godine u Podgori — Makarska, vcdni dciegat III bat, poginuo u logoru u Sisku 1943. godine.
980. Kolaš S. Nikola, rođen 1922. godine u Kladnici — Split, borac IV bat, poginuo u Lici marta 1945. godine.
981. Kolenc K. Dušan, rođen 1920. godine u Betini — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
982. Kolić J. Ivan, rođen 1920. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
983. Kolić B. Marko, rođen 1925. godine u Božavi — Zadar, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
984. Komadina M. Jakov, rođen 1924. godine u Vrpolju — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
985. Kominati D. Giovani, rođen 1912. godine u Brechia — Italija, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
986. Kona Niko, borac IV bat, poginuo kod Gornjeg Vakufa januara 1943. godine.
987. Kongramanjani Serjoža iz SSSR, borac 1 bat, poginuo u Blatu aprila 1944. godine.
988. Konjarević Franjo, rođen 1916. godine u Đakovu, bolničar IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
989. Kordić P. Marko, rođen 1913. godine, borac IV bat, poginuo u Podšpilje — Vis.
990. Kordić A. Miho, rođen 1900. godine u Podšpilji — Vis, intendantura, ranjen na Korčili, umro u Italiji — decembra 1943. godine.
991. Korlat D. Stevo, rođen 1927. godine u Ivoševcu — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
992. Korljan J, Milan, rođen 1922. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat poginuo 1944. godine.
993. Kornaža T. Frane, rođen 1920. godine u Skradinu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
994. Korolija S. Dušan, rođen 1924. godine u Ivoševcu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
995. Korolija J. Jovan "Suco", rođen 1923. godine u Ivoševcu — Knin, kom. voda N bat, poginuo u V ofanzivi.
996. Korolija P. Mile, rođen 1921. godine u Ivoševcu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
997. Kosović Ante, rođen 1925. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
998. Kosović N. Filip, rođen 1912. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
999. Kosović Radoslav, rođen 1915. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1000. Kostanić P. Andrija, rođen 1924. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1001. Kostanić A. Bartul, rođen 1927. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1002. Kostanić I. Dobro, rođen 1926. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1003. Kostanić B. Kore, rođen 1914. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1004. Kostanić A. Mate, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1005. Kostanić N. Mate, rođen 1921. godine u Drveniku — Makarska, borac IV bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1006. Kostanić A. Miloš, rođen 1926. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1007. Kostanić J. Miro, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi .
1008. Kostanić A. Niko, rođen 1912. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1009. Kostanić S. Niko, rođen 1924. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1010. Kostanić Marija, rođena 1922. godine u Drveniku — Makarska, bolničarka III bat, poginula u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1011. Kostović M. Marin, rođen 1925. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
1012. Kotoraš Dušan, roden 1922. godine u Kninskom Polju — Knin, vodmH 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1013. Kovač F. Petar, rođen 1924. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1014. Kovač Vlado, rođen u Splitu, borac IV bat, ubijen u logoru 1943. godine.
1015. Kovačev Ante "Purica", rođen u Kaštelu — Split, omladinski rukovodila< N bat, poginuo na Hvaru 1944. godine.
1016. Kovačev M. Ivo, rođen u K. Starom — Split, komesar čete IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marm 2".
1017. Kovačević Ante, rođen 1921. godine u Jeli — Tešanj, borac 1 bat, poginuc u Šibeniku novembra 1944. godine.
1018. Kovačević A. Ivanka, rođena 1918. godine u Žrnovrnci — Split, bolničarka IV bat, poginula u V ofanzivi.
1019. Kovačević A. Jerko, rođen 1914. godine u Kotišini — Makarska, zamjenil komesara III bat, poginuo u V ofanzivi.
1020. Kovačević K. Marin, rođen 1920. godine u Starigradu — Hvar, borac III bat, poginuo kod Gacka, aprila 1943. godine.
1021. Kovačević J. Mate, rođen 1923. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine "Marin 2".
1022. Kovačević L. Ivan, rođen 1910. godine u Kotišini — Makarska, borac III bat, ubijen u logoru Sarajevo 1944. godine.
1023. Kovačić P. Spiro, rođen 1917. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo \ V ofanzivi.
1024. Kragić F. Milivoj, rođen 1923. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo kot Knina 1944. godine.
1025. Kralj Ante, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1026. Kravarušić N. Ratko, rođen 1927. godine u Livnu, borac III bat, po ginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1027. Krečak I. Ante, rođen 1925. godine u Drnišu, borac 1 bat, poginuo koi Klane aprila 1945. godine.
1028. Krecak U. Stipan, rođen 1908. u Drnišu, poginuo u G. Vakufu 1943. god.
1029. Kremnja P. Jaroslav, rođen 1920. godine u Omišu, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa marta 1943. godine.
1030. Krička P. Gojko, rođen 1922. godine u Bratiškovcu — Šibenik, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1031. Krička P. Janko, rođen 1912. godine u Bratiškovcu — Šibenik, zamjenil kdira čete N bat, poginuo u V ofanzivi.
1032. Krilić L. Ante, rođen 1927. godine u Bačini — Ploče, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1033. Krilić P. Blaž, rođen 1912. godine u Bačini — Ploče, borac III bat poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1034. Krilić T. Ivka, rođena 1924. godine u Gradcu — Ploče, bolničarka III bat poginula kod Knina decembra 1944. godine.
1035. Krilić P. Jure, rođen 1911. godine u Bačini — Ploče, borac III bat poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1036. Krivošić M. Dušanka, rođena 1918. godine u Vrnci — Sinj, bolničark N bat, poginula u istočnoj Bosni marta 1943. godine.
1037. Križanac Mirko. rođen u Radošći — Split, borac 1 bataljona, poginuokod Šibenika novembra 1944. godine.
1038. Krkljaša Vojislav, rođen 1919. u Kistanje — Knin, borac IV bat poginuo januara 1944. godine u Hercegovini.
1039. Krkobabić M. Miro, rođen u Koljanu — Sin.i, komandir cete IV bataljoni poginuo na Visu maja 1944. godine "Marm 2".
1040. Krnić I. Ivan, rođen 1912. godine u Konjevratu — Šibenik, borac IV bat poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1041. Krnić B. Paško, rođen 1927. gođine u Konjevratu — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1042. Krnić J. Sime, rođen 1925. godine u Konjevratu — Šibenik, komesai čete N bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1043. Kronja V. Perislav, rođen 1921. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuci na Visu aprila 1944. godine "Marin 2".
1044. Krstulović L. Pave, rođen 1918. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1045. Krstulović F. Srećko, rođen 1925. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1046. Kružićević S. Ante, rođen 1923. godine u Zvečanji — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1047. Krželj M. Jugoslav, rođen 1926. godine u Zadvarju — Omiš, borac 1 bat,. poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1048. Kuhar F. Simun, rođen 1923. godine u Dolu — Ljubljana, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1049. Kuhavičić J. Adolf, rođen u Danskoj, borac 1 bataljona, poginuo u Blatu aprila 1944. godine.
1050. Kukoč S. Andrija, rođen 1912. godine u Splitu, borac IV bat, poginuc u V ofanzivi.
1051. Kukoč V. Anton, rođen 1920. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo l V ofanzivi.
1052. Kukoč Z. Lino, rođen 1922. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1053. Kukoč S. Vinka, rođena 1922. godine u Splitu, bolničarka 1 bat, poginula u V ofanzivi.
1054. Kuljiš A. Ante "Zižica", rođen 1923. godine na Visu, borac IV bat,. poginuo 1944. godine.
1055. Kuljiš V. Mate, rođen 1921. godine na Visu, borac IV bat, poginuo kod Javorka maja 1943. godine.
1056. Kumičić M. Tado, rođen 1917. godine u Dolu — Hvar, vodnik, poginuo u V ofanzivi (V crnogorska brigada).
1057. Kunet Stjepan, rođen u Babincu — Varaždin, borac IV bat, poginuo u Šibeniku novembra 1944. godine.
1058. Kundić I. Mirko, rođen 1914. godine u Šibeniku, borac 1 bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1059. Kurtović M. Dragica, rođena 1926. godine u Klisu — Split, bolničarka ] bat, poginula u V ofanzivi.
1060. Kursar M. Frane, rođen 1912. godine u Prviću — Šibenik, zamjenik komesara N bat, poginuo u istocnoj Bosni.
1061. Kursar N. Miro, rođen 1922. godine u Raslini — Šibenik, borac IV bat,. poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1062. Kustura S. Branko, rođen u Drveniku — Trogir, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1063. Kuščević F. Danica, rođena 1928. godine u Nerežišću — Brač, bolničarka IV bat, poginula na Širokom Brijegu 1945. godine.
1064. Kutlača Jovo, rođen u Kistanju — Knin, prištabske jedinice, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1065. Kutlača M. Luka, rođen 1919. gođine u Ivoševcu — Knin, vodnik N bat, poginuo u V ofanzivi.
1066. Kutleša P. Mirko, rođen 1908. godine u Livnu, komesar čete IV bat, poginuo kod Livna 1943. godine.
1067. Kuvačić L. Mate, rođen 1924. godine u Gati — Omiš, borac IV bat, poginuo kod Gornjeg Vakufa februara 1943. godine.
1068. Kuvačić S. Pero, rođen 1924. godine u Gati — Omiš, borac IV bat, poginuo kod Gornjeg Vakufa februara 1943. godine.
1069. Kuzmanić A. Blaž, rođen 1916. godine u K. Novi — Split, borac 1 bat,. poginuo u V ofanzivi.
1070. Kuzmanić Jozica, rođena 1924. godine u Splitu, bolničarka prištabske jedinice, umrla u zarobljeništvu.
1071. Kuzmanić P. Frane, rođen 1921. godine u K. Novi — Split, borac IV bat,. poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1072. Kuzmanić A. Jakov, rođen 1922. godine u Okrugu G. — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1073. Kuzmanić S. Stipe, rođen 1910. godine u Pisku — Omiš, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1074. Kuzmanić I. Vojimir, rođen u Kaštelu Novom — Split, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1075. Kužić A. Bariša, rođen 1900. godine u Staševcima — Ploče, intendantur brigade, poginuo u V ofanzivi.
1076. Kvušilj R. Ivan, rođen u Krušljevu — Donja Stubica, borac IV bat poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1077. Kvinta Nikola, rođen u Lastovu, borac III bataljona, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1078. Labor Niko, rođen u Vrpolju — Šibenik, borac 1 bataljona, poginuo Pelješcu novembra 1943. godine.
1079. Labrović Frane, rođen u Glavici — Sinj — borac IV bataljona, poginu.
1080. Labrović Josip, rođen 1911. godine u Glavici — SmJ, pristabske Jedinici poginuo kod G. Vakufa marta 1943. godine.
1081. Lagator J. Ante, rođen u Grabu — Sinj, komandir voda 1 bataljon poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
1082. Lagator J. Marko, rođen u Grabu — Sinj, kom. N bataljona, poginuo kc Blata na Korčuli aprila 1944. godine.
1083. Laka Glišo, rođen u Biskupiji — Knin, kom. čete 1 bataljona, poginiuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1084. Lalica M. Ante, rođen 1926. godine u Filip Jakovu — Biograd, borac 1 bataljona, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1085. Lalić N. Gojko, rođen 1919. godine u Cista Mala — Šibenik, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
1086. Lalić B. Marin, rođen 1911. godine u Kotešini — Makarska, borac III bat, poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1087. Lambaša K. Jere, rođen 1922. godine u Šibeniku, borac IV bataljon poginuo u V ofanzivi.
1088. Lambaša I. Ljubomir, rođen 1923. godine u Trogiru, borac 1 bat, umro od tifusa aprila 1943. godine.
1089. Lapčić M. Todor, rođen 1920. godine u Smrdelji — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1090. Lapov M. Bruno, rođen 1920. godine u Jezeru — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1091. Lasan F. Marko, rođen 1926. godine u Vodici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
1092. Lasić Drago, rođen 1917. godine u Splitu, vodnik N bat, poginuo u :V ofanzivi.
1093. Lasić Ivan, rođen u Konjsko — Split, borac 1 bat, poginuo kod Jaj novembra 1942. godine.
1094. Lasić Nikola, rođen na Benkovcu, borac IV bataljona, poginuo kod Gac aprila 1943. godine .
1095. Latinović Vlado, rođen u Bosanskom Petrovcu, komesar čete 1 be poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1096. Leben A. Bresnica, rođen u Sv. Lenartu — Ptuj, borac 1 bat, pogin na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1097. Legin T. Ignjac, rođen 1921. godine u S. Vojni — Križ, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1098. Lekić Risto, rođen 1909. godine u Seocu Crmnici — Bar, politicki od štaba brigade, poginuo u V ofanzivi (4. crnogorska proleterska brigada).
1099. Lelas N. Nedjeljko, rođen 1924. godine u Omišu, borac IV bat, pogin u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1100. Lelas Zvonko, rođen u Omišu, delegat voda IV bat, poginuo u IV ofanzi.
1101. Lemo I. Petar, rođen 1923. godine u Visokom — Drniš, borac 1 bat,poginuo u IV ofanzivi. .
1102. Leskur I. Ante, rođen 1903. godine u Ogorju — Split, borac N b. poginuo u V ofanzivi.
1103. Leskur A. Ivan, rođen 1916. godine u Ogorju — Split, borac IV bataljo poginuo kod Konjica, marta 1943. godine.
1104. Leskur S. Jakov, rođen 1912. godine U Ogorju — Split, borac N b poginuo u V ofanzivi.
1105. Letunović V. Vicko, rođen 1913. godine na Visu, borac III bat, poginuo na Hvaru februara 1944. godine.
1106. Letica A. Petar, rođen 1923. godine u Podgori — Makarska, borac III bataljona, poginuo kod Posušja, jula 1943. godine.
1107. Letica M. Ciro, rođen 1920. godine u Podgori — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1108. Letica I. Petar, rođen 1921. godine u Podgori — Makarska, borac III bat, poginuo kod Trsta, aprila 1945. godine (10. dalmatinska brigada).
1109. Letica M. Petar, rođen 1918. godine u Podgori — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1110. Letinić Milorad, rođen 1916. godine u Vranjevu — N. Bečej, borac III bat, poginuo na širokom Brijegu febmara 1945. godine.
1111. Letunica Petar, rođen u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1112. Librenjak Stipe, rođen u Karakašici — Sinj, vodni delegat IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
1113. Liktar J. Slavko, rođen 1919. godine u Podličavi — N. Marof, desetar N bataljona, poginuo na o. Krka aprila 1945. godine.
1114. Lipanović A. Josip, rođen 1920. godine u Marinu Zemlja — Vis, borac IV bat, poginuo u Sv. Juraju aprila 1945. godine.
1115. Lisica L. Frane, rođen 1922. godine u Srinjini — Split, borac III bataljona, poginuo u V ofanzivi.
1116. Lisica A. Josip, rođen 1922. godine u Srmjini — Split, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1117. Lisičić A. Vicko, rođen 1922. godine u Kaštelu — Split, borac III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1118. Lisičić J. Ante, rođen 1919. godine u D. Selu — Šolta — Split, borac IV bat, poginuo na Bracu septembra 1944. godine.
1119. Lisičić J. Augustin, rođen 1922. godine u D. Selo — Šolta — Split, borac 1 bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1120. Lasičić P. Vlado, rođen 1912. godine u D. Selo — Šolta — Split, borac IV bat, pomoćnik komesara čete, poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1121. Listeš M. Ante, rođen u Klisu — Split, borac IV bat, poginuo kod Nevesinja, marta 1943. gođine.
1122. Livić M. Ante, rođen 1921. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Livna, oktobra 1942. podine.
1123. Lokas M. Jakov, rođen 1924. godine u Raslini — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1124. Lolić Ivan "Crni", rođen 1913. godine u Žrnovici — Split, borac 1 bat, poginuo kod Jajca, novembra 1942. podine.
1125. Lončar N. Nikola, rođen 1913. godine u Siveriću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Livna, oktobra 1942. godine.
1126. Lošić Stevo, rođen u Kninskom Polju — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Livna, oktobra 1942. godine.
1127. Lolić M. Mate, rođen 1920. godine u Mravnici — Split, borac IV bat,. poginuo kod Gornjeg Vakufa, marta 1943. godine.
1128. LoSić 0. Đuro, rođen u Očestevu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
1129. Lovreta M. Ivan, rođen 1925. godine u Kotešini — Makarska, borac III bat, umro od tifusa, u IV ofanzivi.
1130. Lovreta J. Ivan, rođen 1926. godine u Kotešini — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1131. Lovrić P. Ante, rođen 1924. godine u Sevidu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1132. Lovrić M. Josip, rođen 1911. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 2. bat,. poginuo kod Livna. oktobra 1942. godine.
1133. Lovrić P. Josip, rođen 1924. godine u Sevidu — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1134. Lovrović M. Roko, rođen 1920. godine u Olibu — Zadar. borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. gođine.
1135. Lozovina A. Josip, rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Ja.ica novembra 1942. .godire.
1136. Lozovina T. Ivanka. rođena 1922. godine u Segetu — Trogir, bolničarka III bat, poginula u V ofanzivi.
1137. Luburić F. Ivan, rođen 1920. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1138. Lučev F. Faust, rođen 1921. godine u Prviću — Šibenik, borac 2. bat, umro u bolnici marta 1943. godine.
1139. Lučev A. Oskar "Saša", rođen 1913. godine u Prviću — Šibenik, komesar čete 2. bat, poginuo u istočno.j Bosni avgusta 1943. godine.
1140. Lučev A. Radoslav, rođen 1918. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat,. poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1141. Lučin J. Radoslav, rođen 1925. godine u Kaštelu — Split, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1142. Lučin I. Ivan, rođen 1924. godine u Drveniku — Trogir, borac IV. bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1143. Lučin S. Ivan, rođen 1926. godine u Vinišće — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1144. Lučin J. Stipan, rođen 1919. godine u Vinisće — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1145. Luketin A. Krešo, rođen 1923. godine u Tučepima — Makarska, borac TN bat, poginuo kod Livna oktobra 1943. godine.
1146. Lukavac D. Miloš. rođen 1925. godine u Tepljuhu — Drniš, borac IV bat, poglnuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1147. Lukin Božo, rođen 1922. godine u Olibu — Zadar, borac IV bat, poginuc kod Knina novembra 1944. godine.
1148. Lukin I. Branko, iz Iža — Zadar, kom. čete 1 bat, poginuo na ostrv'J Šolta maja 1944. godine.
1149. Lukin G. Jozo, rođen u Kali — Zadar, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1150. Lukin S. Sime, rođen 1914. godine u Olibu — Zadar, borac, poginuo na ostrvu Šolta maja 1944. godine.
1151. Lukin Zorka iz Iža — Zadar, bolničarka 1 bat, poginula kod Knina novembra 1944. godine.
1152. Lunjević A. Ivan, rođen 1915. godine u Podgori — Makarska, zamjenih kom. čete III bat, poginuo kod Travnika januara 1943. godine.
1153. Luša I. Milivoj, rođen 1922. godine u Krapanju — Šibenik, borac N bal. poginuo, mjesto nepoznato.
1154. Lušić M. Simun, rođen 1921. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Gornjeg Vakufa, februara 1943. godine.
1155. Ljevaja Dmitar, rođen u Radučiću — Knin, borac IV bat, poginuo koc Livna oktobra 1942. godine.
1156. Ljubetić Križan, iz Splita, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembrc 1943. godine.
1157. Macura M. Ljubo, rođen 1923. godine u Lišane — Tinjsko — Benkovac borac IV bat, poginuo decembra 1943. godine na Korčuli.
1158. Macura Milan iz Ervenika — Knin. borac IV bat, poginuo u V ofanziv (2. dalmatinska brigada).
1159. Mačukat M. Stanko, rođen 1909. godine u Vodicama — Sibcnik, borac N bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1160. Magaš I. Tomislav, rođen 1914. u Drnišu, borac IV bat, poginuo koc Prozora marta 1943. godine.
1161. Maglica I. Vinko, rođen 1920. godine u Šibeniku, komesar čete N bat, poginuo kod Trsta maja 1945. godine (komesar brigade).
1162. Maglić J. Zdenko, rođen 1924. godine u Splitu, borac IV bat, poginuc kod Bihaća marta 1945. godine.
1163. Majić L. Božo, rođen 1922. godine u Mitlo — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Travnika decembra 1942. godine.
1164. Majić F. Jakov, rođen u Drveniku — Trogir, borac II. bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1165. Majić Mirko, iz Zavojana — Vrgorac, borac 1 bat, poginuo na Hvan juna 1944. godine.
1166. Majstorović I. Jako, rođen 1918. godine u Dragljanu — Vrgorac, N bat, poginuo u V ofanzivi.
1167. Majstorović F. Mirko, rođen 1919. godine u Dragljanu — Vrgorac. borac N bat, poginuo v. V ofanzivi.
1168. Majstorović J Mirko, rođen 1921. godine u Dragljanu — Vrgorac, borac N bat, poginuo u V ofanzivi.
1169. Makiedo S. Vanja, rođen 1924. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuc koc KNsa septembra 1943. godine.
1170. Malbasa I. Stipe, rođen 1918. godine u Brnaze — Sinj, borac N. bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1171. Maleš J. Vjekoslav, rođen 1922. godine u Gljevu — Sinj, borac 1 bat,. poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1172. Maličić S. Tomo, rođen 1918. godine u Sv. Ivanu — Zelina, borac IV bat,. poginuo kod Nebjusa februara 1945. godine.
1173. Mamić I. Petar, rođen 1913. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo 1944. godine, mjesto nepoznato.
1174. Mendaković F. Milovan, rođen na Visu, borac IV bat, mjesto nepoznato.
1175. Mandić F. Ivan, rođen 1921. godine u Dubravi — Omiš, delegat voda IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1176. Mandić L. Ivan, rođen 1914. godine u Tugare — Omiš, borac IV bat , poginuo u V ofanzivi.
1177. Mandić A. Jozo, rođen 1923. godine, u Tugare — Omiš, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
1178. Mandić G. Nikola, rođen 1925. godine u Kraljevici, borac IV bat, poginuc kod Nevesinja marta 1943. godine.
1179. Mandić I. Radoslav, rođen 1921. godine u Tugare — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1180. Mandić J. Veljko, rođen 1921. godine u Omišu, borac prištabske jedinice. poginuo u V ofanzivi.
1181. Mandić G. Žarko, rođen 1924. godine u Kraljevici, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1182. Manojlović J. Obrad, rođen 1919. godine, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1183. Maras J. Vice, rođen 1919. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1184. Marasović M. Mirko, rođen 1926. godine u Dugopolju — Split, borac 1 bal. poginuo u V ofanzivi.
1185. Marčelo Ante iz Ugljena — Zadar, borac IV bat, poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
1186. Marčić M. MijoMićo, rođen 1923. godine u Lepenici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1187. Marčić J. Milan, rođen 1924. godine u Podstrani — Split, vodni delegat IV bat, umro od tifusa u Prozoru februara 1943. godine.
1188. Mardešić J. Franjo "Pečun", iz Komiže — Vis, borac IV bat, poginuo, mjesto nepoznato.
1189. Mardešić V. Josip "Bilka", rođen 1925. godine u Komiži — Vis, borac IV bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
1190. Marelić S. Ante, iz Cara — Korčula, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1191. Marelić M. Kuzman, rođen 1913. godine u Malom Ižu — Zadar, delegat N bat, poginuo u V ofanzivi.
1192. Marelić I. Marija, rođena 1920. godine u Malom Ižu — bolničarka N bat,. poginula u V ofanzivi.
1193. Maretić N. Ilija, rođen 1910. godine u Neoriću — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1194. Maretić S. Ivan, iz Dicmo — Sinj, komesar čete N bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1195.Marić J. Ante, rođen 1906. godine, Kninsko Polje — Knin, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega, februara 1945. godine.
1196. Marić M. Ante, rođen 1921. godine u Klisu — Split, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1197. Marić M. Miro, rođen 1925. godine u Klisu — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1198. Marić A. Nikola, rođen 1923. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1199. Maričić Ć. Mirko, rođen 1920. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1200. Maričić Vojko, iz Splita, borac V bat, poginuo kod Mesikovine, oktobra 1943. godine.
1201. Marić I. Ante, rođen 1916. godine u Kninskom Polju — Knin, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945.
1202. Marić Mijo "Stoja", rođen 1921. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1203. Mariani P. Andrija, iz Kamiže — Vis, borac MC brigade, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1204. Marjanić J. Božo, rođen 1921. godine u Gradacu — Drniš, borac IV bat,: poginuo kod Bihaća, marta 1945. godine.
1205. Marin M. Vjekoslav, rođen 1925. godine u Sutomišnici — Zadar, desetai 1 bat, poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
1206. Marin L. Vjekoslav, rođen 1915. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1207. Marmelić Lena, rođena 1924. godine u G. Humac — Brač, bolničarka poginula kod Knina novembra 1944. godine.
1208. Marinić M. Vjekoslav, iz Splita, pom. komesara čete, poginuo na BraČL septembra 1944. godine.
1209. Marinić N. Josip, rođen 1925. godine u Sinju, borac 1 bat, poginuo i V ofanzivi.
1210. Marinić I. Ante, rođen 1926. godine u Splitu. borac IV bat, poginuc 1944. godine.
1211. Marinko Milan, rođen 1920. godine u Koljane — Sinj., kom. voda 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1212. Marinko Nikola, rođen u Koljane — Sinj, zamjenik kom. čete, poginuo koc Klisa septembra 1943. godine.
1213. Marinković Drago, iz Lastova, borac 1 bat, poginuo kod Klisa septembri 1943. godine.
1214. Marinov J. Rade, rođen 1925. godine u K. Gomilica — Split, intendantura 1 bat, poginuo u Raškom Polju oktobra 1943. godine.
1215. Marinović N. Dinko, iz Vela Luke — Korčula, borac IV bat, poginuo n, Visu, maja 1944. godine "Marin 2".
1216. Marinović Ivan, rođen u Skripu — Brač, borac IV bat, poginuo kod Livn 1943. godine.
1217. Marjanac L. Alojz, rođen 1919. godine u D. Miholjac — Slatina, mitra ljezac III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945.
1218. Markon Ugo, iz Belune — Italija, borac III bat, poginuo kod Neum oktobra 1943. godine.
1219. Markota F. Ivan, rođen 1921. godine u K. Luksiću — Split, borac III bat poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1220. Marketić M. Jozo, rođen 1918. godine u Krušvaru — Sinj, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi (6. istočnobosanska brigada).
1221. Markotić J. Ante, rođen 1911. godine u Vrgorcu, komesar čete, poginuou V ofanzivi.
1222. Markotić Mirko "Ivud", iz Vrgorca, borac III bat, poginuo, mjesto nepoznato.
1223. Marković I. Mile, rođen 1911. u Šibeniku, zamjenik komand. IV bal poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1224. Markov MiroSibić, rođen 1921. godine u Murteru — Šibenik, borac ] bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1225. Markovina M. Spiro, rođen 1912. godine u Žrnovnici — Split, borac 1 bal poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
1226. Markulinčić M. Mijo, rođen 1925. godine u Rastovu — Ludbreg, borc III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1227. Marmun Nikola iz Hrvaca — Sinj, borac V bat, poginuo kod Posušja, oktc bra 1943. godine.
1228. Martić N. Ivan, rođen 1924. godine u Smolenju — Omiš, borac u intei danturi poginuo u V ofanzivi.
1229. Martić N. Nikola, rođen 1921. godine u Smolonji — Omiš, brigadna intei datura, poginuo u V ofanzivi.
1230. Martić S. Mićo, rođen 1924. godine u Skripi — Brač, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1231. Martinac A. Ante, rođen 1912. godine u Vrgorcu, vodnik III bat, pogim u V ofanzivi.
1232. Martinac Mijo, rođen 1915. godine u Vrgorcu, komesar čete III bat . poginuo u V ofanzivi.
1233. Martinić P. Petar, rođen 1913. godine u Pučišći — Brač, intendant 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1234. Martinić Božo, rođen 1923. godine u Oključna — Vis, borac IV bat . poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
1235. Martinović Ante, sa Hvara, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944 godine "Marin 2".
1236. Marinović Marija "Tuta", rođena 1909. godine u Blatu — Korčula, sanitet brigade, poginula u V ofanzivi.
1237. Maroš Dane, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega, februari 1945. godine.
1238. Martinović M. Stipe, rođen 1920. godine u Zatonu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1239. Marović I. Josip, rođen 1926. godine u Zedno — Trogir, vodnik N bat, poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
1240. Marović A. Kazimir, rođen 1920. godine u Mravinci — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1241. Marović Lovre, rođen 1925. godine u Trogiru, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1242. Marović Mate, rođen u Mravinci — Split, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1243. Marović J. Marin, rođen 1921. godine u Mravinci — Split, borac N bal. poginuo u V ofanzivi.
1244. Marović P. Milena, rođena 1924. godine u Makarskoj, vodni delegat III bat, poginula kod Bileća novembra 1943. godine.
1245. Marović I. Petar, rođen 1922. godine u Korušci — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1246. Marović P. Rudolf, rođen 1920. godine u Mravinci — Split, borac IV bal;. poginuo u V ofanzivi.
1247. Marović I. Velimir, rođen 1923. godine u Mravinci — Split, borac 1 bat,. poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
1248. Marušić S. Ivan, rođen 1924. godine u Lokve — Omiš, borac IV bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
1249. Marušić S. Ante, rođen 1924. godine u Vinišći — Trogir, borac IV bat, poginuo na otocima 1944. godine.
1250. Marušić Benjamin, rođen u Bristu — Ploče, III bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1251. Marušić L. Jozo, rođen u Omišu — Marušići, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1252. Marušić M. Nevenka, rođena 1925. godine u Solinu — Split, bolničarka 1 bat, poginula u V ofanzivi.
1253. Marušić M. Srećko, rođen 1918. godine u Marušićima — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1254. Marušić M. Vjekoslav, rođen u Lokvi — Omis, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1255. Masnikosa T. Mile, rođen 1924. godine u Ivoševcu — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1256. Mašće D. Mirko, rođen 1922. godine u Segetu — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1257. Mateljak A. Stanko, rođen 1919. godine u Desne — Metković, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1258. Mateljak D. Albert, rođen u Šolti — Split, borac V bat, poginuo kod Mesikovine oktobra 1943. godine.
1259. Mateljan A. Ivan, rođen u Šolti — Split, borac V bat, poginuo kod Mesikovine, oktobra 1943. godine.
1260. Mateljan S. Ivan, rođen u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1261. Mateljan M. Ante, rođen 1920. godine u K. Lukšiću — Split, desetar u N bat, poginuo kod Blata na Korčuli, aprila 1944. godine.
1262. Matić J. Ivan, rođen 1910. godine u Sankovićima — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1263. Matić M. Zivota, rođen 1904. godine u Pepeljavcu — Svionica, borac III bat, poginuo kod KIane aprila 1945. godine,524.
1264. Matijaca Ivan, rođen u K. Lukšiću — Split, borac IV bat, poginuo koc Neuma oktobra 1944. godine.
1265. Matijaš Ivan, rođen u Marinu — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
1266. Matijaš J. Jakov, rođen 1914. godine u Vrsini — Trogir, kom. čete III bat poginuo kod Knina decembra 1944. godine.
1267. Matijaš J. Marko, rođen 1914. godine u Pozorcu — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1268. Matijaš M. Nikola, rođen 1920. godine u Marinu — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1269. Matijaš I. Vicko, rođen 1925. godine u Prozorcu — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1270. Matijasević S. Jnre, rođen 1911. godine u Plitskom Polju — Vis, borac IV bat, poginuo u Mljetu aprila 1944. godine.
1271. Matijašević F. Milibor, rođen 1926. godine u Bogomolji — Hvar, bora III bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
1272. Matijević S. Dragutin, rođen 1915. godine u Bogomolji — Hvar, bora N bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1273. Matković A. Miro, rođen 1924. godine u Kučini — Split, borac IV bat poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
1274. Matković I. Milan, rođen 1920. godine u Kučini — Split, borac IV bat poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1275. Matković J. Stipe, rođen 1923. godine u Kučini — Split, borac III bat poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1276. Matković A. Blaž "Tugo", rođen 1915. godine u Kučine — Split, bora IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1277. Matković M. Božo, rođen 1921. godine u Kučine — Split, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1278. Matković J. Ivan, rođen 1914. godine u Zavojane — Vrgorac, borac IJ bat, poginuo u V ofanzivi.
1279. Matković J. Kajo, rođen 1914. godine u Kučine — Split, borac IV bal poginuo u V ofanzivi.
1280. Matković M. Rafael, rođen 1923. godine u Kučine — Split, zamjenik kc mesara čete N bat, poginuo u V ofanzivi.
1281. Matošin S. Adam, rođen 1917. godine u Primoštenu — Šibenik, boic N bat, poginuo na Braču, juna 1944. godine.
1282. Matošin J. Anđelko, rođen 1922. godine u Primoštenu — Šibenik, desetc 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1283. Matošić Branka, rođena 1921. godine u Splitu, bolničarka, umrla u 1 ofanzivi.
1284. Matutinović J. Svemir, rođen 1920. godine u Splitu borac IV bat, poginL u V ofanzivi.
1285. Matutinović A. Ante, rođen 1909. godine u Zaostrogu — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1286. Mažibrada T. Vasilj, rođen 1922. godine u Kistanju — Knin, desetar bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
1287. Mažibrada J. Obrad, rođen 1911. godine u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1288. Mažibrada T. Stevan, rođen 1909. godine u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1289. Mažibrada S. Stevan "Steso", rođen 1910. godine u Kistanju — Knin, di setarkurir štaba brigade, poginuo u V ofanzivi.
1290. Medanić Beba, rođena u Ižu — Zadar, bolničarka N bat, poginula kod Livna oktobra 1942. godine.
1291. Medić M. Berislav, rođen 1924. godine u Baškoj Vodi — Makarska, borac III bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1292. Medić P. Božo, rođen 1923. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Kalinovika avgusta 1943. godine.
1293. Medić P. Jozo, rođen 1918. godine u Segetu, Trogir, borac IV bat, pogini u V ofanzivi.
1294. Medić L. Pave, rođen 1926. godine u Segetu, Trogir, borac 1 bat, pogim na Braču juna 1944. godine.
1295. Medarić Tina iz Iža — Zadar, bolničarka, poginula kod Knina novemb 1944. godine.
1296. Makle Josip, iz Doline — Ljubljana, borac 1 bat, poginuo kod Šibenika. novembra 1944. godine.
1297. Meić S. Sime, rođen 1908. godine u Pirovcu — Šibenik, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1298. Mekić A. Vinko, rođen u Ciovu, Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Mostara. februara 1945. godine.
1299. Melac T. Valent, rođen 1918. godine u Kostanjcu, Garešnica, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1300. Melvan P. Ivan, rođen 1923. godine u Visoko, Drniš, borac 1 bat, poginuo 1943. godine.
1301. Menale I. Pero, rođen 1905. godine u Cerovu — Capljina, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1302. Merande B. Brailo, rođen 1925. godine u Blaci — Kočeovil, borac III bat poginuo kod Klane maja 1945. godine.
1303. Merkaš M. Viktor, rođen 1923. godine u Sv. Križu — Krapina, borac III bat, pogmuo kod Lapca marta 1945. godine.
1304. Meštrović S. Ante, rođen 1924. godine u Šolti — Split, borac 1 bat, poginuc kod Livna oktobra 1942. godine.
1305. Meštrović M. Ante, rođen 1920. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1306. Maštrović Desanka, rođena 1921. godine u Splitu, pri štabu brigade, umrla u IV ofanzivi.
1307. Meštrović B. Duje, rođen 1924. godine u Drveniku — Trogir, borac IV bat, poginuo u Blatu aprila 1944. godine.
1308. Meštrović M. Milivoj, rođen 1916. godine u D. Selu — Šolta — Split, borar III bat, poginuo u Mljetu aprila 1944. godine.
1309. Metličić Ivan, rođen 1922. godine u Supetaru — Brač, delegat voda IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1310. Mezić S. Anica, rođena 1925. godine u Ižu — Zadar, bolničarka N bat, poginula u V ofanzivi.
1311. Mičin M. Jerko, rođen 1923. godine u Zlarinu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1312. Mičin M. Mihovil, rođen 1922. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora marta 1943. godine.
1313. Mihaljević S. Jozo "Soko", rođen 1912. godine u Livnu, mitraljezac IV bat, poginuo kod Drniša, avgusta 1943. godine.
1314. Mihanović M. Marija, rođena 1919. godine u Žrnovnici — Split, bolničarka 1 bat, poginula kod Knina decembra 1944. godine.
1315. Mihanović M. Stipe, rođen 1918. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1316. Mihanović S. Tadija, rođen u Žrnovnici — Split, borac 1 bat, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
1317. Mihovilović G. Ante, rođen 1914. godine u Skripu — Brač, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1318. Mihotić S. Dušan, rođen 1916. godine u Podgori — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1319. Mihovilović A. Branko, rođen 1923. godine u Mravinci — Split, prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1320. Mihovilović A. Mario, rođen 1924. godine u Božavi — Zadar, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1321. Mijačika J. Krešo, rođeri 1923. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1322. Mijakovac Dušan, rođen u Ornću — Knin, borac IV bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
1323. Mijakovac Petar, rođen u Markovcu — Knin, komandir čete 1 bat, umro od tifusa, na Prozoru marta 1943. godine.
1324. Mijalić S. Ante, rođen 1925. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora marta 1943. godine.
1325. Mijalić T. Ivan, rođen 1923. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1326. Mijić A. Božo, rođen 1921. godine u Karakašici — Sinj, mitraljezac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1327. Mikin B. Branko, rođen 1923. godine u Betini — Šibenik, borac IV bat, poginuo u ist. Bosni, avgusta 1943. godine.
1328. Mikulandra M. Milka, rođena 1926. godine u Bilici — Šibenik, bolničarka IV bat, poginula kod Knina novembra 1944. godine.
1329. Mikuličić T. Ante, rođen 1921. godine u Podstrani — Split, delegat voda III bat, poginuo u V ofanzivi.
1330. Mikulić J. Božidar, rođen 1913. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuo kod Aržana, oktobra 1942. godine.
1331. Milan I. Ivan, rođen 1916. godine u K. Novi — Split, brigadna intendantura, poginuo u Blatu — Korčula aprila 1944. godine.
1332. Milan I. Stude Marin, rođen u Kaštel Lukšiću — Split, borac, poginuo, mjesto nepoznato.
1333. Milat I. Antun, rođen 1918. godine u G. Segetu — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1334. Milat J. Antun "Kedo", rođen 1921. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1335. Milat F. Antun, rođen 1925. godine u Blatu — Korčula, borac 1 bat, poginuo kod Drniša, avgusta 1943. godine.
1336. Milat P. Antun, "Hrastovac", rođen 1926. godine u Blatu — Korčula, borackurir III bat, poginuo u V ofanzivi.
1337. Milat I. Marin "Panža" rođen 1922. godine u Blatu Korčula, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1338. Milat A. Mijo, rođen 1919. godine u Segetu — Tro{>.'r, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1339. Milat G. Tomo, rođen 1915. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
1340. Milat L. Vinko, rođen 1921. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1341. Milanković Nikola, borac, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
1342. Miler A. Mate, roden 1916. godine u Borovu — Virovitica, borac III bat, poginuo u Sv. Juraju, aprila 1945. godine.
1343. Miletić I. Ivan, rođen 1924. godine u Milešini, Split, borac IV bat, poginuo kod Javorka maja 1943. godine.
1344. Miletić Boro, rođen u Kistanju, Knin, borac 1 bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
1345. Miletić N. Nikola "Sare", rođen 1924. godine u Veloj Luci, Korčula, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1346. Miletić P. Petar, rođen u Vela Luka, Korčula, delegat voda IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1347. Milić Dušan, rođen u Sušaku, Rijeka, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1348. Milić D. Krstan, rođen 1913. godine u Biskupiji, Knin, komandir voda 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1349. Milić Obrad, rođen u Kninu, borac IV bat, poginuo u Jajcu decembrc 1942. godine.
1350. Milić J. Tomo, rođen u Riđanu, Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1351. Milina I. Andrija, rođen 1926. godine u K. Luksiću, Split, komesar čete 1 bat, poginuo na Bracu juna 1944. godine.
1352. Milin Z. Damjan, rođen 1924. godine u Jezeru, Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1353. Milisav B. Anđelko, rođen 1924. godine u Kali, Zadar, borac III bat poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1354. Milišić I. Ivan, rođen 1926. godine u Solinu, Split, borac 1 bat, poginuc kod Klisa, septembra 1943. godine.
1355. Milišić I. Marin, rođen 1922. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, umrc od posledica rana.
1356. Miloš I. Boris, rođen 1924. godine u Gati — Omiš, borac IV bat, poginuc u Gornjem Vakufu februara 1943. godine.
1357. Miloš Ilija, rođen u Vrbniku — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1358. Milošević T. Stipe "Čiča", rođen 1921. godine u Gradcu, Ploče, komesai čete III bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1359. Milovac I. Jozo, rođen 1920. godine u Pozorcu — Trogir, borac IV bat, zarobljen u IV ofanzivi i ubijen u Mostaru.
1360. Miljak Ljubo, rođen u Vrgorcu, vodnik voda III bat, poginuo u V ofanziv (10. hercegovačka brigada).
1361. Miljković P. Ante, rođen 1924. godine u Kotišini — Makarska, borac IV bat, poginuo u ist. Bosni decembra 1943. godine.
1362. Miljković Milan, rođen u Koljanima, Sinj, borac III bat, mesto pogibije.nepoznato.
1363. Miljković Stevo, rođen u Koljanima — Sinj, borac 1 bat, poginuo u IV ofanzivi.
1364. Mimica Božo, rođen u Podašpilje — Omiš, borac prištabske jedinice. Poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
1365. Mimica M. Filip, rođen 1917. godine u Podšpilji — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1366. Minjuski V. Vsevol, rođen 1924. godine u Rusani — Kotor, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1367. Miočević Krsto, rođen 1922. godine u Igranima — Makarska, borac III bat, poginuo u Gornjem Vakufu, marta 1943. godine.
1368. Miočević Nikola, rođen 1905. godine u Igranima — Makarska, borac III bat, poginuo kod Gacka maja 1943. godine.
1369. Miočević J. Marko, rođen 1919. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1370. Miolin M. Jozo, rođen u Kastelu — Split, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1371. Miošić J. Božidar, rođen 1917. godine u Bristu — Ploče, borac III bat, poginuo kod Rožaja, 1944. godine.
1372. Miosić J. Mijo, roden 1919. godine u Bristu — Ploče, borac III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1373. Miošić S. Milan, rođen 1920. godine u Bristu — Ploče, borac III bat poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1374. Mirić D. Dinko, rođen 1924. godine u Skripu — Brač, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1375. Mirić P. Petar, rođen 1922. godine u Skripu — Brač, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1376. Mirko P. Lino, rođen 1921. godine u Okravivu — Italija, borac III bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1377. Mirkov J. Jerolim, rođen 1923. godine u Olibu — Zadar, borac III bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1378. Mirković N. Dušan, rođen 1913. godine u Polači — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1379. Mirković Đuro, rođen u Kninskom Polju — Knin, borac 1 bat, umro od tifusa u Prozoru februara 1943. godine.
1380. Mirković M. Ilija, rođen u Polači — Knin, zamjenik komandira čete 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1381. Mirković Jakov, rođen u Polači — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1382. Mirojev Roko, pomoćnik komesara čete III bat, poginuo u Gornjem Vakufu januara 1943. godine.
1383. Mišić Vlado, rođen u Zagrebu, borac IV bat, poginuo na Visu, maja 1944. godine "Marin 2".
1384. Mišur F. Ivan, rođen u Drašnici — Makarska, borac III bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1385. Misur F. Ivan, rođen 1910. godine u Vrliki — Sinj, borac III bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1386. Mišur F. Zeljko, rođen 1924. godine u Vrliki — Sinj, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1387. Mišura M. Ivo, rođen 1925. godine u D. Kraljici — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1388. Mišura N. Jakov, rođen 1921. godine u Šibeniku, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1389. Mitar A. Marin, rođen 1908. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1390. Mlačić F. Ivan, rođen 1924. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1391. Mlačić I. Andrija, rođen 1919. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
1392. Mladen N. Mate, rođen 1907. godine u Vučevici — Split, borac IV bat,. poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1393. Mladineo P. Pavao, rođen 1924. godine u Boroviku — Vis, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine od pada aviona.
1394. Mladineo J. Vicko, rođen 1912. godine u Podšpilji — Vis, borac 1 bat, poginuo 1944. godine, mjesto nepoznato.
1395. Mlikota J. Miloš, rođen 1923. godine u Podgori — Makarska, borac IV bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
1396. Modruša Ivan, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945 godine.
1397. Morožon S. Anđelko, rođen 1923. godine u Biogradu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1398. Morožin L. Ivo, rođen 1924. godine u Biogradu, borac IV bat, poginuc u V ofanzivi.
1399. Morožin L. Marko, rođen 1924. godine u Biogradu, borac IV bat, poginu( u V ofanzivi.
1400. Morožin N. Marko, rođen 1912. godine u Biogradu, borac IV bat, poginu" u V ofanzivi.
1401. Mratović Mirko, rođen u Janjini — Pelješac, borac III bat, poginuo ko( Posušja, jula 1943. godine.
1402. Mratović M. Zdravko, rođen 1922. godine u Janjini — Pelješac, borac F\ bat, poginuo u Sv. Juraju aprila 1945. godine.
1403. Mravičić M. Ante, rođen 1916. godine u Tučepima — Makarska, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
1404. Mravičić J. Dominko, rođen 1910. godine u Tučepima — Makarska, bora III bat, poginuo u V ofanzivi.
1405. Mravičić M. Marinko, rođen 1917. godine u Tučepima — Makarska, bora III bat, poginuo kod Prozora marta 1943. godine.
1406. Mrčela A. Ivan, rođen 1920. godine u Tugare — Omiš, borac IV bat poginuo u Gackom, aprila 1943. godine.
1407. Mrduljaš J. Ante, rođen 1925. godine u Splitu, ? urir u prištabskoj jedi nici, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1408. Mrđen M. Božo, rođen 1925. godine u Siveriću — Drniš, borac IV bat poginuo u Trstu maja 1945. godine.
1409. Mrđen. Srećko, rođen 1920. godine u Siveriću — Drnis, delegat voda 1 bat poginuo u Jajcu novembra 1942. godine.
1410. Mrković M. Jere, rođen 1923. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo ko Klane aprila 1945. godine.
1411. Mršić Vladimir, rođen 1912. godine u Olibu — Zadar, borac 1 bat, poginuona Šolti maja 1944. godine.
1412. Muftić Ahmed, rođen 1923. godine u Ligotici — Visoko, borac III bat poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1413. Muftić A. Mehmed, rođen 1911. godine u Livnu, borac IV bat, poginuokod G. Vakufa, februara 1943. godine.
1414. Muslin J. Petar, rođen 1906. godine u Ogorju — Split, borac, poginuou V ofanzivi.
1415. Muslin N. Marko, rođen 1908. godine u Ogorju — Split, borac NI ba1 poginuo u Sv. Juraju aprila 1945. godine.
1416. Mustahinić M. Lenko, rođen 1923. godine u Dubrovniku, borac NI ba1 poginuo kod Bihaća, marta 1945. godine.
1417. Muštra N. Božo, rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, borac IV ba1 poginuo u V ofanzivi.
1418. Mužinić M. Vlado, rođen 1918. godine u Srinjine — Split, borac N bal poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1419. Nadilo A. Dušan, rođen 1920. godine u Blatu — Korčula, vodnik NI bal poginuo u Sv. Juraju, aprila 1945. godine.
1420. Nadilo J. Ivan, "Buran", rođen 1923. godine u Blatu, Korčula, borac I bat, poginuo u V ofanzivi.
1421. Nadilo P. Petar "Buran", rođen 1922. godine u Blatu — Korčula, borac III bat, poginuo u V ofanzivi (1. proleterska brigada).
1422. Najev J. Jakov "Lebac" rođen 1923. godine u Marinoli — Trogir, borac.1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1423. Najev J. Jakov, rođen 1920. godine u Marina — Trogir, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1424. Nenadić T. Ilija, rođen 1927. godine u Stikovu — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1425. Nenadić Nikolica, rođen u Dabru — Sinj, kurir štaba brigade, pogim u Jajcu decembra 1942. godine.
1426. Ninić M. Vjekoslav, rođen 1926. godine u Vranjici — Split, sekretar SKOJa II bat, poginuo kod Knina novembra 1944.
1427. Ninković R. Lazo, rođen 1922. godine Zaglavice — Glamoč, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1428. Nižić Mate, rođen u Vrgorcu, komesar čete III bat, poginuo u Travniku januara 1943. godine.
1429. Nižić J. Jure, rođen 1927. godine u Primoštenu — Šibenik, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1430. Nobilo I. Ivan "Lambardin", rođen 1918. godine u Blatu — Korčula, borac HI bat, poginuo u V ofanzivi.
1431. Novak L. Marinko, rođen 1922. godine u Trogiru, borac IV bat, poginun u V ofanzivi.
1432. Novak Vinko, rođen u Trogiru, boiac IV bat, poginuo u Grude (Hercegovina) 1943. godine.
1433.r)n. Novak Đ. Tomo, rođen u Hašani — Kutina, borac IV bat, poginuo r" Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1434. Novaković Branko, rođen u Kninu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1435. Novosel J. Ivan, rođen 1921. godine u Vriovcu — Zagreb, borac IV bat,. poginuo u Kninu novembra 1944. godine.
1436. Novović Bogdan. rođen u Cecuni — Andrijevica, rukovodilac polit. odjela brigade, poginuo na Klisu septembra 1943. godine.
1437. Nuić J. Miljenko, rođen 1920. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo t Travniku januara 1943. godine.
1438. Njegić N. Stevo, rođen 1915. godine u Drnišu, borac 1 bat, poginuo kod Livna 1942. godine.
1439. Njegovan A. Rudolf, rođen 1922. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V oianzivi.
1440. Njegus J. Branko, roden 1922. godine u Drnišu, borac 1 bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1441. Obad I. Stojan, rođen u Neumu, borac IV bat, poginuo kod Bihaća, marta 1945. godine.
1442. Očašić L. Mirko, rođen 1921. godine u Gati — Omiš, u intendanturi brigade, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1443. Odak B. Slavko, rođen 1921. godine u Siveriću — Drniš, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1444. Ognjenović V. Jovan, rođen 1912. godine u Kanjane — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1445. Ognjenović 0. Nikola, rođen 1925. godine u Kalati Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1446. Ognjenović N. Todor, rođen 1914. godine u Kalati — Knin, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1447. Ograbić N. Ivan, rođen 1925. godine u Tičevu — borac IV bat, poginuo u Livnu oktobra 1942. godine.
1448. Ojdanić I. Ante, rođen 1921. godine u Kljaci — Drniš, borac IV bat, ranjen na Pelješcu novembra 1943. godine, a umro u Italiji.
1449. Okmažić N. Jozo, rođen 1906. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1450. Omrčen A. Luka, rođen u Udovičićima — Sinj, borac 1 bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
1451. Opačić Stevo, rođen u Golubiću — Knin, komandir čete IV bat, poginuo kod Imotskog februara 1943. godine.
1452. Ordulj Stanko, rođen 1921. godine u Srinjini — Split, mitraljezac III bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1453. Oreb A. Ivica, rođen 1921. godine u V. Luka — Korčula, delegat voda IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1944. godine.
1454. Orlić M. Kario, rođen 1924. godine u Vinišću — Trogir, borac III bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine "Marin 2".
1455. Orlović S. Ante, rođen u Stankovu — Benkovac, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
1456. Orlović Stipan, mitraljezac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1457. Orović M. Mila, rođena 1925. godine u Ižu — Zadar, bolničarka N bat, poginula kod Fazlagić kuće aprila 1943. godine.
1458. Osilov I. Petar, rođen 1910. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, pogi' nuo u Studenci, novembra 1943. godine.
1459. Oslavić V. Mate, rođen 1926. godine u Budaku — Benkovac, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1460. Ostojić J. Jozo, rođen 1916. godine u Plini — Ploče, delegat voda III bat, poginuo u V ofanzivi.
1461. Oštrić M. Marko, rođen 1916. godine u Blizni — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
1462. Ozretić I. Ante, rođen 1924. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u \ ofanzivi.
1463. Paić T. Dalibor, rođen 1924. godine u Splitu, borac III bat, poginuo u \ ofanzivi.
1464. Paić Ante, rođen 1920. godine u Kaštelu — Split, borac 1 bat, poginuo i Šolti maja 1944. godine.
1465. Paklar D. Dušan, rođen. 1924. godine u Biskupiji — Knin, kurir štaba bri' gade, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1466. Palada M. Ivan, rođen 1920. godine u Bristvici — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1467. Palada J. Križan, rođen 1921. godine u Dogradi — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1468. Palada J. Paško, rođen 1919. godine u Dogradi — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1469. Palada I. Svetin, rođen 1921. godine u Dogradi — Trogir, vodnik IV bat, poginuo kod Jajca decembra 1942. godine.
1470. Palada M. Vinko, rođen 1922. godine u Dogradi — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1471. Palaversa I. Ante, rođen 1920. godin , u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1472. Pamuković S. Ante, rođen 1923. godine u Pakovu Selu — Drniš, borac bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
1473. Pancirov J. Ante "Gapic" rođen 1922. godine u Primoštenu — Šibenik, bo rac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1474. Pandor P. Tomo, rođen 1922. godine u Kutarevu — Otočac, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1475. Pandža S. Jure, rođen 1912. godine u Suhači — Sinj, kurir staba brigade poginuo u Prozoru februara 1943. godine.
1476. Pandža Josip, rođen u Suhači, Sinj, vodnik IV bat, poginuo 1943. godine mjesto nepoznato.
1477. Panjkota I. Ljubica, rođeria 1927. godine u Šibeniku, bolničarka N bat, poginula na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1478. Papić N. Ivan, rođen 1906. godine u Muću — Split, borac IV bat, pogi nuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1479. Papić F. Petar, rođen 1923. godine u Nerežišću — Brač, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1480. Parađina M. Đuro, rođen 1923. godine u Bročancu — Split, borac IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1481. Parađina A. Milan, rođen 1921. godine u Bročancu — Split, vodnik IV bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1482. Parađina M. Petar, rođen 1923. godine u Bročancu — Split, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1483. Parađina M. Nikola, rođen u Bročanici — Split, borac 1 bat, poginuo ni Svilaji septembra 1943. godine.
1484. Paravija A. Antun, rođen 1927. godine u K. Novi — Split, borac III bat poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1485. Parmać A. Mate, rođen 1924. godine u Opuzenu — Metković, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1486. Parun S. Ante, rođen 1912. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo u istočnoj Bosm jula 1943. godine.
1487. Parun I. Berislav, rođen 1923. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1488. Pasarić P. Niko, rođen 1918. godine u Čepikuće — Ston, borac 1 bat, pogi nuo kod Knina novembra 1944. godine.
1489. Pašalić M. Osvetnik, rođen 1923. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1490. Pašalić M. Uroš, rođen 1923. godine u Tučepima — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1491. Paškvalin G. Arte, rođen 1923. godine u Lepenici — Šibenik, IV bai poginuo u V ofanzivi.
1492. Paunović A. Tonći, rođen. 1918. godine u Makarskoj, komesar čete NI bai umro u logoru 1943. godine.
1493. Pavaković J. Mirko, rođen 1926. godine u Pogojasu — D. Mihuljac, bor;.i. N bat, poginuo u Ilirskoj Bistrici maja 1945. godine.
1494. Pavić L. Jozo, rođen 1914. godine u Sinju, borac 1 bat, poginuo u \ ofanzivi.
1495. Paviškov Marin, rođen u K. Kambelovcu — Split, vodnik 1 bat, pogi nuo na Braču septembra 1944. godine.
1496. Pavković I. Marin, rođen 1923. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat . poginuo u V ofanzivi.
1497. Pavlov J. Ante, rođen 1918. godine u Kaštelu — Split, borac 1 bat, pogi nuo na Braču, juna 1944. godine.
1498. Pavlinović M. Zvonko, rođen 1923. godine u Podgori — Makarska, bora' III bat, poginuo kod Duvna septembra 1942. godine.
1499. Pavlović Đorđina, Đina, rođena u Sibićima — Prijedor, omladinski rukovodilac 1 bat, poginula na Hvaru, marta 1944. godine.
1500. Pavlović F. Đuro, rođen 1921. godine u Đurđevcu, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1501. Pavlović I. Kažimir, rođen 1912. godine u G. Selu — Šolta — Split, borac N bat, poginuo kod Podgore novembra 1943. godine.
1502. Pažanin J. Ante, rođen 1921. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1503. Pažanin S. Ante, rođen 1921. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1504. Pažanin F. Ivan, rođen 1924. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1505. Pažanin S. Jozo, rođen 1923. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1506. Pažanin D. Luka, rođen 1920. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bai. poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1507. Pažanin C. Stipe, rođen 1924. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bal. poginuo u V ofanzivi.
1508. Pažanin D. Stipan, rođen 1923. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1509. Pažanin F. Stipan, rođen 1921. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1510. Pažanin J. Stipan, rođen 1919. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1511. Pažanin J. Tomo, rođen 1924. godine u Vinišću — Trogir, vodnik NI bal. poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1512. Pecotić K. Ivan "Ic", rođen 1912. godine u Smokvici — Korčula, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1513. Pečar B. Mato, rođen 1923. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1514. Pečar A. Nedjeljko, rođen 1920. godine u Bristu — Ploče, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1515. Pečarević I. Ivan, rođen 1918. godine na Visu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1516. Pelja I. Paško, rođen 1922. godine u Blizni — Trogir, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1517. Pensa I. Josip, rođen 1911. godine u K. Stafiliću — Split, zamjenik ko mandira čete IV bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
1518. Penović I. Marjan, rođen 1927. godine u Postinji — Split, borac 1 bat . poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1519. Peran J. Mate, rođen 1924. godine u Grebaštici — Šibenik, vodnik IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1520. Perasić P. Nedjeljko, rođen 1921. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo kod Unešića, avgusta 1943. godine.
1521. Perčić A. Josip "Perun", rođen 1920. godine u Žrnovnici — Split, zamjenik komandira čete IV bat, poginuo kod Javorka maja 1945. godine.
1522. Perčić A. Milan, rođen 1920. godine u Žrnovnici — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1523. Perčić V. Pave, rođen 1923. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1524. Perčić J. Marin, rođen 1921. godine u Žrnovnici — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1525. Peričić J. Jovan, rođen u Olibu — Zadar, borac 1 bat, poginuo kod Vis. maja 1944. godine na "Marin 2".
1526. Pereža J. Fabijan, rođen 1920. godine u Pozorcu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1527. Perić I. Roko, rođen 1909. godine u Kotlenici — Split, borac III bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1528. Perić Ivan, rođen u Zavojanima — Vrgorac, borac III bat, poginuo koc Prozora februara 1943. godine.
1529. Perić J. Ivan "Komita", rođen 1895. godine u Sinju, borac 1 bat, pogi nuo u V ofanzivi.
1530. Perić Lj. Marko, rođen. 1922. godine u Cavtatu — Dubrovnik, zamjenil komesara čete, poginuo u V ofanzivi.
1531. Perić J. Mile, rođen 1921. godine u Blatnici — Teslić, borac III bat, pogi nuo u Sv. Juraju aprila 1945. godine.
1532. Perić L. Petar, rođen 1915. godine u Živogosću — Makarska, borac IV bat poginuo na Visu aprila 1944. godine.
1533. Perić Stevan, rođen u Kistenji — Knin, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1534. Perić I. Stjepan, rođen 1923. godine u Ljepovniku — Konjic, desetar 1 bat poginuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1535. Perić Tonka, rođena 1925. godine u Sali — Zadar, bolničarka IV bat, pogi nula kod Bihaća marta 1945. godine.
1536. Periša B. Ivan, rođen 1927. godine u Kukovićima — Benkovac, borac n bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1537. Perišić Ante, rođen 1923. godine u Bilici — Šibenik, borac III bat, pogi nuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1538. Perišić Albina, rođena u Podstrani — Split, bolnićarka prištabske jedi nice, poginula u V ofanzivi.
1539. Perišić A. Anđelko, rođen u Dugopolju — Split, borac IV bat, poginuo u ^ ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1540. Perišić V. Grgo, rođen u Kaštelu Stafilić — Split, borac IV bat, poginuo 1944. godine u Gorskom Kotaru.
1541. Perko P. Ante, rođen 1907. godine u Mravincu — Split, borac III bat poginuo, mjesto nepoznato.
1542. Perko P. Spiro, rođen 1901. gocline u Mravincu — Split, prištabske jedi nice, poginuo u V ofanzivi.
1543. Perko S. Zvonimir, rođen 1919. godine u Mravincu — Split, borac IV bat poginuo kod Livna 1943. godine.
1544. Perkov Krešo, rođen 1919. godine u Tribunju — Šibenik, borac IV bat poginuo 1943. godine, mjesto nepoznato.
1545. Perkov K. Božo, rođen 1904. godine u Tribunji — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1546. Prkov S. Niko, rođen 1922. godine u Tribunji — Šibenik, borac IV bat poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1547. Perković L. Ante, rođen 1922. godine u Perkoviću — Šibenik, borac IV bat poginuo 1944. godine, mjesto nepoznato.
1548. Perković Anđelko, rođen 1914. godine u Puhariću — Makarska, bora III bat, poginuo kod Aržana, oktobra 1943. godine.
1549. Perković A. Ivan, rođen u Sitno Donje — Split, borac III bat, poginuo n Korčuli aprila 1944. godine.
1550. Perković J. Josip, rođen u Kras — Dobrinje — Krk, borac IV bat, pogi nuo na Braču juna 1944. godine.
1551. Perković F. Mirko, rođen 1925. godine u Grabu — Sinj, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1552. Perlain A. Božidar, rođen 1921. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuokod G. Vakufa, marta 1943. goćnne.
1553. Pernć D. Đorđe, rođen 1925. godine u Drnišu, borac IV bat, poginuokod Prozora februara 1943. godine.
1554. Peroš B. Krsto, rođen 1924. godine u Mravincima — Split, borac IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1555. Peroš M. Petar, rođen 1924. godine u Mravincima — Split, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1556. Persić Lino, rođen 1923. godine u Kršanu — Kula, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1557. Pervan F. Ante, rođen 1920. godine u Kokoriću — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1558. Pervan I. Ante, rođen 1922. godine u Kokoriću — Vrgorac, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1559. Pervan H. Ivan, rođen 1925. godine u Drveniku, Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1560. Petković A. Ante, rođen 1926. godine u Blatu — Korčula, sekretar SKOJa III bat, poginuo u Sv. Juraju aprila 1945. godine.
1561. Petković J. Marijan, rođen 1923. godine u Vrpolju — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
1562. Petković F. Marko, rođen 1922. godine u Vrpolju — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
1563. Petković M. Rade, rođen 1927. godine u Vrpolju — Šibenik, kurir 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1564. Petričević G. Ciro, rođen 1923. godine u Zivogošću — Makarska, borac III bat, poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1565. Petričić M. Nada, rođena 1923. godine u Ižu — Zadar, bolničarka N bat, poginula u V ofanzivi.
1566. Petričić Vjekoslav, rođen 1919. godine u Ižu — Zadar, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1567. Petričić S. Zarko, rođen 1922. godine u Ižu, Zadar, zamjenik komandira čete N bat, poginuo u V ofanzivi.
1568. Petrić I. Dinko, rođen 1921. godine u Velo Grablje — Hvar, borac 1 bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
1569. Petrić J. Ivo, rođen 1926. godine u K. Kambelovcu — Split, mitraljezac 1 bat, poginuo na Visu maja 1944. "Marin 2".
1570. Petrić M. Jozo, rođen 1911. godine u K. Kambelovcu — Split, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1571. Petrić Petar, rođen 1923. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1572. Petrić L. Vicko, rođen 1926. godine u Velo Grablje — Hvar, borac IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
1573. Petrina M. Ivan, rođen 1925. godine u D. Polje — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1574. Petrovčić Frano, rođen 1924. godine, u Postojni, borac III bat, poginuo kod Knina, novembra 1944. gođine.
1575. Petrović J. Martin, rođen 1910. godine u Pakovu Selu — Drniš, borac IV bat, poginuo u Sv. Juraju, aprila 1945. godine.
1576. Petronić Š. Marin, rođen u Silbi — Zadar, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1577. Petrović S. Milan, rođen 1922. godine u Petrovu Selu — Drniš, borac 1 bat, poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1578. Petrović I. Stipe, rođen 1930. godine u Sinju, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1579. Pikunić H. Ante, rođen u Mrljanu — Biograd, borac IV bat, poginuo kod Neuma, oktobra 1944. gođine.
1580. Pikunić J. Luka, rođen 1920. godine u Mrljanu — Biograd, borac 1 bat, poginuo na Hvaru juna 1944. godine.
1581. Pikunić A. Vojko, rođen 1928. godine u Mrljanu — Biograd, borac 1 bat, poginuo kod Neuma, novembra 1944. godine.
1582. Pipinić Željko, rođen u Kula Norinska, Metković, borac III bat, umro od napora poslije V ofanzive.
1583. Pilić Paško, rođen u Splitu, komesar čete 1 bat, poginuo na Visu 1944. godine.
1584. Piljac M. Ivo. rođen 1926. godine u Tijesnom — Šibenik, borac 1 bat,. poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1585. Piragić M. Isko, rođen 1914. godine u Livnu, borac IV bat, umro u Livnu 1943. godine.
1586. Pirak J. Ante, rođen 1922. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuo l V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1587. Pisac N. Nikola, rođen u Dugobabe — Split, pomoćnik komesara čete 1] bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1588. Piteša I. Jakov, rođen 1921. godine u Pločice — Dubrovnik, borac III bat poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1589. Piteša A. Kuzma, rođen 1925. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
1590. Pivac S. Niko, rođen 1922. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo koc Zagvozda, oktobra 1943. godine.
1591. Pivac J. Josip, rođen 1921. godine u Podgori — Makarska, kurir III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1592. Pivac M. Ivan, rođen 1921. godine u Makarskoj, pomoćnik komesara N bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1593. Pivalica N. Pero, rođen 1925. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo koc Klisa septembra 1943. godine.
1594. Pivčević F. Ivuško, rođen 1922. godine u Omišu, borac IV bat, poginuc u V ofanzivi.
1595. Pivčević J. Ive, rođen 1915. godine u Omišu, sekretar IV bat, poginuc kod Zvečanja 1944. godine.
1596. Pivčević I. Vjekoslav, rođen 1923. godine u Tugaru — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1597. Plazibat B. Marko, rođen 1924. godine u Dugopolje — Split, borac 1 bat, poginuo kod Livna 1943. godine.
1598. Plazibat J. Ivan, rođen 1907. godine u D. Postrinja — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1599. Plazibat Nikola rođen u Košuti — Sinj, ekonom čete 1 bat, poginuo i Gornjem Vakufu februara 1943. godine.
1600. Plazonić B. Nikola, rođen 1921. godine u Splitu, borac III bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1601. Pleadin J. Martin, rođen 1920. godine u Petrovu Selu — Drniš, borac 1 bat poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1602. Plećaš M. Mate, rođen 1923. godine u Staševici — Ploče, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1603. Plenča J. Zorka, rođena 1923. godine u Vrpolju — Šibenik, bolničarka N bat, poginula na Šolti maja 1944. godine.
1604. Pleština I. Mate, rođen 1909. godine u Klisu — Split, poginuo u ^ ofanzivi.
1605. Pleština S. Jozo, rođen 1909. godine u Klisu — Split, borac IV bat, pogi nuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1606. Pleština A. Spiro, rođen 1910. godine u Klisu — Split, ekonom čete 1 bat poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
1607. Pletikosić Ante, rođen 1905. godine u Solinu — Split, borac IV bat, pogi nuo u Studencu, oktobra 1943. godine.
1608. Pletikosić B. Božo, rođen u Hrvacu — Sinj, borac 1 bat, poginuo koi Klane aprila 1945. godine.
1609. Pletikosić D. Ivan, rođen 1904. godine u Solinu — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1610. Podija Marko, rođen 1924. godine u Dalmaciji, borac 1 bat, poginuo koi Neuma oktobra 1944. godine.
1611. Poduje Ivan — Đani, rođen 1914. godine na Visu, zamjenik komandir čete 1 bat, poginuo u G. Vakufu januara 1943. godine.
1612. Poklepović Frane, rođen 1907. godine u Milanu — Brač, borac 1 bat, pogi nuo kod Ilirske Bistrice maja 1945. godine.
1613. Poljak P. Kruno, rođen 1915. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo V ofanzivi.
1614. Poljak M. Milan, rođen 1926. godine u Solinu — Split, borac IV bat, pogi nuo kod Grahova (C.G.) 1944 godine.
1615. Poljičak M. Jerko, rođen 1912. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1616. Poljičanin N. Ivan, rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi (3. dalmatinska brigada).
1617. Poljičanin L. Marko, rođen 1921. godine u Segetu — Trogir, borac IV bal poginuo u V ofanzivi.
1618. Poparić A. Ljiljanka, rođena 1925. godine u Sinju, bolničarka, poginula u V ofanzivi.
1619. Popić Ivan, rođen 1919. godine u K. Stafiliću — Split, borac IV bat, poginuo na Hvaru juna 1944. godine.
1620. Popić L. Miloš, rođen 1903. godine u Erveniku — Knin, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
1621. Popić T. Nikola, rođen 1908. godine u Erveniku — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1622. Popić I. Vinko, rođen 1923. godine u K. Stafiliću — Split, vodnik 1 bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1623. Popović Boja, rođena 1923. godine u Koljanima — Sinj, bolničarka 1 bat,. poginula u Crnoj Gori 1943. godine.
1624. Popović Cvita, rođena u Koljanima — Sinj, bolničarka 1 bat, poginula kod Posušja, oktobra 1943. godine.
1625. Popović D. GojkoDobre, rođen 1922. godine u G. Jagodnji — Benkovac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1626. Popović Lj. Gojko, rođen 1921. godine u G. Jagodnji — Benkovac, bora' N bat, poginuo u V ofanzivi.
1627. Popović J. Jozo, rođen 1912. godine u Sestanovcu — Imotski, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1628. Popović Milan, rođen u Mokrom Polju — Knin, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1629. Pović Petar, rođen 1921. godine u Kaštelu — Split, brigadna muzika, poginuo u V ofanzivi.
1630. Posinković L. Toma, rođen 1919. godine u Dolu — Hvar, delegat voda N bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1631. Potočnik J. Bepica, rođen 1919. godine u Metkoviću, komandir čete III bat,. poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1632. Pradieh L. Rino, rođen 1923. godine u Sardinia — Italija, borac IV bat, poginuo kod Bihaća, marta 1945. godine.
1633. Pralija N. Stanko, rođen u Trogiru, borac IV bat, poginuo, mjesto nepoznato.
1634. Pranić H. Andulja, rođen 1919. godine u Tuzli, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1635. Prar P. Rosa, rođena u Kljaku — Drniš, bolničarka N bat, poginula na Korčuli aprila 1944. gođine.
1636. Prelić Ibro, rođen 1922. godine u Sarajevu, borac III bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
1637. Premeru M. Mario, rođen 1926. godine u Dugi Rat — Omis, borac 1 bat, poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1638. Preočanin M. Kijo, rođen u Cetini — Knin. borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1639. Prgin I. Ante, rođen 1920. godine u Primoštenu — Šibenik. borac IV bat, poginuo 1942. godine, mjesto nepoznalo.
1640. Pribačić J. Danko, rođen 1923. godine u Podhumlju — Vis, borac IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1944. godine.
1641. Prizmić P. Zdenko, rođen u Vela Luka — Korcula, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1642. Prkić J. Jure, rođen 1907. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo na Pel.iešcu novembra 1943. godine.
1643. Prkić M. Ljubo, rođen 1923. godine u Sušaku — Prehutnjak, bolničar IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1644. Prlac M. Marijan, rođen 1903. godine u Drašnici — Makarska. borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1645. Prnjak M. Milan, rođen 1913. godine u Titogradu — Podgorica, komanđir voda III bat, poginuo u V ofanzivi.
1646. Prodan A. Nikola, rorten 1919. eodinp u Velo Brdo — Makarska. borac III bat, poginuo kod Prozora februara 1943. eodine.
1647. Prosen Alojz. rođen 1926. godine u Preko — Zadar, borac III bat, pofinuo kod Knina novembra 1944. godine.
1648. Prosenica M. nušan. rođen '1923. godine u Broćancu — Split, borac ITI bat,. poginuo kođ Nevesinia maria 1943. godine.
1649. Prosenica B. Mirko, rođen 1916. godine u Broćancu — Split, borac IV bat,. poglnuo na Hvaru, 1944. godine.
1650. Prosenica A. Milan, rođen 1922. godine u Broćancu — Split, borac IV bat, poginuo u Roškom Polju, oktobra 1943. godine.
1651. Provaznik V. Pubi, rođen 1910. godine u Sinju, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1652. Prosić Miloš, rođen u Bosanskom Petrovcu, kurir štaba brigade, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1653. Puharić F. Ivo, rođen 1925. godine u Puhariću — Makarska, borac III bat poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1654. Puharić K. Anđelko, rođen u Puhariću — Makarska, borac III bat poginuo kod Aržana oktobra 1942. godine.
1655. Puharić M. Marin "Cirilo", rođen 1912. godine u Makarskoj, zamjenik komandira čete III bat, poginuo u Gornjem Vakufu januara 1943. godine.
1656. Puharić Nikola, rođen 1917. godine u Puhariću — Makarska, borac IV bat, poginuo na Korčuli decembra 1943. godine.
1657. Puljan J. Mile. rođen 1925. godine u Plini Ist. — Ploče, borac III bat poginuo na Mljetu aprila 1944. godine.
1658. Puljić D. Jozo, rođen 1922. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo ni Korculi decembra 1943. godine.
1659. Purhić J. Ante, rođen 1926. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo nc o. Krku, aprila 1945. godine.
1660. Pušić N. Frane, rođen 1911. godine u Pirovcu — Šibenik, IV bat, ranjc.i umro u bolnici Split 1945. godine.
1661. Puzić A. Ivo, rođen 1921. godine u Rogoznici — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1662. Racetin I. Bartul, rođen 1921. godine u Dogradi — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1663. Racetin M. Ante, rođen 1919. godine u Marinu — Trogir, borac 1 bat poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1664. Radalj J. Ivan, rođen u Dragljanu — Vrgorac, komandir čete N bat poginuo u Klani aprila 1945. godine.
1665. Radalj Marjan, rođen u Dugim Njivam.a — Vrgorac, borac III bat, pogi nuo u IV ofanzivi marta 1943. godine.
1666. Radalj I. Nikola, rođen 1918. godine u Dugim Njivama — Vrgorac, bora III bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1667. Radečić M. Duško, rođen 1927. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuokod Prozora februara 1943. godine.
1668. Radelić I. Ante, rođen 1905. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat, pogi nuo kod Livna februara 1943. godine.
1669. Rađen I. Jovo, rođen 1923. godine u Otišiću — Sinj, borac 1 bat, poginuou V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1670. Radetić M. Ante, rođen u D. Selu — Šolta, desetar 1 bat, poginuo n Korčuli aprila 1944. godine.
1671. Radetić R. Dušan, rođen 1925. godine u D. Selo — Šolta, borac IV bat poginuo na Šolti maja 1944. godine.
1672. Radelić A. Gabriel, rođen 1926. godine u D. Selo — Šolta, borac 1 bal poginuo na Braču, septembra 1944. godine.
1673. Radetić I. Vicko, rođen u .D. Selo — Šolta, borac III bat, poginuo n Visu aprila 1944. godine.
1674. Radić J. Jure, rođen 1921. godine u Primoštenu — Šibenik, borac NI bal poginuo na Braču juna 1944. godine.
1675. Radić I. Karlo, rođen 1923. godine u Okrugu — Trogir, borac 1 bal poginuo u V ofanzivi.
1676. Radić R. Ante, rođen u Vrsini — Trogir, borac IV bat, poginuo na Brač1 septembra 1944. godine.
1677. Radić S. Ante, rođen 1920. godine u Podorljaku — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Livna 1943. godine.
1678. Radić Frane, rođen u Pučišću — Brač, borac 1 bat, poginuo kod Livr 1943. godine.
1679. Radić T. Ivan, rođen 1921. godine u Blatu — Korčula, borac IV bat,. pog nuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
1680. Radić P. Josip, rođen 1926. godine u Podorljaku — Šibenik, borac 1 bat, poginuo 1943. godine.
1681. Radić P. Jovan, rođen 1911. godine u Radučiću — Knin, borac IV bat, pi ginuo u IV ofanzivi marta 1943. godine.
1682. Radić F. Jozo, rođen 1921. godine u Okrugu — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Makarske 1943. godine.
1683. Radić Jovo, rođen u Radučiću — Knin, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1684. Radić M. Marko, rođen 1924. godine u Podorljaku — Šibenik, borac IV bat,. poginuo 1943. godine.
1685. Radić B. Paško, rođen 1921. godine u Dvornici — Šibenik, borac IV bat, poginuo 1944. godine.
1686. Radić N. Nikola, rođen u Radučiću — Knin, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa marta 1943. gođine.
1687. Radić T. Nikola, rođen 1918. godine u Dvornici — Šibenik, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
1688. Radić A. Paško, rođen 1919. godine u Podorljaku — Šibenik, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
1689. Radić I. Petar, rođen 1921. godine u Okrugu — Trogir, delegat voda IV bat,. poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1690. Radić P. Stipe, rođen 1926. godine u Bilici — Šibenik, vodnik N bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1691. Radić N. Vukašin, rođen 1914. godine u Radučiću — Knin, vodnik N bat, poginuo u V ofanzivi.
1692. Radman N. Jerko, rođen 19&8. godine u Šolti — Split, borac IV bat, poginuo kod Posušja oktobra 1943. godine.
1693. Radman Luka, rođen u Biorinu — Sinj, borac IV bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
1694. Radman N. Sime, rođen u Petričanu — Zadar, borac IV bat, poginuo na Bracu septembra 1944. godine.
1695. Radmilo I. Petar, rođen 1926. godine u Ramljanu — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klane, aprila 1945. godine.
1696. Radmilović A. Branko, rođen 1914. godine u Sutivanu — Brač, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1697. Radojković P. Dinko, rođen 1925. godine u Skripu — Brač, kurir IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1698. Radojković K. Franko, rođen 1922. godine u Skripu — Brač, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1699. Radojković P. Ivan, rođen 1920. godine u Podgori — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1700. Radojković J. Jerko, rođen 1914. godine u Škripu — Brač, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1701. Radonić A. Radovan, rođen 1916. godine u Pitvi — Hvar, prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1702. Radošević S. Petar, rođen 1919. godine u Dicmu — Sinj, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1703. Radovčić L. Ante, rođen 1907. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1704. Radovniković F. Davor, rođen 1922. godine u Splitu, komesar čete 1 bat,. poginuo u V ofanzivi.
1705. Radinović D. Dmitar, rođen 1921. godine u Polace — Knin, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1706. Rađa I. Ivan, rođen 1910. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1707. Rađa S. Jure, rođen 1904. godine u Ogorju — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1708. Rajić B. Đuro, rođen 1926. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo na Sirokom Brijegu februara 1945. godine.
1709. Rajnis Slavko, rođen 1922. godine u Splitu, borac 1 bat, umro od tifusa marta 1943. godine.
1710. Rak J. Ante, rođen 1924. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1711. Rak J. Marinko, rođen 1921. godine u Dubravi — Šibenik, komandir cete N bat, poginuo kod Travnika januara 1943. godine.
1712. Rakela A. Franko, rođen u Ložišću — Brač, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1713. Rakić N. Ante, rođen 1910. godine u Petrovu Selu — Drniš, borac IV bat,. poginuo kod Sv. Juraja aprila 1945. godine,538.
1714. Rakić Mijo, rođen 1912. godine u Makarskoj, borac III bat, streljan \ Sarajevu decembra 1942. godine.
1715. Rakić A. Stanko, rođen 1923. godine u Višnjici — Vrgorac, vodnik III bat poginuo u V ofanzivi.
1716. Rakić Paško, rođen u Vrgorcu, komandir čete N bat, poginuo kod Klan. aprila 1945. godine.
1717. Raković Ante, rođen u Zadru, borac III bat, poginuo kod Zagvozda, ok tobra 1943. godine.
1718. Rakulj I. Milica, rođena 1919. godine u Cukare — Glamoc, bolničarka brigadnom previjalištu, poginula u V ofanzivi.
1719. Ramljak M. Mate, rođen 1913. godine u Siveriću — Drniš, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1720. Ramljak P. Slavko, rođen 1918. godine u Siveriću — Drnis, borac 1 bat poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
1721. Raos Dragica, rođena u Vrgorcu, bolničarka III bat, poginula, mjesto ne poznato.
1722. Raos Zarko, rođen u Vrgorcu, borac III bat, poginuo kod Livna sep tembra 1942. godine.
1723. Raspudić P. Marko, rođen 1921. godine u Konjini — Konjic, borac IV bat poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
1724. Rašin Ante "Rašica", rođen 1919. godine u Pakoštanu — Biograd, bora 1 bat, poginuo u Lici 1945. godine.
1725. Ravkin Tomica, rođena u Ižu — Zadar, bolničarka 1 bat, poginula ko Knina novembra 1944. godine.
1726. Ravlić I. Ante, rođen u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u ofanzivi.
1727. Ravlić J. Grgo, rođen 1906. godine u Kozici — Vrgorac, borac N baf poginuo u V ofanzivi.
1728. Ravlić J. Jozo, rođen 1925. godine u Kozici — Vrgorac, borac NI bal poginuo u V ofanzivi.
1729. Ravlić M. Jure, rođen 1911. godine u Kozici — Vrgorac, borac N bal poginuo u V ofanzivi.
1730. Ravlić M. Marko, rođen 1918. godine u Kozici — Vrgorac, borac N bai poginuo u V ofanzivi.
1731. Ravlić I. Mate, rođen 1924. godine u Kozici — Vrgorac, borac NI bapoginuo u V ofanzivi.
1732. Ravlić J. Simun, rođen 1922. godine u Kozici — Vrgorac, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1733. Razlog Ivan, rođen u Blatu — Korčula, delegat voda 1 bat, poginuo kc Visa maja 1944. godine na "Marin 2".
1734. Ravnjak M. Alojz, rođen 1924. godine u Konjici — Maribor, borac III bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1735. Remetin Anton, rođen u Šolti — Split, borac V bat, poginuo kod Raškc Polja oktobra 1943. godine.
1736. Remetin N. Jerko, rođen u Šolti — Split, borac IV bat, poginuo kod Pi sušja oktobra 1943. godine.
1737. Remetin V. Mirko, rođen 1923. godine u Šolti — Split, borac IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1738. Relja I. Vice, rođen 1926. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1739. Rešetar M. IvanBertan, rođen 1915. godine u Umčani — Vrgorac, vodn III bat, poginuo u V ofanzivi.
1740. Ribičić L. Jozo, rođen 1921. godine u Omišu, borac prištabske jedinic poginuo u V ofanzivi.
1741. Rilja M. Mijo, rođen 1921. godine u Trogiru, zamjenik komandira čete ] bat, poginuo u V ofanzivi.
1742. Rinčić I. Stipe, rođen 1922. godine u Marinu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1743. Riola Gortano, rođen u Siela Reguso — Italija, borac 1 bat, poginuo :na o. Šolti, maja 1944. godine.
1744. Rnjak I. Todor, rođen 1921. godine u Orliću — Knin, komandir čete 1 bc poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1745. Rodoljubac T. Ivan, rođen 1913. godine u Vrsi — Nin — Zadar, borac III.bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1746. Roglić M. Ivo, rođen 1922. godine u Vrgorcu, borac III bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1747. Rogošić V. Ivan, rođen 1927. godine u Podšpilji — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1748. Rogošić M. Ljubo, rođen 1923. godine u Podšpilji — Omis, borac IV bat, poginuo kod Bihaća aprila 1945. godine.
1749. Rogošić I. Milan, rođen 1925. godine u Podšpilji — Omiš, bolničar, poginuo u V ofanzivi.
1750. Rogošić I. Stipe, rođen 1922. godine u Podšpilji — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1751. Roguljić A. Mate, rođen 1925. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1752. Roić B. Đuro, rođen 1926. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo na Sirokom Brijegu februara 1945. gocline.
1753. Roić F. Ivan, rođen 1917. godine u Dolu — Hvar, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1754. Roje M. AnteTonći, rođen 1917. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1755. Roki S. Ante, rođen 1912. godine na Visu, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1756. Rokić P. Ante, rođen 1919. podine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1757. Rokov J. Ante, rođen u KasLeluGomilici — Split, borac 1 bat, poginuo u istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1758. Rokov Dragutin, rođen 1921. godine u Kaštelu — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1759. Rokov J. Ante, rođen u K. Gomilici — Split, borac 1 bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
1760. Romac Ljubica, rođena 1922. godine u Glavici — Sinj, bolničarka N bat,. ubijena od ustaša 1943. godine.
1761. Romić P. Đuro, rođen 1920. godine u Erveniku — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1762. Romić I. Stipe, rođen 1926. godine u Metkoviću, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1763. Rosandić S. Pavao rođen 1918. godine u Podgori — Makarska, prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi (5. crnogorska brigada).
1764. Roščić M. Damjan, rođen 1915. godine u Podgori — Makarska, kurir III bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1765. Rozga M. Ante, rođen 1924. godine u Blizni — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1766. Rozga M. Ivan, rođen 1925. godine u Blizni — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1767. Rožić J. Vicko, rođen 1923. godine u Trogiru, borac čete za vezu, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1768. Rubeša Z. Ivan, rođen 1920. godine u Makarskoj, omladinski rukovodilac IV bat, poginuo kod Kifina Sela marta 1943. godine.
1769. Rubeša J. Ivan, rođen 1927. godine u Vela Luka — Korčula, kurir III bat, poginuo u Kninu decembra 1944. godine.
1770. Rubinić M. Ante, rođen 1920. godine u Vrsniku — Hvar, vodnik 1 bat, poginuo kod Šibenika oktobra 1944. godine.
1771. Rudan M. Marko, rođen 1923. godine u Radoviću — Drniš, borac 1 bat,. poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1772. Rudelj V. Mate, rođen 1926. gcdine u Igrane — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1773. Ruić N. Anton, rođen 1925. godine u GrohoteŠolta — Split, borac IV bat, poginuo na Korčuli decembra 1943. godine.
1774. Runje Branko, desetar IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine. Rodom iz Dalmacije.
1775. Rupanović V. Viktor, rođen 1923. godine u Kaštelu — Split, puškomitraljezac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1776. Rosandić V. Zvonimir, rođen 1923. godine u Splitu, borac 1 bat,. poginuo u dolini Bosne decembra 1942. godine.
1777. Ružić S. Drago, rođen 1920. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo ko( Klisa septembra 1943. godine.
1778. Ružić J. Stanko, rođen u Trogiru, borac 1 bat, poginuo kod Livna ok tobra 1942. godine.
1779. Rupić J. Krsto, rođen 1924. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1780. Rupić Vice, rođen 192b. godine u Dubravi — Šibenik, boiac 1 bat, pogi nuo na Pelješcu oktobra 1943. godine.
1781. Rušić A. Frane, roden 1923. godine u Drveniku — Trogir, borac IV bat poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1782. Ružić S. Milan, rođen 1918. godine u Podstrani — Split, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1783. Salečić J. Vlado, rođen 1922. godine u Smokvici — Korčula, komandi čete III bat, poginuo kod Mostara t'ebruara 1945. godine.
1784. Sabljić Vladimir, rođen u Vinkovcima, Dorac 1 bat, poginuo na Širokoi Brijegu februara 1945. godine.
1785. Sadić H. Menmed, rođen 1910. godine u Seliću — Brčko, mitraljezac 1] bat, poginuo na Širokom Brijegu tebruara 1945. godine.
1786. Samac Marija, roaena u Trilju — Sinj, bolničarka pristabske jedinici poginula 1943. godine, mjesto nepoznato.
1787. Samardžić I. Nikola, rođen 1913. godine u Grabu — Sinj, vodnik 1 ba1 umro od tifusa u IV ofanzivi.
1788. Samardžić P. Petar, roden 1912. godine u Maovici — Sinj, delegat voda bat, poginuo u V ofanzivi.
1789. Sandurika M. Josip, rođen 1922. godine u Vrbici — Bjelovar, poginuo kc Bihaća marta 1945. godine.
1790. Saputnik A. Ante, rođen 1908. godine u Zeljeznoj Kapiji — Velikova borac 1 bat, poginuo kod Klane maja 1945. godine.
1791. Sardelić Ante, rođen. u Splitu, u pristabskim jedinicama, poginuo u ofanzivi.
1792. Sardelić A. Petar "Brko", rođen 1921. godine u Blatu — Korčula, četa P brigade, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1793. Saša J. Mijo, rođen 1914. godine u D. Blizni — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1794. Savić Ivan, roden u Vrliki — Sinj, kurir IV bat, poginuo kod G. Vakuf februara 1943. godine.
1795. Scipioni T. Miljenko, rođen 1919. godine u Kominu — Ploče, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1796. Sekel M. Franjo, rođen 1922. godine u Njemčevcu — Varaždin, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1797. Sekso M. Ante, rođen 1924. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
1798. Sentić V. Andrija, rođen 1912. godine u Gradcu — Stolac, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1799. Senjanin A. Mate, rođen 1925. godine u Svinjcu — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1800. Senjanin J. Josip, rođen 1926. godine u Svinjcu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1801. Senjanin I. Tomo, rođen 1922. godine u Svinjcu — Trogir, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1802. Serdarević P. Nikola, rođen 1922. godine u Neoriću — Split, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1803. Sfarčić Mate, rođen u Milni — Brač, zamjenik komandira čete N bc poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
1804. Siber J. Jordan, rođen 1922. godine u Splitu, borac IV bat, poginuo k Klane aprila 1945. godine.
1805. Sildetić M. Smajo, rođen u Ostrovici — Bosanski Petrovac, kom voc poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1806. Simić J. Vlado, rođen 1925. godine u Sušci — Sinj, borac III bat, pog nuo kod Klane aprila 1945. godine.
1807. Simić Zivko, rođen u Jankovcu — Osijek, borac IV bat, poginuo u :istočnoj Bosni jula 1943. godine.
1808. Sinobad Gojko, rođen u Kninu, borac 1 bat, poginuo kod G. Vaku marta 1943. godine.
1809. Sinovčić M. Stipan, rođen 1915. godine u Žrnovnici — Split, borac IV bat poginuo 1945. godine u logoru.
1810. Siriščević D. Ante, rođen 1921. godine u Splitu, borac IV bat, umro n Italiji februara 1945. godine od rana.
1811. Siriščević I. Ante, rođen 1927. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo i V ofanzivi.
1812. Siriščević I. Fabijan, rođen 1923. godine u Splitu, kom. voda borac 1 bat, poginuo kod Vrlike novembra 1944. godine (10. dalmatinska brigada), kao komandant bataljona.
1813. Sjenović A. Mehmed, rođen 1910. godine u Cerganu — Gostivar, borac ) bat, poginuo u Ilirskoj Bistrici maja 1945. godine.
1814. Skejić Stipe, rođen u Gardunu — Sinj, borac 1 bat, poginuo kod Jajca. 1942. godine.
1815. Skelin P. Ivo, rođen 1924. godine u Drnišu, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1816. Skender I. Ante, rođen 1923. godine u Zivogošću — Makarska, borac 111 bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1817. Skoblar Petar, rođen u Neviđanu — Zadar, borac III bat, poginuo ne Šolti maja 1944. godine.
1818. Skočić Đ. Simun, rođen u Naskoliku — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Knina.
1819. Skočić N. Tomo, rođen u Naskoliku — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1820. Skorić I. Ivan, rođen 1907. godine u Primoštenu — Šibenik, borac IV bat, poginuo na Visu aprila 1944. godine — pad aviona.
1821. Skrapić P. Josip, rođen 1903. godine u Sitnom — Split, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1822. Skroza M. Bogdan, rođen 1922. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1823. Skroza M. Josip, rođen 1912. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1824. Slade L. Božo, rođen 1922. godine u Trogiru, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1825. Slade B. Vinko, rođen 1917. godine u Trogiru, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1826. Sladić M. AnđeloSrećko, roden 1920. godine u Betini — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1827. Sladić S. Dragutin, rođen 1922. godine u Betini — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1828. Sladić M. Slavko, rođen 1920. godine u Betini — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1829. Sladić I. Sime, rođen 1923. godine u Betini — Šibenik, borackurir N bat, poginuo u V ofanzivi.
1830. Sladoljev V. Arrte, rođen 1924. godine u Vodicama — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
1831. Slako M. Ivan, rođen 1918. godine u Drveniku — Makarska, zamjenik komesara čete N bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1832. Slako J. Mate, rođen 1912. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1833. Slatina Mate, rođen 1907. godine u Pozorcu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Drvara 1944. godine.
1834. Smajo Vlado, rođen 1924. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
1835. Smiljanić Danilo, rođen 1915. godine u Lapcu — Lika, politički komesar 1 bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
1836. Smoje P. Frane, rođen 1923. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u Studenci oktobra 1943. godine.
1837. Smolčić V. Slavka, rođena 1927. godine u Splitu, bolničarka N bat, poginula decembra 1943. godine.
1838. Smoljanović S. Jure, rođen 1927. godine u Omisu, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa, januara 1943. godine.
1839. Smoljić B. Marijan, rođen 1923. godine u D. Blizni — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1840. Sobin. Ivan, roden u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo kod Gacki aprila 1943. godine.
1841. Sobin M. Frane, rođen 1922. godine u K. Kambelovcu — Split, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1842. Sokolov N. Ivan, rođen 1923. godine u Vinišću — Trogir, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1843. Spahija A. K.rsto, rođen 1909. godine u Kraljici — Šibenik, borac III bat poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1844. Spahija S. Radoslav rođen 1925. godine u Šibeniku, borac IV bat, pogi nuo u V ofanzivi.
1845. Spajić J. Jozo, rođen 1923. godine u Solinu — Split, borac IV bat, pogi nuo u V ofanzivi.
1846. Sporažić J. Josip, rođen 1923. godine u Vrbiku — Krk, borac IV bat, pogi nuo na Krku aprila 1945. godine.
1847. Srdanović Milivoje, rođen u Bukoviku — Savnik, borac 1 bat, poginuokod Bihaća marta 1945. godine.
1848. Srdar J. Ante, roden 1908. godine u K. Gomilici — Split, intcndantura bat, poginuo u Raškom Polju oktobra 1943. godine.
1849. Srna M. Pero, rođen. 1921. godine u Mostaru, borac IV bat, poginuo ko Klane aprila 1945. godine.
1850. Sršen M. Pero, rođen 1922. godine u Babinom Polju — Mljet, borac IV bat poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1851. Sršić I. Niko, rođen. 1923. godine u Blizni — Derventa, borac 1 bat, pogi nuo kod KIane aprila 1945. godine.
1852. Srzić N. Airte, rođen 1915. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuou V ofanzivi.
1853. Srzić S. Frane, rođen 1921. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuokod Jajca decembra 1942. godine.
1854. Srzić M. Jerko, rođen 1914. godine u Kotišini — Makarska, borac NI ba1 poginuo u V ofanzivi.
1855. Srzić I. Marica, rođena 1923. godine u Makarskoj, bolničarka NI baf poginula kod Nevesinja marta 1943. godine.
1856. Srzić S. Martin, rođen 1912. godine u Makarskoj, intendantura NI ba1 poginuo u V ofanzivi.
1857. Stanić M. Mirko, rođen 1920. godine u Staniću — Omiš, prištabske jed nice, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1858. Stančić L. Jakov, roden u Dolu — Hvar, borac 1 bat, poginuo na Vis maja 1944. godine "Marin 2".
1859. Stanin Sime, rođen u Kali — Zadar, borac III bat, poginuo kod Šib( nika novembra 1944. godine.
1860. Stanić J. Mara, rođena 1923. godine u Krivodolu — Imotski, bolničarl 1 bat, poginula u V ofanzivi.
1861. Stanić M. Petar, rođen 1920. godine Stanići — Omiš, prištabske jedinic poginuo u V ofanzivi.
1862. Stanković Marko, rođen u Kotezi — Vrgorac, borac III bat, pogim 1944. godine.
1863. Stipanićev S. Ante, rođen 1909. godine u Tribunji — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prosike decembra 1943. godine.
1864. Stipanović G. Ivan, rođen 1916. godine Blizna — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1865. Stipčić M. Marinko, rođen 1926. godine u Trogiru, borac IV bat, pog nuo kod Drvara 1944. godine.
1866. Stipčević N. Tulio, rođen 1929. godine u Arbanasi — Zadar, borac 1 bat, poginuo kod Kniria novembra 1944. godine.
1867. Stipinović A. Milan, rođen 1919. godine u Stobreču — Split, borac III bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1868. Stipičević K. Ivan, rođen 1911. godine u Kotisini — Makarska, borac 1 bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1869. Stipić J. Ljubo, rođen 1924. godine u Gradcu — Ploče, vodni delegat IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1870. Stipković J. Petar, rođen 1923. godine u Vela Luki — Korčula, borac bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1871. Stojan M. Blaž, rođen 1921. godine u Dogradi — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1872. Stojan J. Ivan, rođen 1920. godine u Dogradi — Trogir, borac prištabske jeclinice, poginuo u V ofanzivi.
1873. Stojanović S. Dušan, rođen u Saloviću — Virpazar, borac 1 bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1874. Stolica B. Marko, rođen 1921. godine u Makarskoj, vodni delegat III bat, poginuo u V ofanzivi.
1875. Stošić Luka, rođen 1910. godine u Šibeniku, borac 1 bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
1876. Stragačić Berto, rođen u Ižu — Zadar, borac IV bat, ranjen na Braču umro na Visu 1943. godine.
1877. Strožer G. Zoran, rođen 1919. godine u Solinu — Split, referent saniteta 1 bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
1878. Strugar I. Vlado, rođen u Crnoj Gori, komandir čete 1 bat, poginuo na Ozrenu jula 1943. godine.
1879. Stupalo M. Ante, rođen 1907. godine u Neoriću — Split, borac IV bat, poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
1880. Stupar J. Rade, rođen 1922. godine u Ivoševcu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1881. Stupar S. Vujo, rođen 1918. godine u Ivosevcu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1882. Stupin F. Karmelo, rođen 1922. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1883. Sučić S. Pavo, rođen 1913. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa februara 1943. godine.
1884. Sučić J. Vlado, rođen 1916. godine u I.ivnu, borac IV bat, ubijen u lo.eoru Zemun 1943. godine.
1885. Sule A. Srećko, rođen 1924. godine u Šolti — Split, vodnik IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1886. Surić A. Jozo, rođen u Privlaki — Zadar, borac III bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine.
1887. Sviličić J. Ante, rođen u Zenaglavi — Vis, borac IV bat, poginuo u Šolti maja 1944. godine.
1888. Surjan J. Drago, rođen 1925. godine u Vela Luki — Korčula, borac III bat, poginuo na Pelješcu oktobra 1943. godine.
1889. Svarčić N. Mate, roden 1921. godine u Milni — Brač, pomoćnik komesara čete N bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1890. Svoboda A. Emanuel, rođen 1924. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1891. Saban I. Miro, rođen u Trogiru, borac IV bat, poginuo na Marinu N kod Visa maja 1944. godine.
1892. Sabanović Saban, rođen u Buči — Dragaš, borac 1 bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1893. Sabić N. Krsto, rođen 1925. godine u Makarskoj, borac III bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1894. Safer I. Vlado, rođen 1920. godine u Kokin Brodu — Delnice, borac 1 bat, poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
1895. Sajin I. Bosko, rođen u Biočiću — Drniš, borac 1 bat, poginuo u Ilirskoj Bistrici maja 1945. godine.
1896. Sakić P. Izidor, rođen 1924. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo na Sirokom Brijegu februara 1945. godine.
1897. Sale J. Ante, rođen 1923. godine u Žrnovu — Korčula, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1898. Salov F. Ivan, rođen u Marini — Trogir. borac IV bat, poginuo u V ofanzivi (2. dalmatinska brigada).
1899. Salov I. Mijo, rođen 1914. godine u Marini — Trogir, borac IV bat, poginuo na Šolti maja 1944. godine "Marin 2".
1900. Salov I. Vicko, rođen u Maiini — Trogir, borac III bat, poginuo kod KIane aprila 1945. godine.
1901. Sangulin L. Ante, rođen 1925. godine u Biogradu borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1902. Santić M. Andrija, rođen 1912. godine u Gradcu — Stolac, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1903. Santić A. Nikola, rođen 1913. godine u Trogiru. komandir cete IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1904. Santić Z. Vicko, rođen 1918. godine u Trogiru, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1905. Sarić Ivan, rođen u Kistanju — Knin, borac 1 bat, pogmuo kod Visa,maja 1944. godine na "Marin 2".
1906. Sarić I. Jure, rođen na Visu, borac IV bat, pogmuo na Šolti maja 1944.
1907. Sarolić I. Mate, rođen 1915. godine u Krilo Jesenice — Omiš, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1908. Sašić I. Stipe, roden 1920. godine u Brelima — Makarska, desetar 1 bat, poginuo na Braču juna 1944. godine.
1909. Sašić S. Lazar, rođen 1909. godine u Erveniku — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1910. Sečer F. Marijan, rođen 1929. godine u Primor. Dolanc — Split, kunr ] bat, ranjen na Braču septembra 1943. godine, umro na Visu.
1911. Sego I. Nikola, roden na Broćancu — Split, borac IV bat, poginuo koc Klisa septembra 1943. godine.
1912. Segvić Srećko, rođen u Splitu, borac V bat, poginuo kod Posušja, oktobra 1943. godine.
1913. Segović J. Stjepan, rođen 1919. godine u Knjegincu — Varaždin, borac III bat, poginuo kod Bihaća, marta 1945. godine.
1914. Sekić A. Hasan, rođen 1923. godine u Puračiću — Tuzla, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1915. Sekuljica Lazar, rođen u Erveniku — Knin, borac IV bat, poginuo 1943 godine u Bosni.
1916. Sekuljica Pavao, rođen u Erveniku — Knin, borac IV bat, poginuo i V ofanzivi.
1917. Sekuljica R. Radivoj, rođen 1915. godine u Erveniku — Knin, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1918. Seman Lovre, rođen 1912. godine u Blatu — Korčula, borac III bat, pogi nuo u V ofanzivi (NI divizija).
1919. Senduka M. Josip, rođen 1922. godine u Vrbici — Bjelovar, borac IV bat poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
1920. Separović M. Burčina — Slavka, rođena 1922. godine, u BIatu — KorčulE bolničarka N bat, poginula kod Klisa septembra 1943. godine.
1921. Separović Kustro — I. Ivan, rođen u Blatu — Korčula, III bat, poginuo koi Prozora februara 1943. godine.
1922. Separović Markota I. Petar, rođen 1914. godine u Blatu — Korčula, bora N bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1923. Separović M. Antun, rođen u Blatu — Korčula, borac 1 bat, poginuokod Jajca novembra 1942. godine.
1924. Separović A. Antun "5žerban", rođen 1923. godine u Blatu — Korčuls borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1925. Separović F. Dušan, rođen u Blatu — Korčula, borac III bat, poginuo n Mljetu, aprila 1944. godine.
1926. Separović I. L.jubica, rođena 1908. godine u Blatu — Korcula, bolničark 1 bat, poginula kod Knina novembra 1944. godine.
1927. Serbo B. Gojko, rođen 1920. godine Dicmo — Sinj, borac IV bat, poginuokod Konjica marta 1943. godine.
1928. Serić J. Ilija, rođen 1911. godine u Pribudi — Split, borac 1 bat, pog:. nuo kod Klisa septembra 1943. godine.
1929. Sevo I. Spiro, rođen 1920. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, pog nuo kod Knina novembra 1944. godine.
1930. Sišeta J. Josip, rođen 1925. godine u Banje — Biograd, borae N bat, pog nuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1931. Sevelj A. Tadija, rođen 1920. godine, u Dolu — Hvar, borac pnstabsljedinice, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1932. Sevo M. Frane, rođen 1921. godine u D. Segetu — Trogir, desetar III bat,poginuo u V ofanzivi.
1933. Sevo V. Ivan, rođen 1921. godine u D. Segetu — Tror.ir, vodnik PPI bat, poginuo u V ofanzivi.
1934. Sevo J. Jure, rođen 1920. godine u D. Segetu — Trogir, borac NI bat, poginuo u V ofanzivi.
1935. Sevo I. Roko, rođen 1925. godine u Segetu — Trogir, borac 1 bat, pog nuo kod Knina decembra 1944. godine.
1936. Sikić A. Ante, rođen 1918. godine u Splitu, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1937. Siljeg M. Filip, rođen 1911. godine u Kuli Norinska — Metković, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
1938. Siljeg J. Ivan, rođen 1923. godine u Kula Norinska — Metković, komandir voda, poginuo u V ofanzivi.
1939. Simić Drago, rođen 1921. godine u Igrane — Makarska, borac III bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1940. Simić S. Ivan, rođen 1921. godine u Segetu — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1941. Simić S. Ivo, rođen 1924. godine u Lastovu, borac III bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1942. Simić I. Mate, rođen 1912. godine u Rodošiću — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
1943. Simić S. Zvonko, rođen 1917. godine u Kamiži — Vis, borac III bat, poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
1944. Simunov S. Stipe, rođen. 1920. godine u Sutomisnici — Zadar, borac IV bat,. poginuo kod Knina 1944. godine.
1945. Simunović J. Ivan, rođen u Vela Luki — Korčula, borac III bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine "Marin 2".
1946. Sindelić M. Smajo, rođen u Bosanskom Petrovcu, vodnik 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
1947. Siško S. Damjan, rođen u K. Sućurcu — Split, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1948. Siško M. Petar, rođen u K. Sućurcu — Split, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
1949. Sitin B. Cedo, rođen 1919. godine u K. Lukšiću — Split, intendantura N bat, poginuo kod Roškog Polja, oktobra 1943. godine.
1950. Skalabrin. N. Ivan, rođen 1922. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1951. Skaro Dušan, rođen u Zelovu — Sinj, borac 1 bat, poginuo kod Konjica, marta 1943. godine.
1952. Skarpa I. Ivica, rođen 1920. godine u Starigradu — Hvar, borac III bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1953. Skegro M. Jure "Majić", rođen 1925. godine u Vrhdesne — Metković, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
1954. Skoko G. Jure, rođen 1908. godine u Primor. Dolac — Split, borac III bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
1955. Skorić B. Bišto, rođen u Neviđane — Zadar, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. godine "Marin 2".
1956. Skrobonja Spiro, rođen 1922. godine u Bratiskovcu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u IV ofanzivi.
1957. Skrobonja Vaso, rođen 1922. godine u Bratiškovcu — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
1958. Skorić Tomo, rođen u Niskoliku — Šibenik, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1959. Skugor J. Ivan, rođen 1924. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat,. poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
1960. Skugor K. Krste, rođen 1922. godine u Dubravi — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1961. Soda I. Ante, rođen 1916. godine u Bristivici — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1962. Soda P. Ante, rođen 1916. godine u Bristivici — Trogir, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. "Marin 2".
1963. Soda I. Stipan, rođen 1922. godine u Bristivici — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Trilja 1943. godine.
1964. Soda A. Mate, rođen 1921. godine u Bristivici — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Ostrošca marta 1943. godine.
1965. Soda B. Mijo, rođen 1912. godine u Bristivici — Trogir, borac IV bat, poginuo 1944., mjesto nepoznato.
1966. Skrapić P. Paško, rođen 1910. godine u Labinu — Split, borac IV bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1967. Soljačić M. Tonko, rođen u Dubrovniku, borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. "Marin 2".
1968. Soljan N. Mijo, rođen u Marina — Trogir, desetar Ib. poginuo ko( Visa maja 1944. godine na "Marin 2".
1969. Spanjić J. Marko, rođen 1921. godine u Pribudi — Split, borac IV bat poginuo kod G. Vakufa, marta 1943. godine.
1970. Spika A. IvanAntela, rođen 1919. godine u Segetu — Trogir, borac n bat, poginuo u V ofanzivi.
1971. Spika M. Ivan — Pinčina, rođen 1907. godine u Segetu — Trogir, bora IV bat, poginuo u V ofanzivi.
1972. Spika I. Mate, rođen 1923. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, pogi nuo u IV ofanzivi.
1973. Sprljan M. Marko, rođen 1909. godine u Vodicama — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1974. Strkalj N. Miro, rođen 1920. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginu' kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
1975. Stropin J. Vlado, rođen 1921. godine u Jezeru — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
1976. Subasić R. Ante — Tonći, rođen 1912. godine u Splitu, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1977. Sulenta M. Ante, rođen 1911. godine u Drasnici — Makarska, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1978. Sumera M. Kažimir, rođen 1914. godine u Krapanji — Šibenik, borac r bat, poginuo u Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1979. Sundov J. Filip, rođen 1909. godine u Bračeviću — Split, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
1980. Sundov J. Josip, rođen 1924. godine u Bračeviću — Split, borac III bat poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
1981. Sunjić J. Stanko, rođen 1925. godine u Staševici — Ploče, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
1982. Supe Marko, rođen u Konjevratu — Šibenik, borac III bat, poginuo n Šolti maja 1944. godine.
1983. Sušak D. Mirko, rođen 1921. godine u Dicmu — Sinj, borac IV ba1 umro od tifusa marta 1943. godine.
1984. Sušak D. Gojko, rođen 1920. godine u Sušci — Sinj, borac IV ba1 poginuo u V ofanzivi.
1985. Sutić J. Dinko, rođen 1923. godine u Gradcu — Ploče, borac III bat, pog^ nuo kod Knina novembra 1944. godine.
1986. Sutić N. Stipe, rođen 1894. godine u Gradcu — Ploče, brigadna nrter dantura, poginuo u V ofanzivi.
1987. Svorinić M. Mate, rođen 1925. godine u Ižu — Zadar, borac IV bat, pog nuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
1988. Svorinić B. Mate, rođen u Sestrunji — Zadar, borac IV bat, poginuo n Braču septembra 1944. godine.
1989. Tabain M. Antun "Koka", rođen 1919. godine u Vela Luka — Korčul borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1990. Tadić R. Zarko, rođen 1921. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo kc Olova jula 1943. godine.
1991. Tadin V. Mate, rođen 1920. godine u Pavlju — Brač, borac IV bat, poginuo u Logoru 1944. godine.
1992. Tadin M. Jerolim, rođen 1923. godine u Kaštelu — Split, borac IV bat, poginuo na Korčuli decembra 1943. godine.
1993. Talić C. Meho, rođen 1928. godine u Livnu, borac III bat, poginuo kc Gacka aprila 1943. godine.
1994. Tangar L. Jerko, rođen u .K. Gomilici — Split, komandir voda N bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
1995. Tatomir J. Marta, rođena 1924. godine u Biočiću — Drniš, bolničarka bat, poginula kod Mostara februara 1943. godine.
1996. Tasovac J. Nikola, rođen u Cara — Korčula, vodnik N bat, poginuo kc Neuma oktobra 1944. godine.
1997. Tešija D. Ante, rođen 1909. godine u Divojeviću — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
1998. Tica Veljko, rođen u Kninu, pomoćnik komesara čete 1 bat, pogim kod Banovića jula 1943. godine.
1999. Uvodić B. Nikola, rođen 1924. godine u Klisu — Split, sekretar SKOJa 1 bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
2000. Uvodić S. Zorka, rođena 1924. godine u Klisu — Split, bolničarka prištabske jedinice, poginula kod Grahova 1944. godine.
2001. Valenčić A. Darka, rođena 1924. godine u Kaštelu — Split, bolničarka brigadnog saniteta, poginula u V ofanzivi.
2002. Varda M. Kažo, rođen u Kaštelu — Split, borac, poginuo, vreme i mjesto nepoznato.
2003. Varnica M. Božo, rođen 1924. godine u Perkoviću — Šibenik, borac III bat, poginuo kod Posušja oktobra 1943. godine.
2004. Vatavuk M. Mile, rođen 1920. godine u Siritovcu — Drniš, borac, prištabske jedinice, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2005. Velić M. Ivan, rođen 1923. godine u Tugare — Omiš borac IV bat, poginuo kod Bileća aprila 1945. godine.
2006. Velić P. Jozo, rođen 1920. godine u Tugare — Omiš, brigadna intendantura, poginuo u V ofanzivi.
2007. Velinčić A. Ante, rođen u Pražnici — Brač, borac IV bat, poginuo na Hvaru septembra 1944. godine.
2008. Vetma M. Ivan, rođen 1908. godine u Klisu — Split, prištabske jedinice. poginuo kod Konjica, marta 1943. gođine.
2009. Vetma I. Milan, rođen 1924. godine u Klisu — Split, borac 1 bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
2010. Veža J. Milan, rođen u Zivogošću — Makarska, borac III bat, poginuo kod Aržana, 1943. godine.
2011. Vidmar A. Srećko, rođen 1914. godine u Postojini, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2012. Vidošević N. Ante, rođen 1924. godine u Broćancu — Split, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa marta 1943. godine.
2013. Vidošević V. Ivan, rođen 1921. godine u Sinju, delegat voda 1 bat, poginuo kod Jajca novembra 1942. godine.
2014. Vidović J. Jerka, rođena 1924. godine u Sevidu — Trogir, bolničarka IV bat, poginula u V ofanzivi.
2015. Vidović S. Ante, rođen 1914. godine u Sevidu — Trogir, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
2016. Vidović R. Dušan, rođen 1911. godine u Strmici — Knin, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
2017. Vidović T. Mato, rođen 1912. godine u Livnu, borac IV bat, poginuo kod G. Vakufa marta 1943. godine.
2018. Vidović N. Svetin, rođen 1919. godine u Sevidu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2019. Vidović L. Tudor, rođen 1921. godine u Sevidu — Trogir, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
2020. Vidulić A. Zdenko, rođen u Vela Luki — Korčula, borac IV bat, poginuo na BraSu juna 1944. godine.
2021. Vidjak I. Mirko, rođen u Šibeniku, prištabske jedinice, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2022. Vidjak I. Vladimir, rođen 1924. godine u Splitu, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
2023. Videka V. Vinka, rođena 1926. godine u Splitu, bolničarka IV bat, poginula kod Bihaća marta 1945. godine.
2024. Vilinčić P. Ivan, rođen 1922. godine u Koljanu — Sinj, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2025. Vinčić Dmitar, rođen u Laktacu — Sinj, puškomitraljezac 1 bat, poginuo u istočnoj Bosni, Magulice jula 1943. godine.
2026. Vinčić Nikola, rođen u Laktacu — Sinj, kom. voda 1 bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
2027. Visković M. Bogdan, rođen 1928. godine u Podacu — Ploče, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
2028. Visković J. Bosiljka, rođena u Podace — Ploče, bolničarka III bat, ubijena od četnika 1943. godine.
2029. Visković J. Nikola, rođen 1903. godine u Drašnici — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
2030. Vitasović Z. Mate, rođen 1920. godine u Drveniku — Makarska, borac III bat, poginuo u V ofanzivi.
2031. Vitaljić J. Juraj, rođen u Komiži — Vis, borac IV bat, poginuo ko( G. Vakufa, februara 1943. godine.
2032. Vladić N. Zvone, rođen 1907. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
2033. Vladislavić Ivo, rođen 1926. godine u Sutivanu — Brač, borac 1 bat poginuo na o. Šolti maja 1944. godine.
2034. Vlahov M. Bogdan, rođen 1922. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
2035. Vlahov M. Roko, rođen 1919. godine u Prviću — Šibenik, komesar čet IV bat, poginuo u G. Vakufu februara 1943. godine.
2036. Vlahov A. Stipe, rođen 1914. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
2037. Vlahov D. Zvonko, rođen 1923. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
2038. Vlahović M. Pave, rođen 1923. godine u Postirama — Brač, borac 1 bat poginuo u V ofanzivi.
2039. Vlajić S. Mate, rođen 1915. godine u Unešiću — Drniš, delegat vod N bat, poginuo u V ofanzivi.
2040. Vlatko Bučić M. Ante, rođen 1908. godine u Blatu — Korčula, borac 1] bat, poginuo u V ofanzivi.
2041. VlatKović S. Jakov, rođen 1920. godine u Lenju — N. Gradiška, borac 1] bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2042. Voćanac A. Miho, rođen 1916. godine u Kalinu — Varaždin, borac I: bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2043. Vodanović M. Josip, rođen 1925. godine u Dolu — Brač, borac IV bapoginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2044. Vodopija Ivo, rođen u Biograđu, izviđačka četa 1 bat, poginuo kc Klane, aprila 1945. godine.
2045. Vodopivec J. Mario, rođen 1914. godine u Pasju Vas — Pula, bolniči III bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2046. Vojković A. Ante, rođen 1920. godine u Visu, borac IV bat, poginuo r Širokom Brijegu februara 1945. godine.
2047. Vranac P. Stanislav, rođen u Turbe — Travnik, vodnik 1 bat, pogim na Braču juna 1944. godine.
2048. Vrančić J. Mirko, rođen 1921. godine u Konjovrata — Šibenik, bor, IV bat, poginuo kod Širokog Brijega februara 1945. godine.
2049. Vranješ S. Grgo, rođen 1922. godine u Podgori — Makarska, borac 1 bat, poginuo kod Nevesinja marta 1943. godine.
2050. Vranješ J. Mirko, rođen 1920. godine u Kozici — Vrgorac, kom. čete 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2051. Vrbanić K. Karlo, rođen 1926. godine u Ratkovici — D. Miholjac, bor 1 bat, poginuo kod Bihaća.
2052. Vranjković J. Marko, rođen 1917. godine u Smrdelju — Knin, borac bat, poginuo u V ofanzivi.
2053. Vrcelj Đuro, rođen u Kninu, borac IV bat, poginuo kod G. Vaku februara 1943. godine.
2054. Vrgoć B. Vicko, rođen 1912. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, pogin u V ofanzivi.
2055. Vrkaš N. Ivan, rođen 1923. godine u V. Brdu — Makarska, borac NI bs poginuo u V ofanzivi.
2056. Vucak T. Ivan, rođen 1910. godine u Vodicama — Šibenik, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
2057. Vučenović Paško, rođen 1911. godine Danilo Kraljica — Šibenik, ku štaba brigade, poginuo na Visu jula 1944. godine.
2058. Vučica Ante, rođen u Vučevici — Split, komandir čete N bat, pogin kod Klisa septembra 1943. godine.
2059. Vučičić A. Mirko, rođen 1918. godine u Solinu — Split, kom. čete, pogin u V ofanzivi.
2060. Vujasinović D. Pavao, rođen 1921. godine u Ivoševcu — Knin, delegat voda II bat, poginuo u V ofanzivi.
2061. Vujasinović D. Stevan, rođen 1919. godine u Ivoševcu — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2062. Vujasinović S. Zivko, rođen u Skradinu — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2063. Vujatović Simo, rođen u Vrbniku — Knin, borac 1 bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
2064. Vukić M. Ante, rođen 1923. godine u Blizni — Trogir, prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
2065. Vukićević A. Jere, rođen 1914. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Senja aprila 1945. godine.
2066. Vukičević M. Joso, rođen 1922. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Mostara februara 1945. godine.
2067. Vukić J. Marko, rođen 1912. godine u Dabrovu Selu — Cetinje, delegat voda 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu, februara 1945. godine.
2068. Vukman Andrija, rođen 1911. godine u Segetu — Trogir, komandir čete 1 bat, poginuo na Krku aprila 1945. godine.
2069. Vukman J. Ante, rođen 1911. godine u Prirovcu — Šibenik, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
2070. Vukman S. Ante, rođen 1920. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2071. Vukman S. Jere, roden u Segetu — Trogir. borac IV bat, poginuo kod Visa maja 1944. godine na "Marinu 2".
2072. Vukman J. Mijo, rođen 1925. godine u Segetu — Trogir, zamjenik komandanta IV bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2073. Vukmir Mate, rođen u Stilji — Vrgorac, vodnik III bat, poginuo, mjesto nepoznato.
2074. Vukojević Iko, rođen u Kljenku — Vrgorac, borac III bat, poginuo. mjesto nepoznato.
2075. Vukorepa M. Ante, rođen 1923. godine u Petrovu Selu — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2076. Vukorepa P. Frane, rođen 1923. godine u Dubrovi — Šibenik, borac, poginuo januara 1944. godine, mjesto nepoznato.
2077. Vukorepa I. Miljenko, rođen 1922. godine u Dubravi — Šibenik, borac, poginuo u V ofanzivi.
2078. Vukorepa P. Petar, rođen 1908. godine u Planjanu — Drniš, kom. voda N bat, poginuo na Krku aprila 1945. godine.
2079. Vuković A. Jure, rođen 1906. godine u Kotlenici — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2080. Vuković D. Milan, rođen 1922. godine u Cetini — Knin. borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
2081. Vuković N. Slavko, rođen 1926. godine u Šibeniku, desetar 1 bat, poginuo kod Šibenika novembra 1944. godine.
2082. Vukša A. Todor, rođen u Kistanju — Knin, bcrac IV bat, poginuo na Korčuli aprila 1944. godine.
2083. Vukša M. Trifun, rođen u Kistanju — Knin, borac IV bat, poginuo na Korčuli, aprila 1944. godine.
2084. Vukšić Marin, rođen na Klisu — Split. borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
2085. Vukušić M. Mile, rođen 1922. godine u Mirkovcu — Drnis, borac IV bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine.
2086. Vukušić J. Pera, rođen 1925. godine u Mirkovcu — Drniš, bolničarka 1 bat, poginula kod Šibenika novembra 1944. godine.
2087. Vukušić J. Jakov, rođen 1923. godine u Mirkovcu — Drniš, borac 1 bat, poginuo na Hvaru marta 1944. godine.
2088. Vuleta M. Nikola. rođen 1921. godine u Solinu — Split, borac IV bat, poginuo na Braču septembra 1944. godine.
2089. Vulinović M. Branko, rođen 1922. godine u Konjevratu — Šibenik, borac IV bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
2090. Vulelija S. Boris, rođen 1923. godine u Biogradu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2091. Vuletić F. Mijo, rođen 1912. godine u Vrliki — Sinj, desetar 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2092. Vuletić P. Vinko, rođen 1924. godine u Kozici — Vrgorac, vodnik III bat,. poginuo kod Gacka aprila 1943. godine.
2093. Vuletin M. Ante, rođen 1925. godine, u K. Stari — Split, vodnik 1 bat, poginuo kod Bihaća marta 1945. godine.
2094. Vuletin S. Ivan, rođen 1916. godine u K. Stafiliću — Split, borac 1 bat, poginuo na Visu februara 1944. "Marin 2".
2095. Vulić J. Jakov, rođen 1921. godine u Vinišću — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2096. Vulić Mate, rođen 1923. godine u Zakučcu — Omiš, zamjenik komesara čete III bat, poginuo kod Rićice, Imotski, oktobra 1943. godine.
2097. Vulinović S. Petar, rođen 1922. godine u Bratiškovcu — Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2098. Vunduk Stevo, rođen u Plavnu — Knin, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2099. Zabukošen I. Ivan, rođen 1921. godine, u Sućuraju — Hvar, borac N] bat, poginuo u V ofanzivi.
2100. Zafranović P. Boris, rođen 1921. godine u Prviću — Šibenik, borac IV bat, poginuo u istočnoj Bosni avgusta 1943. godine.
2101. Zagorac Branko, rođen u Koljanu — Sinj, borac 1 bat, poginuo u istoćno, Bosni jula 1943. godine.
2102. Zagorac Cvita, rođena u Koljanu — Sinj, bolničarka 1 bat, poginula koc Posušja oktobra 1943. godine.
2103. Zagorac D. Gojko, rođen 1923. godine u Otišću — Sinj, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi (1. dalmatinska brigada).
2104. Zahirović 0. Ibrahim, rođen 1907. godine u Rašljevu — Tuzla, borac I\ bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2105. Zandri G. Emilio, rođen 1926. godine u Mestru — Venecija — Italija borac IV bat, poginuo kod Biliaća marta 1945. godine.
2106. Zaninović K. Ivo, rođen 1924. godine u Šibeniku, delegat vocta N bat, poginuo u V ofanzivi.
2107. Zečević J. Todor, rođen u Tinju — Benkovac, borac IV bat, poginuo koc Šibenika novembra 1944. godine.
2108. Zekan F. Ivan, rođen 1927. godine u D. Postinje — Split, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2109. Zekan G. Mate, rođen 1910. godine u D. Postinje — Split, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2110. Zekan I. Mile, rođen 1925. godine u D. Postinje — Split, borac 1 bat, poginuo u V ofanzivi.
2111. Zekulić A. Stanko, rođen 1920. godine u Zavojanu — Vrgorac, borac N' bat, ubijen u logoru 1945. godine.
2112. Zelić N. Zeljko, rođen 1927. godine u Splitu. borac IV bat, poginuo na Visu maja 1944. "Marin 2".
2113. Zivko A. Mijo, rođen 1921. godine u Otrovencu — Pitomača, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
2114. Zlatar J. Zelimir, rođen 1917. godine u Antafogostu — Čile, borac IV bat poginuo kod Vrlike avgusta 1943. godine.
2115. Zlatović Krsto, rođen 1923. godine u Šibeniku, borac IV bat, poginuo koi Livna oktobra 1942. godine.
2116. Zlojić A. Jozo, rođen 1915. godine u Podurjevcu — Metković. borac 1\ bat, poginuo kod Klane aprila 1942. godine.
2117. Zmajić Đ. Blažo, rođen 1910. godine u Cajkovcu — Đakovo, borac IV bat poginuo kod Knina, novembra 1944. godine.
2118. Zmijarević J. Ivan, rođen 1924. godine u Plini — Ploče, borac IV bat poginuo u V ofanzivi.
2119. Zmijarević J. Mila, rođena 1923. godine u Plini — Ploče, bolničarka bat, poginula u V ofanzivi.
2120. Zorica A. Dečan, rođen 1920. godine u Biogradu, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2121. Zoričić P. Ante, rođen 1926. godine u Petrovu Selu — Drniš, borac IV bat poginuo kod Senja aprila 1945. godine.
2122. Zoričić A. Jozo, rođen u Petrovu Selu — Drnis, borac 1 bat, poginuo koi Knina oktobra 1944. gođine.
2123. Zoričić I. Luka, rođen u Petrovu Selu — Drniš. borac IV bat,. poginuona Širokom Brijegu februara 1945. godine.
2124. Zorić P. Ante, rođen 1924. godine u Petrovu Selu — Drniš, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2125. Zorzin F. Zvone, rođen 1921. godine u Murteru — Šibenik, borac IV bat, poginuo u Lici 1944. godine.
2126. Zubac I. Ilija, rođen 1914. godine u Košutu — Sinj, borac IV bat, poginuc na Visu, aprila 1944. godine.
2127. Zulim M. Ivan, rođen 1920. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat,. poginuo u V ofanzivi.
2128. Zulim N. Marin, rođen u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
2129. Zulim J. Marko, rođen 1908. godine u Bristvici — Trogir, borac III bat poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2130. Zukić M. Ibro, rođen u Doljanu — Prozor, borac IV bat, poginuo kod Neuma oktobra 1944. godine.
2131. Žaknić M. Marko "Beor", rođen 1920. godine u Blatu — Korčula, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2132. Žanetić N. Nikola, rođen u Vela Luka — Korčula, borac cpo brigade poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2133. Žanić S. Ante, rođen 1908. godine u Podstrani — Split, borac III bat poginuo u V ofanzivi.
2134. Žanić A. Mijo, rođen 1914. godine u K. Stafiliću — Split, borac IV bat, poginuo u Roškom Polju, oktobra 1943. godine.
2135. Žarko Šimun, rođen u Biteliću — Sinj, komesar čete IV bat, poginuo kod Klisa septembra 1943. godine.
2136. Židić J. Mijo, rođen 1919. godine u Gradcu — Ploče, kom. voda III bat, poginuo kod Posušja juna 1943. godine.
2137. Žigić S. Sele, rođen 1921. godine u Djedinu — Tuzla, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2138. Živko A. Mijo, rođen 1921. godine u Đurđevu — Vis, borac 1 bat, poginuo kod Širokog Brijega, februara 1945. godine.
2139. Živković M. Jere, rođen 1924. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2140. Živković Petar, rođen u Radoniću — Drniš, borac 1 bat, poginuo 1944 godine, mjesto nepoznato.
2141. Živković N. Ante, rođen 1923. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2142. Živković L. Jere, rođen 1927. godine u Rogoznici — Šibenik, borac 1 bat, poginuo na Širokom Brijegu februara 1945. godine.
2143. Živković P. Josip, rođen 1920. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Konjica marta 1943. godine.
2144. Živković M. Mirko, rođen 1924. godine u Radoniću — Drniš, borac IV bat, poginuo kod Nevesinja, marta 1943. godine.
2145. Živković J. Marko, rođen 1921. godine u Radoniću — Drniš, borac prištabske jedinice, poginuo u V ofanzivi.
2146. Živković I. Mate, rođen 1912. godine, u Radoniću — Drniš, borac 1 bat, poginuo kod Gacka marta 1943. godine.
2147. Žižić S. Ante, rođen 1907. godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuc u V ofanzivi.
2148. Žižić Frane, rođen 1919 godine u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuc kod G. Vakufa, marta 1943. godine.
2149. Žižić Ivan, rođen u Solinu — Split, borac 1 bat, poginuo na Pelješcu novembra 1943. godine.
2150. Žižić M. Marinko, rođen 1924. godine u Solinu — Split, pomoćnik kom. III bat, poginuo kod Knina novembra 1944. godine.
2151. Žunić J. Frane, rođen 1907. godine u Suvom Dolcu — Trogir, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine.
2152. Žunković D. dr Orest, rođen na Hvaru, referent saniteta brigade, poginuo u Bos. Petrovcu januara 1943. godine.
2153. Županović R. Ante, rođen 1923. godine u Sapini Doci — Šibenik, borac IV bat, poginuo u Crnoj Gori 1944. godine.
2154. Županović B. Ivan, rođen 1924. godine u Segetu — Trogir, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2155. Županović S. Jerko, rođen 1922. godine u Sapini Doci, Šibenik, borac IV bat, poginuo u ist. Bosni jula 1943. godine.
2156. Županović P. Josip, rođen 1921. godine u Sapini Doci Šibenik, borac IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2157. Županović Paško, rođen 1920. godine u Rogoznici — Šibenik, poginuo kod Prozora februara 1943. godine.
2158. Županović A. Stipe, rođen 1921. godine u Sapini Doci Šibenik, borac II bat, poginuo kod Livna oktobra 1942. godine. .1.4.
2159. Župić P. Ante, rođen 1921. godine u Brnaze — SinJ, borac 1 bat, poginuo kod Klane aprila 1945. godine. .
2160. Žura A. Paško, rođen 1909. godine u Pakovu Selu — Drnis, borac III bat, poginuo kod Bihaća februara 1945. godine.
2161. Žuvela M. Marija, rođena 1922. godine u Blatu — Korčula, bolničarka bat, poginula na Braču, septembra 1944. godine.
2162. Žuvela S. Marko "Gospodar", rođen 1900. godine u Vela Luki — Korčula, vodni delegat IV bat, poginuo u V ofanzivi.
2163. Žuvić A. Anka, rođena 1917. godine u V. Ižu — Zadar, zamjenik kome čete N bat, poginula u V ofanzivi. .
2164. Žuvić Frane, rođen u Skripu — Brač, borac 1 bat, pogmuo u V ofan .
2165. Žuvić Ivan, rođen u Skripu — Brač, borac IV bat, poginuo, mjesto nije poznato.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument